Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-27

Dicot AB (publ): Dicots övertilldelningsemission fulltecknad

27 september 2019, Uppsala, Sweden - Den riktade emissionen i Dicot AB
(publ) ("Dicot" eller "Bolaget") om 779 082 aktier som
offentliggjordes den 20 september 2019 ("Övertilldelningsemissionen")
har fulltecknats. Genom Övertilldelningsemissionen kommer Bolaget att
tillföras cirka 2 MSEK före emissionskostnader.

Styrelsen beslutade den 20 september 2019 att emittera 779 082 aktier
med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2019.
Aktierna emitterades till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie,
vilket motsvarar teckningskursen per aktie i företrädesemissionen av
units som offentliggjordes den 23 juli 2019 ("Företrädesemissionen").

Övertilldelningsemissionen riktades till vissa tecknare i
Företrädesemissionen som tecknade sig för units med stöd av
uniträtter och som även tecknade sig för ytterligare units utan stöd
av teckningsrätter som de inte tilldelades. Tilldelningen gjordes pro
rata i förhållande till det antal uniträtter som respektive tecknare
utnyttjade i Företrädesemissionen.

Genom Övertilldelningsemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka
med 97 358,25 SEK till 2 045 091 SEK och det totala antalet aktier
kommer att öka med 779 082 till 16 360 728.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Dicot i samband
med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare
till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Julie Silber, CFO och Director of Investor Relations, Dicot
Tel: +46 79 348 62 77
E-mail: julie.silber@dicot.se
www.dicot.se

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin®som läkemedel för
behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi
upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid
lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra
en trade sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna
introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicots aktie handlas på
Spotlight Stock Market och har ca 700 aktieägare. För mer
information, se www.dicot.se.

Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 september 2019.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier,
teckningsoptioner, units eller andra värdepapper i Dicot och
investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än
på grundval av informationen i det investeringsmemorandum som Dicot
offentliggjorde på Bolagets webbplats den 2 september 2019.

Varken uniträtter, betalda tecknade units ("BTU"), nyemitterade aktier
eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon
amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller
tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller
teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras
enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande
lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hong
Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller
i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av
pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller
förutsätter att ytterligare investment memorandum upprättas,
registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs
enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom
investeringsmemorandumet, anmälningssedeln och andra till
Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte
distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget kommer inte ansöka om godkännande av något erbjudande till
allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta
pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet ("EES") än Sverige.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Dicots aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och
de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom. Dicot lämnar inga utfästelser om att offentliggöra
uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information,
framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som
följer av tillämplig lagstiftning.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/59CA826FFC65279AE0...
https://mb.cision.com/Main/17172/2919694/1114668.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.