Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Diös Fastigheter: Förslag inför Diös årsstämma 2020

Styrelsen i Diös reviderar sitt tidigare förslag till utdelning och
föreslår årsstämman 2020 att besluta om en utdelning om 1,65 kr per
aktie. Konsekvenserna av Coronapandemin är i dagsläget svåra att
överblicka varför styrelsen ger ett nytt utdelningsförslag för att
skapa ökad flexibilitet.

[image]

Styrelsen gör bedömningen att den tidigare föreslagna nivån på
utdelning inte skulle äventyra bolagets möjligheter att fortsätta
bedriva verksamheten enligt lagd affärsplan, samt stötta sina
hyresgäster trots de utmanande omständigheterna som råder till följd
av Coronapandemin. Diös ekonomiska ställning är fortsatt mycket
stark, både avseende kapital och likviditet, men på grund av rådande
osäkerhet är det Styrelsens uppfattning att utdelningen bör revideras
för att ytterligare öka beredskapen och skapa handlingsfrihet inför
framtiden.

Styrelsen föreslår därför en utdelning för räkenskapsåret 2019 om 1,65
kronor per aktie med utbetalningstillfälle den 2 juli. Styrelsens
tidigare förslag för utdelning var 3,30 kronor per aktie, fördelat på
två tillfällen.

Diös valberedning har i samband med detta meddelat att de föreslår
oförändrade styrelsearvoden för 2020, en ändring från tidigare
förslag där en mindre ökning var föreslagen.

Årsstämman är planerad till den 16 juni, kl:13:00, i Östersund. För
ytterligare information kring arrangemanget för årsstämman se
kallelse till årsstämman som skickas ut 14 maj.

För ytterligare information kontakta gärna:

Bob Persson, styrelsens ordförande
Telefon: 070-699 94 91
E-post: bob.persson@perssoninvest.se

Stefan Nilsson, valberedningens ordförande
Telefon: 070-225 91 04
E-post: valberedning@dios.se

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj
2020 kl. 15:00 CEST.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och
bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett
fastighetsvärde om 23,2 mdkr, ett bestånd om 333 fastigheter och en
uthyrningsbar yta om 1 483 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest
inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå
med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en
kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är
noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på
www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46
770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dios-fastigheter/r/forslag-infor-dios-arsstam...
https://mb.cision.com/Main/198/3110700/1247059.pdf

Författare Cision News