Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-26

Delårsrapport Gigger Group AB (publ)

Gigger Group AB (publ), namnändrat till Syncro Group AB (publ), offentliggör härmed delårsrapport för perioden juli-september 2021.

SYNCRO GROUP AB FORTSÄTTER ATT FÖLJA DEN FASTLAGDA PLANEN OCH ÖKADE NETTOOMSÄTTNINGEN MED 98 PROCENT UNDER DET TREDJE KVARTALET 2021, JÄMFÖRT MED SAMMA PERIOD 2020. BOLAGET HAR ÄVEN UNDER KVARTALET FRAMGÅNGSRIKT SLUTFÖRT FÖRVÄRVET AV REKRYTERINGSFÖRETAGET HAPPYR AB.

Syncro Group AB uppvisar sammantaget med dotterbolagen Gigger AB, Collabs AB och Happyr AB en stark utveckling med kraftigt ökad omsättning för årets tredje kvartal.

Under kvartalet har Collabs AB, under ledning av nytillträdd VD, Fredrik Grufvisare, uppvisat kraftig försäljningsökning. Organisationen har renodlats med ökat fokus på försäljning som högsta prioritet. Under september, som ett resultat av det ökade försäljningsfokuset, slog Collabs AB försäljningsrekord med närmare 2,5 mkr i omsättning.

Antal användare inom Gigger AB ökar stabilt och likaså antal utgående fakturor som ökade med 73 procent jämfört med tredje kvartalet 2020. Fokus under perioden för Gigger AB har varit att leveranssäkra den nya plattformen som i ännu högre grad skall kunna hjälpa störreföretag att effektivisera sin personaladministration. Under september månad nådde Gigger AB omsättningsrekord med cirka 6 mkr i omsättning.

Koncernens resultat för det tredje kvartalet är i linje med plan och belastas med relativt stora kostnader avseende plattformsutveckling samt kostnader för upptagande av lån, förvärvskostnader samt genomförande av nyemissioner avseende 2022 samt 2023. 

Syncro Group AB bygger sin verksamhet på en offensiv förvärvsstrategi. Fokusområde är företrädesvis SaaS-bolag som är i ett tidigt stadium av sin utveckling och som passar in divisionernas utvecklingsstrategier. För närvarande finns tre divisioner upptagna i Syncro Group AB's verksamhet och fler divisioner kan tillkomma beroende på branschspecifika förvärv, nationellt eller internationellt.

SAMMANDRAG

+--------------------+------------------------------------------+
|J U L I - S E P T E |J A N U A R I - S E P T E M B E R   2 0 2 |
|M B E R 2 0 2 1 |1 |
+--------------------+------------------------------------------+
|Nettoomsättning |Nettoomsättning uppgick till 50 634 (26 |
|uppgick till 19 567 |681) tkr, en ökning med 90 procent |
|(9 | |
|863) tkr |Rörelseresultat före avskrivningar |
| |(EBITDA) uppgick till       -15 755 (-10 |
|Rörelseresultat före|884) tkr |
|avskrivningar | |
|(EBITDA) uppgick |Periodens kassaflöde uppgick till 4 164 (1|
|till     -7 085 (-8 |274) tkr |
|138) tkr | |
| |Resultat per aktie uppgick till -0,15 ( |
|Periodens kassaflöde|-0,06) kr* |
|uppgick till -7 853 | |
|(-964) tkr |Soliditeten vid periodens slut uppgick |
| |till 63 (15) procent |
|Resultat per aktie | |
|uppgick till -0,07 (|Kassalikviditeten vid periodens slut |
|-0,05) kr* |uppgick till 108 (91) procent |
| | |
|* Resultat per aktie|* Resultat per aktie baseras på antalet |
|baseras på antalet |aktier i Syncro Group |
|aktier i Syncro | |
|Group |   per 30 september 2021, totalt 183 862 |
| |189 aktier |
|   per 30 september | |
|2021, totalt 183 862| |
|189 aktier | |
+--------------------+------------------------------------------+

Gigger Group AB (publ) har bytt namn till Syncro Group AB (publ). Per den 30 november 2021 kommer bolagets aktie ändra kortnamn från GIG B till SYNC B.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET
 • Syncro Group upptar lån om 15 mkr i syfte att stödja en offensiv förvärvsstrategi.
 • Syncro Group slutför förvärvet av Happyr AB.
 • Lennart Engelhardt utses till VD för dotterbolaget Gigger AB.
 • Dotterbolaget Gigger AB når 1 000 nyregistreringar av giggare i augusti.
 • Nya giggerplattformen G2 slutför betatestning och görs redo för lansering i UK.
 • Dotterbolaget Happyr AB når rekordresultat i rekryteringskampanj i samarbete med systerbolaget Collabs AB.
 • Dotterbolaget Gigger AB nomineras till årets SaaS-företag på SaaS Summit.
 • Dotterbolaget Gigger AB blir medlem i plattformsorganisationen Sharing Economy UK. Dotterbolaget Gigger AB ingår avsiktsförklaring med Gee Finance i syfte att erbjuda sina giggare banktjänster.
 • Syncro Group AB ingår avsiktsförklaring om förvärv av WeAreCube AB med verksamhet i Sverige och Danmark.
 • Syncro Group AB genomför riktad emission om cirka 27 mkr, tar upp lån om 25 mkr samt emitterar vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 till finansiärer och befintliga aktieägare.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
 • Dotterbolaget Collabs AB rapporterar rekordförsäljning under september 2021.
 • Syncro Group ABs teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 tas upp till handel.
 • Syncro Group AB utser Tobias Nyholm till Group CTO.
 • Dotterbolaget Happyr AB tecknar strategiskt återförsäljaravtal med Workbuster.
 • Syncro Group AB erlägger tilläggsköpeskilling avseende Happyr AB om 5 mkr med betalning genom emission av nya B-aktier.
 • Babak Ashti utses till VD för Happyr AB.
 • Dotterbolaget Gigger AB ingår samarbetsavtal med tjänsteförmedlingsföretaget Dorunner. Vid extra bolagsstämma beslutas att byta företagsnamn till Syncro Group AB (publ). Gigger AB inleder internationalisering och lanserar sin verksamhet i England.
 • Syncro Group AB ingår avsiktsförklaring om joint venture med Emerging Classified Ventures.
 • Syncro Group förvärvar CUBE-koncernen.
 • Syncro Group AB (publ) registreras som nytt företagsnamn hos Bolagsverket.

VD ORD

Jag börjar med att citera en av mina

favoritlåtar av Magnus Uggla; Vittring:

"När flytet är i luften, då är lyckan varje dag

Om man är positiv som fan så går allting bra"

Precis så är det!

Syncro Group fortsätter som tidigare att leverera tillväxt, tredje kvartalet levererar vi återigen nära fördubblad tillväxt.

Men flyt är inget man får, det är nåt man skapar!

Hårt arbete och bra planering ligger bakom, samt att vi följer vår plan.

Med en gig-division som fortsätter växa snabbare än konkurrenterna och slår den förväntade genomsnittliga årliga tillväxttakten, CAGR, på 19,4 procent så är vi fortsatt enligt vår plan i Sverige, men Sverige är inte nog för oss. Därför etablerade vi oss på riktigt i England i början av november. På denna marknad ser vi att vi kan växa än snabbare då den brittiska marknaden är mognare, men fortfarande i stark tillväxt.

Antalet gig-jobbare i Storbritannien har nära på tredubblats sedan år 2016 då 5,8 procent av de tillfrågade svarade att de giggar. När studien nyligen genomfördes år 2021 hade antalet giggare stigit till 14,8 procent, vilket är nästan tre gånger fler än år 2016. Detta på en arbetsmarknad där cirka 5 miljoner gig-arbetar, vilket gör att marknaden inte längre är 14 gånger större än den svenska, utan hela 16,6 gånger större nu.

Vi vill fortsätta växa vår numera internationaliserade gig-plattform till flera marknader och tecknade därför ett LOI gällande joint venture med australiensiska ECV, ett bolag som specialiserat sig på att etablera webbaserade plattformar på så kallade "emerging markets". De har till dags dato cirka 90 plattformar aktiva i 100 länder. Detta joint venture kommer att ge oss en enorm möjlighet då vi, genom att endast satsa vår redan utvecklade plattform, får en tillväxt på flera kontinenter utan att riskera våra övriga verksamheters finanser. I början av nästa år skall avtalet vara klart och våra första samägda bolag kommer att startas i Australien. Nya Zeeland och Kenya.

Vad händer då i övriga divisioner?

Divisionen Influencer Marketing ligger redan 67,7 procent före 2020 års helårsresultat och nu har vi dessutom äntligen kommit i mål med CUBE-koncernen.

Med CUBE och Collabs så aspirerar vi på att vara Nordens största Influencer Marketing-aktör med en förväntad omsättning kring 100 mkr, med lönsamhet, i en division som ligger i yttersta framkant teknologiskt och i byrådelen, färdiga att expandera ytterligare.

Online Recruitment är i framfart med avtal med stora spelare som Workbuster och TeamTailor, vilka vi avser kapitalisera på under 2022.

Vad är det då Syncro Group har gjort?

Vi har identifierat ett glapp mellan SaaS-tjänster och full optimerad nytta för kund.

En SaaS-tjänst levereras i de flesta fall som en plattform, optimerad för att genomföra en stand-alone process från A-Ö. Det innebär att det ofta uppstår ett NYTT behov av kompetenser för att:
 • Få ut den fulla effektivitetsvinsten ur SaaS-tjänsten
 • Få ut ett optimalt resultat för företaget

Här någonstans brister ROI-kalkylen för företagen då de fortfarande behöver ha specialister, med andra kompetenser än befintlig personal, för att genomföra hela processen.

Syncro Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla framtidssäkrade SaaS-bolag där kärnan är att effektivisera processer runt beteenden.

Syncro Group fokuserar alltså på framtidens sätt, att med SaaS-bolag med tillhörande tjänster, leverera den kundnytta vi påstår missats, samtidigt som att vi inte ger bort intäkter till andra aktörer på marknaden.

Med framtidssäkrade bolag menar vi hållbara bolag som på medellång och lång sikt har en potential att ha kraftig tillväxt och som är skalbara - geografiskt, segment mm.

Med hållbara bolag menar vi att de är fortsatt aktuella.

I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar övriga bolag i portföljen - skapar synergier.

Sammanfattningsvis så har vi gjort och gör nu följande:
 • Förvärvar lönsamma bolag
 • Har vuxit in i vår kostym
 • Attraherat rätt människor och har därmed fått ett kompetent ledningsteam

Med andra ord står vi rustade för nästa år, ett år i lönsamhetens och tillväxtens tecken.

För att gå tillbaka till Uggla och Vittring:

"När flytet är i luften, då är lyckan varje dag

Om man är positiv som fan så går allting bra

Allting som jag vill kan jag göra!!!!"

Syncro Group levererar, så vi gör det vi vill!

Claes Persson, t.f VD Syncro Group AB

SYNCRO GROUPS DIVISIONER

Syncro Group AB har delat upp sina helägda dotterbolag i 3 divisioner:

DIVISION GIG ECONOMY

DIVISION INFLUENCER MARKETING

DIVISION ONLINE RECRUITMENT

Utveckling och finansiell information redovisas separat för varje division och presenteras löpande i Syncro Group ABs samlade kvartalsrapportering. Över tid kan bolag antingen tillkomma till de uttalade divisionerna genom nya förvärv, alternativt bortfalla beroende på avyttring eller annat beslut som Syncro Group AB fattat gällande verksamheterna...

Författare Cision