Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Dignitana AB: Dignitana avser att genomföra en riktad nyemission av units

Dignitana AB (publ) ("Dignitana" eller "Bolaget") meddelade idag att
Bolaget avser att, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 15 maj
2019, genomföra en nyemission av units bestående av aktier och
teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som
riktas till kvalificerade investerare i Sverige och internationella
institutionella investerare (den "Riktade emissionen").

Dignitanas styrelse har beslutat att utreda förutsättningarna för att
genomföra en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner
(units). Teckningskursen för de nya aktierna i den Riktade emissionen
avses fastställas genom en accelererad bookbuilding-process och
aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North när de
emitterats och registrerats. Varje unit består av två (2) aktier och
en (1) teckningsoption, varav teckningsoptionerna avses ges ut
vederlagsfritt.

Dignitana har gett Stockholm Corporate Finance i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att genomföra den Riktade nyemissionen genom en
accelererad bookbuilding-process, som påbörjas direkt efter detta
offentliggörande. Avsikten är att antalet nyemitterade aktier ska
uppgå till cirka 10 procent av det totala antalet utestående aktier i
Bolaget. Styrelsen för Bolaget avser att besluta om den Riktade
nyemissionen samt tilldelning av aktier och teckningsoptioner innan
Nasdaq First North öppnar den 2 september 2019.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
styrelsen anser det vara fördelaktigt för Dignitana och aktieägarna
att diversifiera ägarbasen med ansedda investerare men även att den
Riktade nyemissionen ses som den bästa möjligheten att tillföra nytt
kapital till för Bolaget attraktiva villkor.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare och sole
bookrunner och Fredersen Advokatbyrå agerade legal rådgivare i
samband med den Riktade emissionen.

Denna information är sådan information som Dignitana AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 17:31 CET.

För ytterligare information kontakta:

Anna Westesson, Anna Westesson PR & Consulting AB, anna@awprc.se +46
708-82 82 09

Melissa Bourestom, Dignitana AB, melissa.bourestom@dignitana.com +1
469-518-5031

Om Dignitana

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt avancerad
hårbottenkylteknik. Företaget tillverkar DigniCap® kylsystem, en
patenterad medicinsk kylanordning som ger cancerpatienter möjligheten
att minimera håravfall i kemoterapi. FDA godkänd sedan 2015, erbjuder
DigniCap kontinuerlig kylning med hög effektivitet, säkerhet och
acceptabel patientkomfort. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First
North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund och verksamhet i
Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA
och Dignitana Srl i Italien. Erik Penser Bank är Certified Adviser.
Läs mer på www.dignitana.se och www.dignicap.com.

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell
rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende
kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till
börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate
Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A
Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43
länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som
står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i
branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information
se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i
Dignitana i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte och ingår inte i ett erbjudande eller
uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som
avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller är
undantagna från registrering enligt US Securities Act från 1933, i
dess aktuella lydelse ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller
säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från
registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av
registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som avses här i USA eller att göra ett
offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA. Informationen i
detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras
eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller
till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan
jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller
distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och
förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra
åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med
denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte
godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
Dignitana har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av
värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits
fram eller kommer att tas fram i samband med nyemissionen. I varje
EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till
"kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt
Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat
material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast
till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta
dokument hänför sig till är endast tillgänglig för och kommer endast
att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i)
personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar
och som omfattas av definitionen av "investment professionals" i
artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med
hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 (a)-(d) i Ordern (alla
sådana personer tillsammans kallas "relevanta personer"). I
Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta
meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att
involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer
ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte
eller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som
återspeglar Dignitanas avsikter, bedömningar eller nuvarande
förväntningar om och mål för Dignitanas framtida verksamhet,
finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter,
förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där
Dignitana verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är
historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord
såsom "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera",
"uppskatta", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje
enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika
antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden.
Trots att Dignitana anser att förväntningarna som återspeglas i dessa
framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier
om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom
dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och
är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska
resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår
av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många
faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser
och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser
skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är
underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden.
Dignitana garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade
uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och åtar sig
inte något ansvar för den framtida uppfyllelsen av de uttalanden som
görs i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera
eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla
efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte
otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta
pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden
som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta
pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Varken Dignitana eller någon annan åtar sig någon skyldighet att
granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar
av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår
eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta
pressmeddelande.

För mer information kontakta

Anna Westesson, Anna Westesson PR & Consulting AB, anna@awprc.se + 46
708-82 82 09

Melissa Bourestom, Dignitana AB melissa.bourestom@dignitana.com +1
469-518-5031

Om Dignitana AB (publ)

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen
skalpkylningsteknologi. Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling
System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger
cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under
cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015
för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet
och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en
livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns
DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska
och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på
Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund,
Sverige och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag
är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer
information: www.dignitana.se och www.dignicap.com.

Erik Penser Bank AB är Certified Adviser, +46 (0) 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se (certifiedadvise...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.