Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Diadrom Holding: DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2020

KVARTAL 1 (JANUARI - MARS) 2020

· Omsättningen uppgick till 12,6 (15,4) Mkr en minskning med 2,8 Mkr
eller 18,2 procent

· Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,0 Mkr till 1,4 (2,4) Mkr
· Rörelsemarginalen uppgick till 11,1 (15,3) procent
· Resultat före skatt uppgick till 1,4 (2,4) Mkr
· Resultat efter skatt uppgick till 1,1 (1,9) Mkr
· Vinst per aktie för kvartal 1 uppgick till 0,15 (0,26) kr
Vinst per aktie för helåret 2019 uppgick till 0,91 (0,76) kr
· Antalet anställda vid periodens utgång är 57 st. vilket är samma
antal anställda som motsvarande period föregående år och 3 st. färre
än det senaste kvartalsslut

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1

· Diadrom omfattas av neddragningar hos kund i spåren av den
pågående COVID-19-pandemin (se pressmeddelande 20 mars 2020).

· Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ) drar tillbaka förslag om
utdelning mot bakgrund av stora förändringar i beläggning (se
pressmeddelande 23 mars 2020).

· Mot bakgrund av rådande osäkerhet och negativ utveckling på
marknaden har årsstämman 2020 beslutat att gå på styrelsens förslag
om att ingen utdelning för 2019 skall lämnas. Styrelsens tidigare
förslag om 0,80 kronor per aktie i utdelning återtogs därmed. (se
pressmeddelande 23 mars 2020)

· Diadrom varslar om uppsägning på grund av arbetsbrist orsakad av
COVID-19 (se pressmeddelande 24 mars 2020).

· Diadrom förutser lägre resultat för första kvartalet 2020 (se
pressmeddelande 25 mars 2020).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Diadrom har nått en överenskommelse med berörda fackförbund att
införa korttidsarbete, som leder till en minskning av arbetstiden för
cirka 30 medarbetare (se pressmeddelande 3 april 2020).

· Diadrom fortsätter följa händelseutvecklingen noga och vidtar
nödvändiga åtgärder för att minimera påverkan som orsakas av
COVID-19.

INFORMATION OM KVARTAL 2

· Resultat och omsättning för kommande kvartal kommer att belastas
av att företaget i slutet av första kvartalet drabbades av stora
konsultneddragningar hos kund. Detta kommer att delvis motverkas av
de åtgärder som företaget vidtagit så som varsel om 25 tjänster på
grund av arbetsbrist, avslut av provanställningar och implementering
av korttidsarbete.

· Bolaget avser att återkomma med mer information när ledningen
bättre kartlagt hur stor påverkan kan komma att bli kommande kvartal.

VD-KOMMENTERAR

Det första kvartalet 2020 kännetecknades till en början av en god
efterfrågan på Diadroms lösningar och en återhämtning i
konsultaffären, med högre beläggning jämfört med det fjärde kvartalet
2019. Konsultaffären förstärktes med en ny säljare och samtidigt
förstärkes produktledningen för utveckling och marknadsföring av
bolagets produkter inom inbyggd mjukvara.

Under den andra halvan av första kvartalet började effekterna av den
pågående COVID-19-pandemin synas med uppskjutna inköp av
produktlicenser och större projekt. I slutet av mars förvärrades
situationen markant då omfattande neddragningar av konsultuppdrag
genomfördes hos bolagets huvudkunder, vilket på kort tid gav en
mycket stor påverkan på beläggningssituationen. Även resultatet för
första kvartalet påverkades negativt av detta.

Med anledning av rådande omständigheter tvingades bolaget omgående
anpassa verksamheten genom minskning av personalstyrkan, både med
permanenta och temporära åtgärder.

Åtgärderna omfattar i huvudsak:

· Indragen aktieutdelning beslutat på Diadrom Holding AB (publ)
årsstämma den 23 mars 2020, för mer information se kommuniké
årsstämma 2020 daterat 2020-03-23

· Översyn och kontroll av alla kostnader, inköp samt kundfordringar
· Avslut av alla provanställningar
· 25 tjänster varslades på grund av arbetsbrist
· Planering av framtida implementering av korttidsarbete för cirka
30 tjänster med stöd av statliga stödinsatser - där en stor del av de
varslade tjänsterna ingår

Diadroms finansiella ställning är mycket stark och de aktuella
åtgärderna ger bolaget möjligheter att anpassa sig till den nya
situationen samtidigt som man ökar satsningen på de egna produkterna.

Bolaget har i nuläget flera pågående produktkopplade projekt in-house.
Flera av företagets produkter har fått uppmärksamhet internationellt,
vilket har god möjlighet att leda till nya produktkopplade affärer.

Marknadsläget framåt bedöms dock som mycket osäkert, med hårdare
konkurrens i och med färre projekt och med en svårare arbetssituation
på grund av de extraordinära samhällsåtgärder som vidtagits för att
begränsa spridningen av COVID-19. Diadrom har fördelen av att kunna
driva komplexa projekt in-house på kontoret.

OEM:er och underleverantörer inom fordonsindustrin har tvingats vidta
drastiska åtgärder i sin produktion och produktutveckling den senaste
månaden, vilket har lett till att efterfrågan av konsulttjänster inom
fordonsindustrin dramatiskt minskat. Samtidigt står fordonsindustrin
inför stora utmaningar med ökade krav på miljöskydd, elektrifiering,
mobilitetstjänster, utveckling av nya plattformar och allt mer
avancerade funktioner för säkerhet och förarassistans. Det är därför
ledningens övertygelse att Diadroms fokusområde, som är diagnostik av
Autotech (on/off -board mjukvara, diagnostik och verifiering),
fortfarande är eftertraktat. Diadroms expertis inom diagnostik av
Autotech lämpar sig väl för en kombination av konsult- och
produktaffärer.

Tack vare våra produkter och vår nischkompetens inom diagnostik av
Autotech ser vi trots det tuffare marknadsläget att det finns
fortsatt flera intressanta möjligheter i både konsultaffären och i
produktaffären, både lokalt och internationellt.

ÅRSSTÄMMA

Den 23 mars 2020 genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För
mer information se kommuniké årsstämma (se pressmeddelande 23 mars
2020).

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

28 augusti 2020 Delårsrapport Q2 2020
23 oktober 2020 Delårsrapport Q3 2020

CERTIFIED ADVISER

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com)
är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil.

Göteborg den 24 april 2020

Carl Johan Andersson, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:

Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11
13

Reka Fodor, CFO Diadrom Holding AB (publ), telefon 0736-82 62 36
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24
april 2020 kl. 08.00.

This information is information that Diadrom Holding AB (publ) is
obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation.
The information was submitted for publication, through the agency of
the contact person set out above, at 08:00 on 24[th] April 2020.

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag
inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av
ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom
är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH).
www.diadrom.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/diadrom-holding/r/diadrom-holding-ab--publ--d...
https://mb.cision.com/Main/1222/3095666/1234968.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.