Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-28

Delårsrapport kvartal 1

Stark orderingång och högre nettoomsättning än Q1 2021. Orderingången uppgick till 215 MSEK vilket var 27,8 procent högre än motsvarande kvartal föregående år. Nettoomsättningen var 181,3 MSEK vilket var 13 procent högre än motsvarande kvartal föregående år. Däremot var EBITA lägre än föregående år 6,2 MSEK (7,8 MSEK), främst beroende på omstruktureringskostnader och rekryteringskostnader. Den starka orderingången och nettoomsättningen beror främst på bra aktivitet inom Processanläggningar, Teknisk plast och Service.

Första kvartalet i sammandrag
(januari–mars 2022)
• Orderingången uppgick till 215,0 (168,3) MSEK, en ökning med 27,8 procent. För jämförbara enheter var det en ökning med 17,5 procent.
• Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 181,3 (160,4) MSEK, en ökning med 13,0 procent. För jämförbara enheter var det en ökning med 4,5 procent.
• EBITA var 6,2 (7,8) MSEK. Total EBITA-marginal blev 3,4 (4,8) procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,17 (0,26) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,2 (-1,9) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -3,9 (-7,7) MSEK.

Viktiga händelser under rapportperioden
• Företaget kommunicerade den 17 januari 2022 en vinstvarning för fjärde kvartalet 2021.
• Vd Bo Söderqvist kommer att lämna bolaget den 28 april 2022 efter årsstämman och Caroline Reuterskiöld kommer att börja som ny vd den 28 april 2022.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
• En utbetalning om 4,1 MSEK avseende förvärv av Empakk har gjorts i april. Beloppet var tidigare inte inkluderat i förvärvskalkylen och har således justerats.
• Henrik Nordin kommer att utses till ny CFO och medlem av koncernledningen, preliminärt från den 15 augusti 2022. Nuvarande interim CFO Lars Westlund stannar kvar till Henrik Nordin är på plats.

VD HAR ORDET
Stark orderingång under kvartalet
Orderingången under kvartalet var stark och med en bra bruttomarginal till följd av en gynnsam affärs- och produktmix. Det gör att vi har förhoppningar om återhämtning andra halvåret. Omsättningen var 181,3 (160,4) MSEK, en ökning med 13,0 procent. För jämförbara enheter var det en ökning med 4,5 procent.

Koncernens EBITA-marginal uppgick till 3,4 (4,8) procent i det första kvartalet. Det är vi inte nöjda med även om lönsamheten påverkades negativt av längre leveranstider för framför allt större projekt på grund av råvaru- och komponentbrist. Vi hade inte heller slutavräkning av några större värmeprojekt vilket påverkar jämförelsen med i fjol. Därutöver hade vi en omstruktureringskostnad på 1,3 MSEK i Sverige, som ändå är det segment som levererar ett bra resultat. Det var övriga marknader som tyvärr drog ned resultatet.

Marknadernas utveckling
I Sverige uppgick EBITA-marginalen till 7,1 (7,4) procent. Orderingången under kvartalet var bra och vi ser en stabil efterfrågan i marknaden. Under kvartalet hade vi flera projekt, bland annat inom Värmeteknik med flera vunna order framförallt i Nederländerna och Norge. G.F Swedenborg, som förvärvades under fjolåret, går fortsatt bra med projekt inom offshore i Norge och kärnkraftsindustrin i Sverige. Christian Berner AB gör ett stabilt kvartal, trots ovan nämnda omstruktureringskostnader, med order inom Processanläggningar och en positiv utveckling inom Teknisk Plast.
Danmark gjorde ett minusresultat på 0,3 MSEK vilket gav en EBITA-marginal på minus 7,0 (3,8) procent. Det beror främst på den svaga orderingång som vi har sett tidigare kvartal. Under det första kvartalet var den dock starkare och vi tog affärer inom process- och livsmedelsindustrin.
I Norge nådde vi en EBITA-marginal på 1,8 (6,1) procent. Empakk AS gör ett starkt kvartal och bidrar positivt medan Christian Berner AS gör ett riktigt svagt kvartal och drar ned resultatet beroende på svag försäljning inom Processanläggningar. Orderingången i kvartalet var dock bra och vi såg en fortsatt god utveckling på vibrationsdämpande material till byggindustrin och inom infrastruktur järnväg.
Finland gör ett svagt kvartal med ett EBITA-resultat på minus 0,1 (-0,4) MSEK. Försäljningen på vibrationsdämpande materialtill byggindustrin går fortsatt bra medan det fortsatt saknas större maskininvesteringar inom processindustrin.

Framtid
Vi ser fortsatt påverkan från de längre led- och leveranstiderna. Rysslands invasion av Ukraina har ur det perspektivet ingen direkt påverkan på oss. Indirekt kan vi dock påverkas då en del av våra leverantörer drabbas på till exempel stålprodukter och tillgången på energi.
Den underliggande efterfrågan bedöms samtidigt som fortsatt stabil och vi har förhoppningar om en mer positiv utveckling under året. Den starka orderingången under kvartalet borgar för det, då vi har byggt en bra orderstock.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

För ytterligare information, kontakta:


Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tel 070-18 66 910
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com

Lars Westlund, CFO Christian Berner Tech Trade AB, tel 070 18 66 968
E-post: lars.westlund@christianberner.com
www.christianberner.com

Om oss


Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm, har 125 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden samt för värmepannor globalt. Koncernen har cirka 215 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 750 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden.

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-28 15:00 CEST.

Bifogade filer


Christian Berner Tech Trade Delårsrapport 2022 Q1

Författare MFN