Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

DexTech: DexTech Medical AB, Delårsrapport 1 juli - 30 september 2019

Med "Bolaget" eller "DexTech" avses DexTech Medical AB med
organisationsnummer 556664-6203.

Sammanfattning av första kvartalet (juli - september 2019)

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -2,0 (-1,9) MSEK
· Resultat per aktie* -0,13 (-0,13) SEK
· Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 8,2 (0,0) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat
dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 887 678. För
jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 752 833. Belopp
inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

I början av oktober 2019 kunde DexTech presentera lovande
uppföljningsresultat från bolagets fas IIb-studie avseende OsteoDex
för behandling av avancerad prostatacancer, kastrationsresistent
metastaserande prostatacancer (mCRPC), Patienterna följs 24 månader
efter avslutad OsteoDex-behandling. End point är information om
patienten lever eller har avlidit (dead/alive). De sista patienterna
redovisas i juni 2020. Resultaten per den 14:e oktober visar
följande: av de patienter som vid avslutad behandling hade stabil
(oförändrad) sjukdom avseende skelettmetastaseringen lever 58%, av
patienter som avbrutit eller avslutat behandlingen med progressiv
sjukdom (fortskridande sjukdomsutveckling) lever 48%, och av de
patienter som vid avslutad behandlingen hade objektiv regress av
skelettmetastaser (minskning av befintliga skelettmetastaser) lever
86%. Resultaten indikerar förlängd överlevnad efter
OsteoDex-behandling.

Den fullständiga kliniska studierapporten (CSR) från fas IIb-studien
för OsteoDex blev klar i december 2018 och den sista patienten blev
färdigbehandlad i juni 2018. Studien som bedrivits i Sverige,
Finland, Estland och Lettland omfattade 55 väldefinierade patienter
med kastrationsresistent prostatacancer med skelettmetastaser
(mCRPC).

De erhållna resultaten visar att OsteoDex fungerar som bromsmedicin
för metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.
OsteoDex-behandlingen bromsade sjukdomsförloppet i skelettet hos
majoriteten av patienterna som genomgått hela behandlingen (5
månader) och studien bekräftade också en mycket hög tolererbarhet.

DexTech genomförde under sommaren 2019 en företrädesemission som i
juli 2019 tillförde bolaget 9,2 MSEK efter emissionskostnader.
Företrädesemissionen uppgick till 10 MSEK och emissionskostnaderna
uppgick till 0,8 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 318
procent av befintliga aktieägare och allmänheten i slutet av juni.
Emissionslikviden är huvudsakligen avsedd att användas för att ge
bolaget en solid kapitalbas och finansiera licensförhandlingar samt
för att trygga bolagets fortsatta forsknings- och utvecklingsarbete.

DexTech arbetar nu med tillförsikt vidare mot bolagets primära mål att
ingå avtal med en licenstagare. I augusti 2019 tillförde DexTech
ytterligare resurser till licensarbetet då samarbete inleddes med det

amerikanska bolaget CYTO Consulting LLC som har fokus på licenstagare
i USA och Kina.

Anders R Holmberg

Verkställande direktör

Kontaktpersoner

Anders Holmberg, verkställande direktör, +46 73 324 27 82

Gösta Lundgren, CFO, +46 70 710 47 88

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 24 oktober 2019.

Stockholm 24 oktober 2019

DexTech Medical AB

Styrelsen

Denna rapport har inte blivit granskad av Bolagets revisor.

DexTech Medical AB

Dag Hammarskjölds Väg 34A, Uppsala

Postadress:

Box 389, 751 06 Uppsala

www.dextechmedical.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dextech/r/dextech-medical-ab--delarsrapport-1...
https://mb.cision.com/Main/11652/2940645/1129178.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.