Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-19

Delårsrapport Byggmax Group 1 januari - 30 september 2021

FORTSATT STARKT MOMENTUM

SAMMANFATTNING AV DET TREDJE KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 2 400 (2 200) Mkr, en tillväxt med 9,1 procent. Valutakurseffekter har påverkat

nettoomsättningen positivt med 0,2 procent.

 • Koncernens valutakursjusterade jämförbara försäljning ökade med 2,3 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 34,8 (33,1) procent.
 • EBITA uppgick till 406 (335) Mkr, en EBITA-marginal på 16,9 (15,2) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 395 (325) Mkr, en rörelsemarginal på 16,4 (14,8) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 306 (250) Mkr.
 • Resultatet per aktie uppgick till 5,02 (4,09) kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -230 (-311) Mkr.
 • Byggmax Group AB har per 31 augusti tillträtt förvärvet om 100 procent av aktierna i norska Contera Group,

ägare till detaljhandelskonceptet Right Price Tiles med tolv egna butiker samt två franchise butiker.

 • Under perioden öppnades två (tre) butiker.
 • Styrelsen för Byggmax Group AB har beslutat att använda bemyndigandet från årsstämman 2021 för att införa

ett återköpsprogram av egna aktier. Det maximala belopp för vilket aktier får återköpas får inte överstiga 200
miljoner kronor.

Denna information är sådan som Byggmax är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2021 kl 08:00.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Nathhorst, CFO
Tel: 076-119 00 40
E-post: helena.nathhorst@byggmax.se

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group
Tel: 076-119 09 85
E-post: mattias.ankarberg@byggmax.se

Författare Cision