Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

DevPort: Kommuniké från DevPorts årsstämma 2020

Press release · 14 maj, 2020 17:45 CEST

DevPort AB (publ) ("DevPort" eller "Bolaget") höll torsdagen den 14
maj 2020 årsstämma på Bolagets huvudkontor i Göteborg där följande
beslut togs:

Fastställande av räkenskaperna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för koncernen och
moderbolaget för år 2019. Styrelsens ledamöter och verkställande
direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag så beslutade årsstämman att ingen
utdelning för år 2019 skall ske.

Styrelse och revisorer

I enlighet med valberedningens förslag omvalde årsstämman ledamöterna
Per Rodert, Hasse Johansson, Viktor Öwall, Sören Brekell och Augusta
Speiser. Per Rodert valdes till styrelsens ordförande.

Som bolagets revisor valdes revisionsbyrån Mazars. (Det noterades att
revisionsbyrån Mazars utser Jesper Ahlqvist som revisor.)

Styrelsearvode

I enlighet med valberedningens förslag så beslutade årsstämman att
styrelsearvode ska totalt uppgå till 1 000 000 kronor att utbetalas
som lön, (inkl. semesterersättning och exkl. sociala avgifter) vilket
är en sänkning om 350 000 kronor jämfört med tidigare år, att
fördelas med 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 150.000
kronor vardera till ordinarie styrelseledamot. Ingen särskild
ersättning utgår för utskottsarbete. Arvode till revisorer skall utgå
enligt godkänd räkning.

Instruktion och arbetsordning för valberedningen

I enlighet med valberedningens förslag så beslutade årsstämman om
följande instruktion och arbetsordning för valberedningen:

Valberedningen i DevPort ska normalt bestå av tre ledamöter, som utses
av var och en av de tre röst-mässigt största ägarregistrerade
aktieägarna. Styrelsens ordförande ska baserat på ägarförhållandena
vid utgången av september kalla valberedningen till dess första
sammanträde senast i november året före nästkommande årsstämma.

I det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från
att utse en ledamot i valberedningen går möjligheten vidare till den
fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att
ägarna utsett tre ledamöter. För det fall en ledamot lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningens
ordförande kunna utse en ny ledamot i enlighet med ovanstående
principer.

Valberedningens ordförande ska vara den som representerar det
röstmässigt största ägaren om denne accepterar detta. I annat fall
utser valberedningen inom sig en ordförande för valberedningen.
Styrel-sens ordförande ska, om denne inte är valberedningsledamot i
egenskap av en av de största ägarna i bolaget, vara adjungerad i
valberedningen. Styrelsens ordförande ska dock inte vara
valberedningens ordförande. Den verkställande direktören ska inte
ingå i valberedningen.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre
tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denna
aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som
tillkommit bland de tre största aktieägarna ska tillfrågas och äga
rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut
om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller
om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande
bedöms vara klart inför årsstämman.

Namnen på valberedningens ledamöter, med uppgift om vilka ägare de
utsetts av, offentliggörs så snart dess sammansättning är klar. Om en
ändring sker senare, ska information offentliggöras så snart den har
skett.

Valberedningens uppgift är att vid påföljande årsstämma lägga fram
förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor,
styrelse- och revisionsarvoden, eventuella utskottsarvoden samt
eventuella förslag till ändringar i denna valberedningsinstruktion.

Valberedningen består fram tills nästa valberedning utses. Arvoden ska
ej utgå från bolaget till valbe-redningens ledamöter. Skäliga
omkostnader som kan uppstå i samband med valberedningens arbete ska
ersättas av bolaget.

Bemyndigande för nyemissioner av aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga
styrelsen att - längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett
eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller
andra villkor - besluta om nyemission av aktier av serie B.

Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet
ska sammanlagt uppgå till högst 1.120.000 stycken, vilket motsvarar
en utspädning om ca 10 procent beräknat på nuvarande antal aktier.

I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska nye-missionen ske på marknadsmässiga villkor.

Verkställande direktören, eller den som verkställande direktören
utser, bemyndigas att vidtaga de smärre ändringar i beslutet som kan
visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos
Bolagsverket.

Det noterades att beslutet var enhälligt och därmed stöddes av minst
2/3 av antalet röster och antalet aktier på stämman.

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 0736-208700 eller e-post:
nils.malmros@devport.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 17:45 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende
rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen.
DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden;
Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar.
Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig
utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca
40-50% per år under de senaste åren och sysselsätter nästan 500
personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort
grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North
Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med
lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter -
E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

För mer information, besök www.devport.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/devport/r/kommunike-fran-devports-arsstamma-2...
https://mb.cision.com/Main/16542/3112522/1248080.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.