Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-19

Diös Fastigheter: Diös inleder återköp av egna aktier

Diös Fastigheter AB (publ) inleder idag ett återköpsprogram i enlighet
med beslut av årsstämman den 23 april 2019. Årsstämman gav styrelsen
bemyndigande att längst intill årsstämma 2020 förvärva egna aktier.
Förvärv får ske av högst så många egna aktier att koncernens totala
innehav efter förvärvet uppgår till högst tio (10) procent av
samtliga aktier i bolaget.

Syftet med återköpsprogrammet är bland annat att fortlöpande kunna
anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat
aktieägarvärde. Aktierna kommer att förvärvas på Stockholmsbörsen
till ett pris inom det vid varje förvärvstillfälle registrerade
kursintervallet. Diös äger inga egna aktier före återköpsprogrammets
start. Diös har uppdragit åt ABG Sundal Collier att inom ramarna för
återköpsprogrammet förvärva aktier för bolagets räkning.[image]

För ytterligare information kontakta gärna:

Knut Rost, vd, Diös
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars
2020 kl. 10:30 CET.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och
bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett
fastighetsvärde om 22,9 mdkr, ett bestånd om 333 fastigheter och en
uthyrningsbar yta om 1 483 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest
inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå
med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en
kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är
noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på
www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46
770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dios-fastigheter/r/dios-inleder-aterkop-av-eg...
https://mb.cision.com/Main/198/3063496/1214046.pdf

Författare Cision News