Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-16

Diagonal Bio AB: Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2022

Diagonal Bio AB ("Diagonal" eller "bolaget") (Nasdaq Stockholm First North: DIABIO) offentliggjorde idag sin delårsrapport för de första nio månaderna 2022.

VD-kommentar:

"Under det tredje kvartalet tog Diagonal ytterligare viktiga steg mot kommersialisering. Ett betydande fokus för organisationen under kvartalet var att slutföra utvecklingen av den första Panviral-enheten, ämnad för forskningsändamål (RUO). Vi har även signerat vår första avsiktsförklaring för pilottester av Panviral, vilket banar väg för att vi ska kunna starta tester för att generera data från Panviral samt samarbeten med KOL (Key Opinion Leaders). Vi är nu i en position där vi inom en snar framtid kommer starta pilottester och vi fortsätter att jobba mot vår vision, att begränsa spridningen av infektionssjukdomar över hela världen genom att skapa en exakt, lättanvänd, kostnadseffektiv, snabb och universell diagnostisk plattform som erbjuder samma noggrannhet som de PCR-baserade teknologierna." säger Jack Egelund Madsen, VD på Diagonal Bio AB.

Sammanfattning av delårsrapporten

Perioden 1 Juli - 30 september

 • Bolagets intäkter uppgick till 1 289 KSEK (2 209 KSEK) varav kapitaliserat utvecklingsarbete utgjorde 1 285 KSEK (2 035 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 756 KSEK (-4 304 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,41 SEK (-0,50 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -5 666 KSEK (20 439 KSEK).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 10 768 KSEK (24 890 KSEK).

Perioden 1 januari - 30 september

 • Bolagets intäkter uppgick till 2 885 KSEK (7 537 KSEK) varav kapitaliserat utvecklingsarbete utgjorde 2 657 KSEK (7 240 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 977 KSEK (-8 097 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,31 SEK (-1,33 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -9 998 KSEK (21 222 KSEK).

Nyckelhändelser under tredje kvartalet:

 • Den 11 augusti meddelade Diagonal Bio att en avsiktsförklaring undertecknats med Centre of Diagnostics på det Danska Tekniska Universitet för genomförande av en kommande pilotstudie för diagnostikplattformen Panviral.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 5 oktober meddelades att den första enheten av Panviral ämnad för forskningsändamål (ROU) har levererats.

 • Den 21 oktober beslutade styrelsen i Diagonal Bio om en företrädesemssion om cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtagande upp till 60 procent av det totala emissionsbeloppet. Styrelsens beslut om nyemission är föremål för godkännande på en extra bolagstämma den 23 november 2022. I samband med beslutet om att genomföra en företrädesemission kommunicerades även nya målsättningar för de kommande verksamhetsåren.

 • Den 31 oktober meddelade Diagonal Bio att man ingått ett royaltyavtal med OIM Sweden AB (OIM). Avtalet ger OIM rätt att underlicensiera delar av Diagonal Bios egenutvecklade teknologi och ger Diagonal Bio möjligheter till framtida intäkter för sålda produkter via OIM.

 • Den 4 november meddelade Bolaget att man ingått ytterligare garantiåtagande som ökar andelen emissionsgarantier från 13,9 MSEK till 16,3 MSEK. Därmed omfattas den föreslagna företrädesemissionen av totala tecknings- och garantiåtagende på 70 procent, vilket motsvarar 70 procent av det totala emissionsbeloppet.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Diagonal Bio: https://diagonalbio.com/investors/financial-reports/

För ytterligare information om Diagonal Bio AB, vänliga kontakta
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio. (jem@diagonalbio.)com
Hemsida: www.diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolagets vision är att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.

Författare Cision