Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-28

Dicot AB (publ): Dicot AB redovisar delårsresultat för tredje kvartalet 2019

Delårsrapport juli - september 2019 Dicot AB (publ) 559006-3490

Delårsresultat juli-sept 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 75 (0) KSEK
· Resultat före skatt uppgick till

-3 183 (-1 375) KSEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,41 (-0,27) SEK

Rapportperiod januari - sept 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 75 (0) MSEK
· Resultat före skatt uppgick till -9 866 (-4 366) KSEK

Resultat per aktie uppgick till -1,27 (-0,33) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden:

· Dicots företrädesemission genomfördes framgångsrikt och tecknades
till 244 procent. Emissionen inbringade ca 20,3 mkr. Även
övertilldelningsemissionen som genomfördes därefter fulltecknades och
tillförde bolaget ytterligare ca 2mkr.

· Dicot sponsrar Scandinavian Society for Sexual Medicine genom att
ge resebidrag till två unga forskare för att närvara vid och
presentera sina forskningsresultat på European Society for Sexual
Medicine i Prag 23-25 jan. 2020.

· Dicot erhöll ett bidrag om 100 000 kronor från Vinnova, Sveriges
innovationsmyndighet, för att stärka portföljen av immateriella
rättigheter

Väsentliga händelser efter rapportperioden:

· Dicot ingick ett forskningssamarbete med Pelvipharm, en
världsledande kontraktsforskningsorganisation baserad i Frankrike,
för att identifiera verkningsmekanismen hos Libiguin®. Detta är ett
viktigt steg för att fastställa substansens exakta kliniska
användningsområde och för att underlätta den framtida registreringen
som ett läkemedel.

· Dicot har kontrakterat Catarina Malmberg som ansvarig för Supply
Chain, från och med den 1 november 2019. Catarina kommer närmast från
Fresenius Kabi AB.

Kommentar från Dicots VD

Under tredje kvartalet har vi fortsatt det målmedvetna arbetet att
driva utvecklingen av vår läkemedelskandidat Libiguin® mot en
kommande Fas I studie tillsammans med våra samarbetspartners.
Huvudaktiviteten under kvartalet har varit att genomföra
företrädesemissionen på ett framgångsrikt sätt. Högt tempo med många
presentationer för befintliga och nya aktieägare resulterade i ett
mycket bra utfall.

Sponsring av två forskare genom Scandinavian Society for Sexual
Medicine

Två unga forskare inom sexualmedicin som är knutna till Scandinavian
Society for Sexual Medicine kommer att sponsras av Dicot. De kommer
att närvara vid och presentera sina forskningsresultat på European
Society for Sexual Medicine i Prag jan 2020. Dicot kommer att
medverka vid mötet när presentationerna sker i januari.

Ny chef för leverantörskedjan

Catarina Malmberg började på Dicot som chef för Supply Chain den 1
november 2019. I den här rollen kommer Catarina att ansvara både för
tillgången på råvaror och produktionen genom hela kedjan från råvara
till färdigt läkemedel. Catarina bidrar med över 20 års erfarenhet
från läkemedelsbranschen, däribland som projektledare för
utvecklings- och systemprojekt, liksom tekniköverföringar,
kvalificering och validering av design. Hon har arbetat med hela
kedjan inom medicinsk tillverkning av steriliserade produkter för
infusion, från råvaror och API:er till färdiga produkter inklusive
förpackning inom Fresenius Kabi. Catarina Malmberg har en fil.mag. i
kemi från Uppsala universitet.

Prekliniskt arbete med Libiguin® löper enligt plan

Libiguin®, som har sitt ursprung på Madagaskar som en naturmedicin,
har potential att bli en ny behandlingsmetod mot erektionsproblem och
tidig utlösning. Vi fortsätter att göra framsteg med våra planerade
prekliniska aktiviteter och med utformningen av de steg som krävs för
att ta Libiguin® till Fas I.

Företrädesemission och övertilldelning

Dicot genomförde en företrädesemission om cirka 20,3 MSEK under
perioden 3 september-17 september 2019. I samband med
företrädesemissionen genomförde bolaget även en
övertilldelningsemission om cirka 2 MSEK. Företrädesemissionen
tecknades till 244 procent och övertilldelningsemissionen blev
fulltecknad. Totalt emitterades 7 790 823 aktier inom ramen för
företrädesemissionen och 779 082 aktier emitterades i
övertilldelningsemissionen, båda till en teckningskurs om 2,60 SEK.

Nettolikviden från företrädesemissionen uppgick till 20 281 75 SEK och
nettolikviden från övertilldelningsemissionen uppgick till 2 025 613
SEK. Bolagets behållning från företrädesemissionen och
övertilldelningsemissionen ska användas för att finansiera bolagets
pågående prekliniska studier av vår ledande läkemedelskandidat för
behandling av sexuella dysfunktioner samt förberedelser inför den
kommande Fas I-studien.

Nytt samarbetsavtal - efter kvartalets utgång

Dicot ingick ett forskningssamarbete med Pelvipharm, en världsledande
kontraktsforskningsorganisation baserad i Frankrike. Syftet med
forskningssamarbetet är att identifiera verkningsmekanismen hos
Libiguin®, vilket är ett avgörande steg för att fastställa
substansens exakta kliniska användningsområde och för att den ska
kunna registreras som ett läkemedel. Pelvipharm är specialiserat på
sexuella dysfunktioner hos kvinnor och män och erbjuder både modeller
in vivo och in vitro för studier av de fysiska funktionerna hos det
urogenitala systemet och Libiguin® effekter på detta. Samarbetet med
Pelvipharm är en avgörande del av Dicots utveckling av Libiguin® på
vägen mot att registrera substansen för behandling av sexuella
dysfunktioner hos män.

Jag är tillfreds med de framsteg vi har gjort under årets tredje kvartal. Den betydligt övertecknade företrädesemissionen gav oss inte bara de medel som krävs för att gå vidare med utvecklingen av Libiguin®, utan gör det också möjligt för oss att genomföra bredare kommunikations- och Investor Relations-program samt att utöka vår personal för att stödja bolagets tillväxt och därmed nå våra mål. På samma sätt är jag nöjd med den möjlighet som bidraget från Vinnova ger oss vad gäller att stärka vår portfölj av immateriella rättigheter. Mitt team på Dicot har ett starkt driv att fortsätta utvecklingen av Libiguin® och är övertygade om att nya behandlingsalternativ för sexuella dysfunktioner är möjliga att åstadkomma i projektet. Tack till Dicots medarbetare och våra investerare för fortsatt stöd. Jag ser fram emot att hålla er uppdaterade om våra framsteg.

Göran Beijer, VD

Finansiell kalender

2019-28-22 Delårsrapport juli - september 2019

2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019

Kontaktinformation

Göran Beijer VD Dicot AB (publ

goran.beijer@dicot.se Dag Hammarskjölds väg 30

0706-636009 752 37 Uppsala

www.dicot.se Sverige

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dicot-ab--publ-/r/dicot-ab-redovisar-delarsre...
https://mb.cision.com/Main/17172/2975025/1151967.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.