Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Dedicare: Delårsrapport januari - mars 2020: "Dedicare fortsätter sin satsning på den Nordiska marknaden genom förvärv ...

PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS

· Rörelsens intäkter 170,7 MSEK (184,2)
· Rörelseresultat 5,5 MSEK (5,3)
· Rörelsemarginal 3,2 procent (2,9)
· Resultat efter finansiella poster 5,4 MSEK (5,0)
· Periodens resultat 3,8 MSEK (3,9)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,0 MSEK (15,8)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 1,76 (1,75)
· Resultat per aktie 0,42 SEK (0,43)
· Eget kapital per aktie 10,61 (11,81)
· Avkastning på eget kapital 4,0% (3,7)

VD OCH KONCERNCHEF KRISTER WIDSTRÖM KOMMENTERAR

Koncernens intäkter under första kvartalet uppgick till 170,7 MSEK,
vilket är en minskning med 7,3 procent jämfört med samma period 2019.
Rörelseresultatet uppgick till 5,5 MSEK jämfört med 5,3 MSEK 2019.
Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 3,2 procent (2,9).

I Sverige såg vi samma trend som under det föregående året, dels ökade
lönenivåer till konsulter (sjuksköterskor/läkare) och dels att
marknaden för socionombemanning minskat. Under första kvartalet,
januari och februari, var det fortsatt rekryterings- och hyrstopp i
Region Stockholm, vilket har haft negativ inverkan på verksamheten
avseende läkar- och sjuksköterskebemanning. Det förändrades under
mars då hyrstoppet hävdes i och med Covid-19 (Corona) och därefter
har vi sett en ökad efterfrågan på främst sjuksköterskor från Region
Stockholm. Den rådande situationen med Covid-19 har medfört att
Region Stockholm skjutit upp den upphandling avseende vårdbemanning
som initierades under fjärde kvartalet 2019 och istället förlängt
nuvarande ramavtal till 31 december 2021.

Verksamheten i Norge utvecklades mycket bra med tillväxt både avseende
intäkter och rörelseresultat. Intäkterna ökade inom samtliga områden,
primärt inom läkarbemanning som haft en mycket positiv utveckling.
Under första kvartalet har dock pedagogbemanningen påverkats negativt
av Covid-19, då samtliga förskolor i Norge varit tvungna att
tillfälligt stänga ned sin verksamhet.

Våra nya marknader hade en låg omsättning under första kvartalet.
Finland och Danmark har genererat intäkter för kvartalet på 0,3 MSEK
och belastar resultatet med 0,7 MSEK. I Danmark förvärvade vi under
kvartalet KonZenta som förser den skandinaviska marknaden med
läkarbemanning med fokus på specialist- och överläkare. KonZenta
förväntas omsätta cirka 120 MSEK för det brutna räkenskapsåret
2019/2020 och kommer att konsolideras från och med andra kvartalet
2020. Förvärvet ligger helt i linje med Dedicares tillväxtstrategi
och vi ser att detta bidrar till en starkare plattform i Danmark.

Dedicare följer utvecklingen kring Covid-19 och analyserar löpande
eventuell inverkan på verksamheten. Då förändring i omvärlden sker i
snabb takt är framtida effekter svårbedömda. Pandemin innebar en ökad
efterfrågan på vårdbemanning under första kvartalets slutskede, men
bristen på konsulter är fortsatt en utmaning för branschen. Dedicares
bedömning är att Covid-19 haft både positiva och negativa effekter på
verksamheten, där efterfrågan ökat men begränsning i resande inom
Norden gett utmaningar främst för den norska verksamheten som till
stor del nyttjar konsulter från Sverige, Danmark och Finland.

Den nya verklighet som pandemin inneburit har drastiskt förändrat
arbetsmarknaden i vår omvärld. Efterfrågan inom vissa yrkeskategorier
ökar kraftigt, medan den för andra yrkesgrupper i princip har
försvunnit på kort tid. Dedicare har med anledning av detta inlett
samarbete med ett antal företag, bl.a. SAS och Scandic, där vi
erbjuder deras permitterade medarbetare som har utbildning inom eller
erfarenhet av vården att ta uppdrag på sjukhus, vårdcentraler eller
serviceboenden. Tillsammans kan vi göra en skillnad.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 23 april 2020 kl.15.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som
finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:
Krister Widström, Koncernchef och VD, tel 070-526 79 91
Johanna Eriksson, CFO, tel 070-896 40 10

Dedicare i korthet
Dedicare är ett av Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag
inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland
och Danmark. Dedicare bemannar och rekryterar läkare, sjuksköterskor
och socionomer till kunder i både privat och offentlig verksamhet.
Koncernen är noterat på Nasdaq Stockholm sedan maj 2011. Dedicare är
medlem i Almega Kompetensföretagen och har därmed kollektivavtal för
alla anställda. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015
och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015 vilket innebär att våra
processer är kvalitetssäkrade och att vi tar hänsyn till
miljöaspekter när vi driver vår verksamhet.

Dedicare AB (publ.)
Ringvägen 100, uppgång E, 10 tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 00
www.dedicare.se
Org.nr: 556516-1501

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dedicare/r/delarsrapport-januari---mars-2020-...
https://mb.cision.com/Main/1178/3095322/1234779.pdf

Författare Cision News