Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Dedicare: Kommuniké från Dedicare AB (publ) årsstämma 2020

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens ändrade förslag, om
att inte lämna någon vinstutdelning till aktieägarna för
räkenskapsåret 2019.

Styrelse
Årsstämman beslutade om omval av Björn Örås, Anna Lefevre
Skjöldebrand, Dag Sundström, Eva-Britt Gustafsson och Madeleine
Raukas som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Vidare
beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

Revisorer
Årsstämman beslutade om omval av Grant Thornton Sweden AB som
revisorer med huvudansvarig revisor Mia Rutenius för tiden intill
slutet av nästa årsstämma.

Styrelsearvode
Styrelsearvode fastställdes till 1 130 000 kronor att fördelas med 410
000 kronor till styrelsens ordförande och 180 000 kronor till
respektive styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Ingen
särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna
överensstämmer väsentligen med vad som fastställdes av årsstämman
2019.

Bemyndigande
Årsstämman beslutade godkänna förslaget till bemyndigande för
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till
nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av
konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna
ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller
kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.
Emission får endast ske på marknadsmässiga villkor.

Antalet aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som emitteras
med stöd av bemyndigandet får inte innebära en utspädning om mer än
10 procent av aktiekapitalet baserat på det totala antalet utestående
aktier vid tidpunkten för bolagsstämman.

Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens ändrade förslag, att
inte genomföra förslaget om emission av teckningsoptioner. Bolaget
har inga övriga optionsprogram.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 april 2020 kl. 17.30 (CEST).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida
www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:
Krister Widström, VD och koncernchef, tel 070-526 79 91
Björn Örås, Styrelseordförande, tel 070-526 79 97

Kort om Dedicare
Dedicare är ett av Nordens största bemanningsföretag inom vård och
socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
Dedicare bemannar och rekryterar läkare, sjuksköterskor, socionomer
och pedagoger till kunder i både privat och offentlig verksamhet.
Koncernen har bedrivit verksamhet sedan 1996, är noterad på Nasdaq
Stockholm sedan maj 2011 och omsätter ca 800 MSEK med ca 630
anställda. Dedicare arbetar fortlöpande med kompetensutveckling där
miljö och kvalitet är ledord. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt
ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Läs mer om
Dedicare på www.dedicare.se

Dedicare AB (publ)
Ringvägen 100, 10 tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 00
Org.nr: 556516-1501
www.dedicare.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dedicare/r/kommunike-fran-dedicare-ab--publ--...
https://mb.cision.com/Main/1178/3095368/1234959.pdf

Författare Cision News