Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-31

DexTech: DexTech Medical AB, Halvårsrapport 1 juli - 31 december 2019

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2019-07-01 - 2019-12-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -3,9 (-4,2) MSEK
· Resultat per aktie* -0,26 (-0,29) SEK
· Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 7,4 (0,0) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat
dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 920 478. För
jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 752 833. Belopp
inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Sammanfattning av andra kvartalet (oktober - december 2019)

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-2,3) MSEK
· Resultat per aktie** -0,13 (-0,16) SEK

** Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat
dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 904 078. För
jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 752 833. Belopp
inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

DexTech arbetar planenligt mot bolagets primära mål dvs. att ingå
avtal med en licenstagare för bolagets läkemedelskandidat OsteoDex
för behandling av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer
(mCRPC). Samarbetet med det amerikanska bolaget CYTO Consulting LLC,
som inleddes i augusti 2019, fortlöper mycket tillfredställande. CYTO
fokuserar på potentiella licenstagare i USA och Kina.

OsteoDex fas IIb studie avslutas när resultatet av den 24 månader
långa uppföljningen föreligger. Patienterna följs 24 månader efter
avslutad OsteoDex-behandling. Resultatet avser information om
patienten lever eller har avlidit (s.k. OS, overall survival).
Delresultat per den 14:e oktober visar att av de patienter som vid
avslutad behandling hade stabil (oförändrad) sjukdom avseende
skelettmetastaseringen lever 58%, av patienter som avbrutit eller
avslutat behandlingen med progressiv sjukdom (fortskridande
sjukdomsutveckling) lever 48%, och av de patienter som vid avslutad
behandlingen hade objektiv regress av skelettmetastaser (minskning av
befintliga skelettmetastaser) lever 86%. Resultaten indikerar
förlängd överlevnad efter OsteoDex behandling.

Självfallet är detta mått på total överlevnad av stor vikt för
potentiella intressenter och kan vara avgörande för möjligheten att
genomföra en licensaffär. Våra delresultat så här långt ses som
mycket positiva. Färdiga uppföljningsresultat beräknas kunna
presenteras i maj 2020, något tidigare än vad som tidigare meddelats.

Den formella kliniska studierapporten (clinical study report, CSR) för
fas IIb-studien förelåg i December 2018. Resultaten visar att
OsteoDex fungerar som bromsmedicin vid mCRPC. Sjukdomsförloppet i
skelettet bromsades hos en majoritet av de patienter som fullgjort
hela behandlingen. Studien bekräftade också resultaten från fas I
dvs. OsteoDex har en mycket hög tolererbarhet med frånvaro av
allvarliga biverkningar.

Den under sommaren 2019 genomförda företrädesemissionen i juli 2019,
som tillförde bolaget 9,2 MSEK efter emissionskostnader ger bolaget
en solid kapitalbas som finansierar licensförhandlingarna inklusive
juridiska kostnader, samt tryggar bolagets fortsatta FoU.

Anders R Holmberg

Verkställande direktör

Kontaktpersoner

Anders Holmberg, verkställande direktör, +46 73 324 27 82

Gösta Lundgren, CFO, +46 70 710 47 88

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 31 januari 2020.

Denna rapport har inte blivit granskad av Bolagets revisor.

Stockholm 31 januari 2020

DexTech Medical AB

Styrelsen

DexTech Medical AB

Dag Hammarskjölds Väg 34A, Uppsala

Postadress:

Box 389, 751 06 Uppsala

www.dextechmedical.com

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin
teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas
av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av
kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En
framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där
resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt
behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel.
DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie
utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är
noterat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dextech/r/dextech-medical-ab--halvarsrapport-...
https://mb.cision.com/Main/11652/3024570/1185948.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.