Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-16

DevPort: DevPort AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 7 februari 2018

Press release · 16 januari, 2018 19:00 CEST

Bolagets huvudägare SEBI Holding AB, har begärt att DevPort AB (publ)
("DevPort" eller "Bolaget") kallar till extra bolagsstämma den 7
februari 2018 kl. 16:00. På den extra bolagsstämman föreslås att
styrelsen i DevPort förstärks med ny styrelseledamot och tillika ny
ordförande samt att styrelsen bemyndigas att kunna genomföra en
nyemission om maximalt 500 000 aktier av serie B för att använda
aktier som betalningsmedel vid framtida förvärv.

DevPort är ett utvecklings- och teknikkonsultbolag som agerar
oberoende rådgivare och konsult med fokus på fordonsindustrin.
Bolaget sysselsätter ca 300 personer på fyra orter (Göteborg,
Linköping, Södertälje och Stockholm) i Sverige. DevPort har under den
senaste tiden uppvisat en kraftig tillväxt, med god lönsamhet och
planerar nu för fortsatt tillväxt. Den 20 februari offentliggör
DevPort sin bokslutskommuniké.

· Bolagets huvudägare, SEBI Holding AB, har begärt att styrelsen i
DevPort AB kallar till extra bolagsstämma för att förstärka styrelsen
med ny styrelseledamot, Göran Kroon, som också föreslås bli ny
styrelseordförande i Bolaget.

Göran Kroon har bl.a. arbetat i Saab-Scanias koncernledning på
80-talet, varit VD och sedan styrelseordförande i
utvecklingsföretaget Caran på 90-talet samt suttit som
styrelseordförande och styrelseledamot i ytterligare bolag såväl
börsnoterade som onoterade under 2000-talet.

Det råder en närståenderelation mellan SEBI Holding AB och Göran
Kroon.

· Styrelsen i DevPort föreslår samtidigt att den extra bolagsstämman
bemyndigar styrelsen i DevPort att kunna utge aktier i en nyemission
om maximalt 500 000 aktier av serie B.

Motiv är att branschens tillväxt är snabbare än vad Bolaget tidigare
förutsett och att detta skapar nya affärsmöjligheter. Tillväxten
kommer ske både organiskt och genom förvärv. Möjligheten att använda
aktier som betalningsmedel vid förvärv ökar flexibiliteten och kan
också i vissa fall vara förutsättning för att genomföra ett förvärv.
Det skapar också möjligheten att bibehålla en stark finansiell
ställning. Förslaget ger styrelsen en handlingskraft att snabbt kunna
driva förvärvsprocessen.

· Den extra bolagsstämman äger rum på DevPorts huvudkontor i
Göteborg onsdagen den 7 februari 2018 kl. 16:00. Adressen är Theres
Svenssons gata 10 i Göteborg.

Kallelse till extra bolagsstämma annonseras i Post och Inrikes
Tidningar och på Bolagets hemsida den 17 januari 2018 samt annons om
att kallelse har skett publiceras i Svenska Dagbladet därefter.

Beslutsförslag och ev. övriga handlingar kommer finnas tillgängliga på
Bolagets hemsida f.o.m. onsdagen den 17 januari 2018.

Rådgivare:

Certified Adviser: Avanza Bank AB

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post:
nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 16 januari 2018 kl. 19:00 CET.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika
eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter
att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk
rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det
landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933, i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga
lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i DevPort AB (publ). Inbjudan
till berörda personer att teckna aktier i DevPort AB (publ) kommer
endast att ske genom det prospekt till vilket det hänvisas till i
detta pressmeddelande. Inga aktier kommer att registreras enligt
Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon
delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/devport/r/devport-ab--publ--kallar-till-extra-...
http://mb.cision.com/Main/16542/2432044/778015.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.