Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-05

Delårsrapport Verisec AB (publ) under namnändring till Freja eID Group AB (publ) 1 juli - 30 september 2020

Verisec AB (publ) genomförde under andra kvartalet en avyttring av mindre strategiska verksamhetsdelar, vilket offentliggjordes den 9 juni. Information i denna delårsrapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges.
Tredje kvartalet: 1 juli - 30 september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,5 (6,9) MSEK

 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -6,8 (-6,7) MSEK

 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -10,2 (-9,8) MSEK

 • Periodens totala resultat uppgick till -11,1 (-2,2) MSEK

 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -11,1 (-7,4) MSEK

 • Periodens resultat hänförligt till avyttrad verksamhet uppgick till 0,0 (5,3) MSEK

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,1 (1,3) MSEK

 • Per den 30 september 2020 uppgick likvida medel till 1,3 (11,0) MSEK

 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning för kvarvarande verksamhet uppgick

   till -2,28 (-1,53) SEK

 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning hänförligt till avyttrad verksamhet uppgick      

   till 0,0 (1,08) SEK

Nio första månaderna: 1 januari - 30 september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 15,8 (23,3) MSEK

 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -23,2 (-22,4) MSEK

 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -33,2 (-31,0) MSEK

 • Periodens totala resultat uppgick till 16,0 (-14,9) MSEK, vilken inkluderar realisationsresultat om   

   46,7 MSEK hänförligt till avyttrad verksamhet

 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -34,8 (-27,6) MSEK

 • Periodens resultat hänförligt till avyttrad verksamhet uppgick till 50,8 (12,7) MSEK

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20,4 (-15,1) MSEK

 • Per den 30 september 2020 uppgick likvida medel till 1,3 (11,0) MSEK

 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning för kvarvarande verksamhet uppgick

   till -7,14 (-5,68) SEK

 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning hänförligt till avyttrad verksamhet uppgick

   till 10,42 (2,62) SEK
Väsentliga händelser under tredje kvartalet: 1 juli - 30 september 2020

 • JULI: Freja eID började fungera för fysisk identifiering i ATG:s butiker för att lägga spel eller för att hämta ut vinster.

 • JULI: Verisec tecknade avtal med signeringstjänsten Scrive för användande av Freja eID vid elektroniska underskrifter i Scrives tjänster.

 • JULI: Malmö stad och Verisec tecknade avtal för användning av Freja eID för kommunens anställda och skolelever. På sikt kommer detta innefatta runt 75 000 användare.

 • AUGUSTI: Verisec meddelade att man har avtal avseende Freja eID med 69 av Sveriges 290 kommuner. Majoriteten av kommunerna har avtalat om användning för åtkomst till e-tjänster för medborgare och nio kommuner har avtal för att använda Freja eID som tjänstelegitimation.

 • SEPTEMBER: Verisec meddelade att man tecknat ett koncernramavtal med Telia om användning av e-legitimationstjänsten Freja eID. Avtalet öppnar för alla bolag inom Telia-koncernen att nyttja och erbjuda Freja eID i olika tjänster.

 • SEPTEMBER: Verisec meddelade att man lanserat en ny funktion i Freja eID som gör det möjligt för arbetsgivare att ha en statligt kvalitetsmärkt e-tjänstelegitimation på pooltelefoner eller andra mobila enheter som delas mellan anställda.

 • SEPTEMBER: Verisec meddelade att man har avtal, direkt eller indirekt, med 210 organisationer inom såväl privat som offentlig sektor, för användande av Freja eID.

 • SEPTEMBER: Aktieägarna i Verisec kallades till extra bolagsstämma onsdagen den 28 oktober 2020 kl. 15.00 i Verisecs lokaler, Vasagatan 40 i Stockholm.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • OKTOBER: Verisec meddelar att Läkemedelsverket utökar sin användning av Freja eID till norska, finska och danska användare.

 • OKTOBER: Verisec meddelar att man skrivit avtal med Lidingö stad för användning av Freja eID som tjänstelegitimation för kommunens anställda.

 • OKTOBER: Kommuniké från extra bolagsstämma i Verisec. Verisec höll onsdagen den 28 oktober 2020 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades:

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagets bolagsordning för att ändra bolagets namn (firma). Beslutet innebär att bolagets firma ändras från Verisec AB till Freja eID Group AB.

Namnbytet beräknas registreras av Bolagsverket omkring den 6 november 2020. Handel i bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under det nya namnet Freja eID Group AB och kortnamnet FREJA beräknas ske från och med omkring den 11 november 2020.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att införa Incitamentsprogram 2020/2023 genom att bolaget genomför en riktad emission av högst 100 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 till det helägda dotterbolaget Verisec Freja eID AB, med rätt och skyldighet för Verisec Freja eID AB att överlåta teckningsoptioner till nyckelpersoner som är anställda i bolaget eller dess dotterbolag. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningsoptionerna ska erbjudas deltagarna till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Totalt ska nyckelpersoner erbjudas att förvärva teckningsoptioner för ett belopp om högst 1 600 000 kronor. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden från den 1 december 2023 till och med den 31 december 2023. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption uppgår till 104 kronor. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2020/2023 beräknas uppgå till högst cirka två procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. För att uppmuntra deltagande i Incitamentsprogram 2020/2023 är avsikten att de anställda som väljer att delta i programmet ska erhålla en premiesubvention i form av extra lön. Premiesubventionen ska motsvara mellan 35 procent och 100 procent av erlagd optionspremie.

 • NOVEMBER: Verisec har den 4 november 2020 ingått ett låneavtal med en extern investerare om 14 MSEK som löper med en ränta om 6 procent. Lånet ska amorteras i samma takt som den säljrevers om 14 miljoner kronor som bolaget erhöll som en del av köpeskillingen för avyttringen av Verisec International AB som inkluderar verksamhetsdelarna Freja UP och tredjepartsförsäljningen av Hardware Security Modules.

KOMMENTAR FRÅN VD

Att skapa en infrastruktur

Detta blir den sista kvartalsrapporten under namnet Verisec AB. Avyttringen av flera verksamhetsområden tidigare i år inledde arbetet för ökat fokus på Freja eID och som snart avrundas med namnbytet till Freja eID Group AB. Verisecs hemsida kommer att stängas inom kort och finansiell information kommer efter det att finnas på www.frejaeid.com. Det sista steget i transformationen som påbörjades 2017 med lanseringen av Freja eID-plattformen, är därmed avklarad.

Vad är det då som gör att Freja eID har så stor potential? Det korta svaret är att det inte bara är en produkt bland många andra teknikprodukter som dyker upp i vår digitaliserade värld; det är en infrastruktur. I princip alla digitala transaktioner som genomförs förutsätter en kännedom om motparten - det vill säga en identitet. Freja eID har därmed mer gemensamt med andra infrastruktursatsningar som järnvägen, elnätet, mobilnätet, betalkortsnätverken och fibernätet än de operatörer som utnyttjar infrastrukturen i sin verksamhet; tågoperatörer, elleverantörer, mobil-operatörer, banker och bredbandsleverantörer.

Till en början tjänar man inga stora pengar på infrastruktur. När den första lokjärnvägen mellan Örebro och Nora invigdes den 5 mars 1856 kunde man naturligtvis få intäkter på den sträckan, men kostnaden för att bygga ut järnvägsnätet över Sverige skulle överskugga intäkterna under många decennier framöver. Att bygga infrastruktur i den digitala världen tar lyckligtvis mycket kortare tid, men principen är densamma.

Vi har konsekvent följt vår femstegs-plan för Freja eID från start och håller stadigt fast vid den eftersom den visat sig fungera. Om de tre första stegen har jag kommunicerat löpande under de senaste åtta kvartalen. Freja eID är statligt kvalitetsmärkt, vi har avtal med alla väsentliga integrationspartners och har i dagsläget 225 avtal med olika tjänster - från Skatteverket och 1177 till Svenska Spel och Pensionsmyndigheten. Antalet nya tjänster växer för varje vecka och utgör ett effektivt hinder för eventuella nya konkurrenter.

Som jag nämnde tidigare i år, gick vi in i 2020 med ökat fokus på steg fyra - användaranskaffning. Sedan januari har vi mer än dubblat antalet registrerade användare och de uppgick till 67 716 vid utgången av tredje kvartalet. Denna tillväxt drivs både organiskt av antalet tjänster som lockar användare, men också av de kampanjer vi gör med våra kunder och på egen hand.

Detta är i sig en bra utveckling, men det som verkligen har gjort skillnad under 2020 är lanseringen av Organisations eID - en rollbaserad identitet, separerad från den personliga e-legitimationen. Denna funktion löser ett mycket stort problem kring mobila e-tjänstelegitimationer och Freja eID är i detta avseende unikt - det finns ingen annan mobil tjänstelegitimation som är statligt kvalitetsmärkt och ingen som erbjuder de funktioner som Freja eID gör. Efterfrågan på Organisations eID har varit över förväntan och genererar förutsägbara intäkter jämte de transaktionsbaserade intäkterna från användningen av Freja eID som personlig e-legitimation.

Utöver att generera en fast intäkt innebär också avtalen om Organisations eID naturligtvis att vi ökar antalet användare i Freja eID. Varje tjänstelegitimation som utfärdas är i grunden också en personlig e-legitimation. Utan för mycket spekulation är det min övertygelse att många av dessa användare också kommer finna nytta i att använda Freja eID som sin personliga e-legitimation för det ständigt ökande utbud av tjänster vi nu kan erbjuda.

Avtalen kring Organisations eID innebär att vi har avtalat om en viss mängd användare och att dessa kunder ger oss en fast månadsintäkt. Eftersom alla användare i ett sådant avtal inte blir registrerade användare samma dag som avtalet träder i kraft har vi också valt att redovisa vad vi kallar för öppen orderbok. Denna inkluderar de användare som är avtalade men ännu inte registrerade. Vid utgången av tredje kvartalet fanns 94 742 användare i den öppna orderboken.

Till skillnad från järnvägar och fibernät kan en digital infrastruktur exporteras med en begränsad investering i varje nytt land, relativt de investeringar som gjorts i den grundläggande infrastrukturen. De investeringar vi gjort i infrastrukturen i Sverige sedan 2017 kan därmed skapa värde internationellt. Vi har tagit några få försiktiga steg för att förbereda oss för detta genom att lansera en första version av Freja eID i Norge, Finland, Danmark och Storbritannien. När vi växlar upp dessa satsningar - och slår det väl ut - kan vi fortsätta att bygga en infrastruktur för digital identifiering över hela Europa och andra delar av världen. Vi ser tydligt hur Covid-19 accelererat digitaliseringen i omvärlden och v...

Författare Verisec