Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

Diadrom Holding: Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Kallelse och dagordning

Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till
årsstämma måndagen den 23 mars 2020 kl 15:00 i Diadroms kontor på
adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:

1. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken senast tisdagen den 17 mars 2020. Aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i
årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn.
Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB
senast tisdagen den 17 mars 2020.

2. skriftligt anmäla sitt deltagande i stämman senast tisdagen den 17
mars 2020 under adress: Diadrom Holding AB (publ), Första Långgatan
19, 413 27 Göteborg. Anmälan kan även ske per e-post till:
arsstamma@diadrom.se senast kl 17.00 den tisdagen den 17 mars 2020.
Vid anmälan skall aktieägarens namn, personnummer
(organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antal aktier
uppges.

Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VDs presentation av bolaget.
8. Framläggande av årsredovisning inklusive koncernredovisning samt
revisionsberättelse.

9. Beslut:
a. Om fastställande av resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och balansräkning.

b. Om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10. Fastställande av arvoden för styrelse och revisor.
11. Val av styrelse.
12. Val av revisor.
13. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman
eller ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.

14. Stämmans avslutande.
Beslutsförslag

Punkt 9b: Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag

Styrelsens förslag till utdelning tillkännages i Bokslutskommunikén
2019.

Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 25 mars 2020. Om
stämman beslutar så, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear
Sweden AB:s försorg den 30 mars 2020.

Punkt 10: Fastställande av arvoden för styrelse och revisor

Förslag: Ersättning skall utgå till Håkan Andreasson med 1
prisbasbelopp (47 300 kr). Ingen ersättning skall utgå till de övriga
ledamöterna. Ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.

Punkt 11: Val av styrelse

Förslag: Omval av Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg, Henrik
Kristensen, Håkan Andreasson och Henrik Fagrell. Inga förslag till
nyval föreligger.

Punkt 12: Val av revisor

Förslag: Omval av PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan
Palmgren, Göteborg som bolagets revisor.

Årsredovisning med koncernredovisning samt revisionsberättelse för
2019 publiceras den 9 mars 2020 och kommer att finnas tillgänglig på
bolagets hemsida samt kontor.

Göteborg den 21 februari 2020

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)

Org nr. 556676-4857
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg,
Tel: 031-774 11 00

Certified Adviser:
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com)
är bolagets certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För eventuella frågor kontakta:
Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11
13

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21
februari 2020 kl. 08:00 CET.

This information is information that Diadrom Holding AB (publ) is
obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation.
The information was submitted for publication, through the agency of
the contact person set out above, at 08:00 on 21[st] February 2020.

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag
inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av
ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom
är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH).
www.diadrom.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/diadrom-holding/r/kallelse-till-arsstamma-i-d...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.