Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-23

Delårsrapport januari - juni 2021: Ökat resultat för Danske Bank Sverige - återhämtning på marknaden tydlig

  •  Resultat före skatt uppgick till 2 164 mkr - ökning med 36 procent
  • Räntenettot minskade med 2 procent som en följd av pressade marginaler    
  • Totala intäkter ökade med 3 procent, drivet av högre provisionsnetto och handelsintäkter 
  • Engångskostnader om 480 mkr belastade periodens resultat  
  • Kreditreserveringarna minskade till 204 mkr - tydligt tecken på återhämtning  

Händelser under perioden  
Danske Bank Sverige levererade ett rörelseresultat före skatt på 2 164 mkr vilket är en ökning med 36 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen relateras till högre provisionsnetto och handelsintäkter samt en avsevärt lägre nivå av kreditreserveringar, vilket är ett tecken på återhämtning på marknaden. Den totala inlåningsvolymen för perioden ökade väsentligt samtidigt som den totala utlåningsvolymen sjönk något. Periodens resultat belastades med kostnader av engångskaraktär om 480 mkr vilket avser momsärende i Sverige som beslutats av EU-domstolen och som tidigare kommunicerats. Exklusive engångskostnader minskade periodens kostnader med 5 procent.

Ett gynnsamt börsläge samt volatila valuta-, ränte- och aktiemarknader bidrog till en fortsatt stark tillväxt för bankens enhet Stora företag och institutioner. De små- och medelstora företagen har dock haft en avvaktande position med minskad kundaktivitet som följd. Konkurrensen på bolånemarknaden är mycket stark vilket medfört fortsatt prispress. Banken hade ett positivt inflöde av nya bolånekunder under perioden vilket framförallt var drivet av partnerskapsavtalen med Saco och TCO.       

Under perioden arrangerade banken emissioner av de första gröna obligationer för Lantmännen, SCA, Nyfosa och Catena. För Lantmännen och SCA agerade Danske Bank även struktureringsrådgivande för de gröna ramverken.  I slutet av andra kvartalet medverkade banken även i emissionen av SIDAs hållbarhetslänkade obligation om 1,5 miljarder kronor.  
Johanna Norberg, vd Danske Bank Sverige kommenterar:  
"Vi presenterar ett bra resultat för första halvåret, därmed fortsätter vi på vår tillväxtresa i Sverige. De lägre kreditreserveringarna under perioden är en signal på att marknaden håller på att återhämta sig. Vår underliggande affär utvecklades positivt och vi kan konstatera att aktiviteten var särskilt hög hos våra stora företagskunder. Under perioden har vi fått en mängd husbanksmandat och förtroendet att medverka i ett flertal profilerade transaktioner, inte minst inom hållbarhetslänkade obligationer, vilket återspeglar bredden i vår kompetens. De ökade inlåningsvolymerna under perioden var en följd av en stark börsutveckling och minskad privatkonsumtion men även som en del av att majoriteten av HSB Bospars medlemmar nu flyttat sitt sparande till oss, vilket är lite av en milstolpe." 

[image]

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40, anna.sundblad@danskebank.se

Författare Cision