Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-17

Delårsrapport Januari – Mars 2022

Fortsatt tillväxt under första kvartalet Januari - Mars 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 26,7 % till 111,2 (87,8) MSEK
  • SaaS-intäkter ökade med 17,0 % till 47,0 (40,1) MSEK
  • EBITDA uppgick till 5,4 (11,4) MSEK
  • Justerat för poster av engångskaraktär uppgick EBITDA till 8,3 (13,3) MSEK
  • ARR uppgick till 192,6 MSEK jämfört med 180,5 MSEK föregående kvartal.
  • Rörelseresultatet uppgick till -4,5 (3,1) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Inga väsentliga händelser under första kvartalet

Väsentliga händelser efter första kvartalet

  • Inga väsentliga händelser efter första kvartalet


Kommentar från koncernchefen

Fortsatt tillväxt under första kvartalet

Nettoomsättningen uppgick till 111,2 (87,8) MSEK. SaaS-intäkterna uppgick till 47,0 (40,1) MSEK och utgjorde 42,2 (45,7) % av netto- omsättningen. EBITDA låg på 5,4 (11,4) MSEK. Justerat för poster av engångskaraktär uppgick EBITDA till 8,3 (13,3) MSEK.

Ökningen av nettoomsättningen förklaras dels av förvärvet av tyska NORDLAND systems GmbH, dels organisk tillväxt. Bruttoresultatet uppgick till 66,4 (57,2) MSEK med en bruttomarginal på 59,7 (65,2) %.

Under det första kvartalet har vi sett en fortsatt ökad aktivitet i marknaden, internationellt och nationellt, som vi bemöter med ett starkt kunderbjudande. Antalet upphandlingar har ökat och kunderna har i en högre utsträckning börjat planera för nya projekt. Vidare har vi sett att viss brist på komponenter har lett till förseningar av hårdvaru- och projektleveranser.

Utblick

Vi är positiva till att marknaden fortsätter återhämta sig och vi förbereder oss på ytterligare tillväxt.


Malmö, 17 maj 2022

Per Mandorf

Koncernchef och VD


Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. Denna delårsrapport är sådan information som ZetaDisplay AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022 kl 17:00

 

Kommande rapporttillfällen


ZetaDisplay AB’s halvårsrapport kommer att publiceras på ir.zetadisplay.com i augusti, vecka 35.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef och VD
Telefon: +46-704- 25 82 34
E-Mail: per.mandorf@zetadisplay.com

Stefan Egerstad, Interim CFO
Mobile: +46-702-99 88 67
E-Mail: stefan.egerstad@zetadisplay.com

Robert Bryhn, CMO / Head of Communication
Telefon: +46-709-80 20 80
E-Mail: robert.bryhn@@zetadisplay.com

 

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är störst Norden och ledande i Europa inom Digital Signage. Vi driver dagligen den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra lösningar, koncept och mjukvara digitaliserar, påverkar och informerar människors beteende vid beslutstillfället i butiker, i offentliga miljöer och på arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. Vi är en globalt ledande aktör som aktivt påverkar utvecklingen av den internationella Digital Signage marknaden organiskt, genom innovation och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter cirka 500 Mkr och sysselsätter över 200 medarbetare vid tio kontor i sex europeiska länder och USA. Totalt hanterar bolaget över 80 000 installationer på mer än 50 marknader. ZetaDisplay ägs av det Brittiska investmentbolaget Hanover Investors. Mer information på: https://zetadisplay.com , www.ir.zetadisplay.com samt www.hanoverinvestors.com

Bilaga


Författare GlobeNewswire