Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

DexTech: DexTech Medical AB, Delårsrapport 1 juli 2019 - 31 mars 2020

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2019-07-01 - 2020-03-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -5,8 (-6,2) MSEK
· Resultat per aktie* -0,39 (-0,42) SEK
· Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 6,6 (0,0) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat
dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 909 545. För
jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 752 833. Belopp
inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Tredje kvartalet (2020-01-01 - 2020-03-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-2,0) MSEK
· Resultat per aktie** -0,13 (-0,13) SEK

** Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat
dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 920 478. För
jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 752 833. Belopp
inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

DexTech arbetar planenligt mot bolagets primära mål, att innan
utgången av 2020 ingå avtal med en licenstagare för bolagets
läkemedelskandidat OsteoDex för behandling av skelettmetastaser vid
avancerad prostatacancer (mCRPC).

OsteoDex fas IIb studie avslutas i april och färdiga
uppföljningsresultat från studien presenteras i maj 2020. Resultatet
avser patienter som följts 24 månader efter avslutad
OsteoDex-behandling dvs. om patienten lever eller har avlidit (s.k.
OS, overall survival). Delresultat per den 18 februari visar
signifikant längre överlevnad för patienter som svarat på
behandlingen jämfört med övriga patienter. Resultaten indikerar
förlängd överlevnad efter OsteoDex behandling.

Total överlevnad är ett mått av stor vikt för potentiella intressenter
och kan vara avgörande för möjligheten att genomföra en licensaffär.
En handfull big pharma bolag som är intresserade av OsteoDex har
meddelat att de vill invänta slutresultatet för patienternas
överlevnad som kommer att redovisas i maj 2020.

Den formella kliniska studierapporten (clinical study report, CSR) för
fas IIb-studien förelåg i december 2018. Resultaten visar att
OsteoDex fungerar som bromsmedicin vid mCRPC. Sjukdomsförloppet i
skelettet bromsades hos en majoritet av de patienter som fullgjort
hela behandlingen. Studien bekräftade också resultaten från fas I
dvs. OsteoDex har en mycket hög tolererbarhet med frånvaro av
allvarliga biverkningar. Behandlingen av mCRPC har som fundamental
målsättning att vara livsförlängande och helst med fördragbara
biverkningar.

Den under sommaren 2019 genomförda företrädesemissionen (juli 2019),
som tillförde bolaget 9,2 MSEK efter emissionskostnader ger bolaget
en solid kapitalbas som finansierar licensförhandlingarna inklusive
juridiska kostnader, samt tryggar bolagets fortsatta FoU.

Beträffande den pågående Corona-pandemin så påverkas Bolaget i mycket
lägre grad än andra bolag. Våra kliniska studier är avslutade och
bolagets s.k. burn rate är jämförelsevis mycket låg vilket ger stark
uthållighet. Situationen som Corona-pandemin medfört i form av
nedstängda samhällen gör att våra dialoger med bolag som är
intresserade av OsteoDex går långsammare. Här har vi återigen nytta
av vår uthållighet.

Anders R HolmbergVerkställande direktör

Kontaktpersoner

Anders Holmberg, verkställande direktör, +46 73 324 27 82

Gösta Lundgren, CFO, +46 70 710 47 88

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 6 maj 2020.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin
teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas
av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av
kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En
framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där
resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt
behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel.
DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie
utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är
noterat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dextech/r/dextech-medical-ab--delarsrapport-1...
https://mb.cision.com/Main/11652/3105193/1242856.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.