Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-24

Diagonal Bio AB: Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är idag den 24 november 2022

Idag, den 24 november 2022 är sista dag för handel i Diagonal Bio AB:s ("Diagonal" eller "Bolaget") aktie med rätt att erhålla teckningsrätter i den företrädesemission som beslutades på extra bolagsstämma den 23 november 2022 ("Företrädesemissionen"). Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med imorgon den 25 november 2022 och avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 28 november.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningskurs: 0,68 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 36 594 652 aktier. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader.
 • Antal aktier innan Företrädesemissionen: 9 148 663 aktier.
 • Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 28 november 2022 är registrerad som aktieägare i Diagonal äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier i Diagonal. Även allmänheten ges möjlighet att teckna i Företrädesemissionen.
 • Teckning och betalning: Teckning med stöd av teckningsrätter sker under teckningsperioden i enlighet med "Villkor och anvisningar" i memorandumet. Observera att teckningsrätter som aktieägaren inte avser nyttja måste säljas senast den 12 december 2022 för att inte förfalla utan värde.
 • Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier, kommer genom Företrädesemissionen att vidkännas en maximal utspädning om cirka 80 procent av rösterna och kapitalet.
 • Tecknings- och garantiåtaganden: Diagonal har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 17,4 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av emissionsvolymen.
 • Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.

Viktiga datum

 • Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt att erhålla teckningsrätter: 24 november 2022.
 • Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att erhålla teckningsrätter: 25 november 2022.
 • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 28 november 2022.
 • Handel med teckningsrätter: 1 december 2022 - 12 december 2022.
 • Teckningsperiod: 1 december 2022 - 15 december 2022.
 • Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 19 december 2022.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att pågå från och med den 1 december 2022 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen, vilket är beräknat till omkring den 10 januari 2023. 

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Diagonal, vänliga kontakta:
Jack Egelund Madsen, CEO
Telefon: +46 (0) 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com
www.diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.

Författare Cision