Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-10

Delårsrapport januari-september 2021: BRA START PÅ SAMMANSLAGNINGEN MED SIMBIONIX

TREDJE KVARTALET 2021 (JUL–SEP)

Nettoomsättningen uppgick till 95,3 MSEK (24,9), motsvarande en ökning med 282% jämfört med motsvarande period föregående år. Simbionix ingår med 50,3 MSEK.

För jämförbara enheter ökade omsättningen med 31%.

Rörelseresultatet uppgick till 7,6 MSEK (7,3). Resultatet inkluderar förvärvskostnader om 21,8 MSEK.

Nettoresultatet uppgick till 14,4 MSEK (5,9), vilket gav ett resultat per aktie om 0,33 SEK (0,17).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51,6 MSEK (9,2). Likvida medel uppgick per 30 september 2021 till 310,6 MSEK (74,7).

Den 28 juli annonserades att Surgical Science ingått avtal om förvärv av Simbionix. Den 16 augusti hölls extra bolagsstämma där den riktade emissionen för att finansiera förvärvet godkändes. Tillträde skedde den 24 augusti och Simbionix konsolideras från denna dag.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2021 (JAN–SEP)

Nettoomsättningen uppgick till 169,1 MSEK (65,2), motsvarande en ökning med 159% jämfört med motsvarande period föregående år.

För jämförbara enheter ökade omsättningen med 36%.

Rörelseresultatet uppgick till 12,0 MSEK (7,3). Resultatet inkluderar förvärvskostnader om 28,1 MSEK.

Nettoresultatet uppgick till 19,4 MSEK (5,0), vilket gav ett resultat per aktie om 0,49 SEK (0,15).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 52,1 MSEK (6,6).

I januari förvärvades Mimic Technologies Inc., med verksamhet inom robotkirurgi. Tillträde skedde den 27 januari.

Göteborg den 10 november 2021
Surgical Science Sweden AB (publ)

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/
https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, kontakta:


Gisli Hennermark, VD
Tel: 070-420 83 00
gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO
Tel: 070-855 38 35
anna.ahlberg@surgicalscience.com

Om Surgical Science Sweden AB (publ)


En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador ska kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålski­rurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instru­ment för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och verksamhet finns även i Stockholm, Tel Aviv och Seattle. Med säljkontor i USA, Frankrike och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se).

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-10 08:30 CET.

Bifogade filer


211110 Q32021 SWE

Författare MFN