Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Diös Fastigheter: Kallelse till ordinarie årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ), org. nr: 556501-1771, kallas
till ordinarie årsstämma, tisdagen den 16 juni 2020, kl. 13.00. Mot
bakgrund av risken för spridning av coronaviruset och myndigheternas
föreskrifter om undvikande av större sammankomster har Styrelsen
beslutat att årsstämman ska genomföras så att aktieägare i möjligaste
mån kan utöva sin rösträtt genom poströstning eller via ombud.

[image]

Information med anledning av coronaviruset:

I syfte att värna om aktieägarnas, styrelsens och medarbetarnas hälsa
är Diös målsättning att hålla en kort och effektiv årsstämma samt
vidta åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Styrelsen
har beslutat möjliggöra för aktieägarna att utöva sin rösträtt via
poströstning, samt upplyser om möjligheten att utöva sin rösträtt via
ombud finns. Mot bakgrund av risken för spridning av coronaviruset
och myndigheternas föreskrifter om undvikande av sammankomster
uppmanar därför Styrelsen att aktieägare i möjligaste mån nyttjar
dessa möjligheter.

Anmälan:

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt och delta i årsstämman ska:

· vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10
juni 2020, och

· anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman enligt något av
alternativen nedan, senast kl.12.00

den 10 juni 2020.
Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier:

· måste för att få rösta på stämman tillfälligt omregistrera sina
aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att
omregistreringen är utförd den 10 juni 2020. Kontakta din
förvaltare/bank för hjälp med omregistreringen.

Anmälan om deltagande kan göras:

· via anmälningsformuläret på www.dios.se
(https://www.dios.se/om-dios/bolagsstyrning/arsstamma/2020/),

· per post till Diös Fastigheter AB, "Årsstämma 2020", Box 188 831
22, Östersund, eller

· genom att skicka in formuläret för poströstning, se nedan.
Vid anmälan ska namn, person-/ organisationsnummer, adress och
telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden uppges.

Ombud:

Ombud som deltar på stämman bör skicka in behörighetshandlingar i
samband med anmälan. Dagtecknad fullmakt, som på dagen för årsstämman
inte får vara äldre än ett år om det inte anges en längre
giltighetstid i fullmakten (högst fem år), ska visas upp. Om
fullmaktsgivaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller
annan handling som utvisar firmatecknarens behörighet visas upp.

Poströstning:

Aktieägarna uppmanas att utöva sin rösträtt vid stämman genom att
rösta på förhand, s.k. poströstning. Genom att använda den
möjligheten minimeras antalet deltagare som närvarar personligen vid
stämman och därmed bidrar det till att minska risken för
smittspridning.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns
tillgängligt på www.dios.se
(https://www.dios.se/om-dios/bolagsstyrning/arsstamma/2020/). En
aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte
särskilt anmäla sig till stämman. Poströstningsformuläret gäller som
anmälan.

Det ifyllda formuläret kan skickas via e-post till osa@dios.se
(osa@dios.se?subject=Årsstämma%202020) alternativt postas i original
till Diös på adress Diös Fastigheter AB, "Årsstämma 2020", Box 188,
831 22 Östersund. För att gälla som anmälan måste det ifyllda
formuläret vara Diös tillhanda senast den 10 juni 2020. Om
aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om
aktieägaren poströstar genom ombud.

Information till deltagare vid stämman:

Diös årsstämma kommer hållas på Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16,
Östersund. Dörrarna öppnas 12:30 och registrering sker fram till
12:55. Med hänsyn till smittorisken avråder bolaget från deltagande i
stämmolokalen och rekommenderar aktieägarna att delta genom att
poströsta eller genom ombud enligt ovan. Utöver styrelseordförande
och verkställande direktör kommer styrelseledamöter och personer i
ledningsgruppen att närvara vid årsstämman i begränsad omfattning.
Ingen lunch eller förtäring kommer erbjudas. Planerade anföranden
från vd och revisor begränsas i tid men ett förinspelat anförande av
vd kommer läggas upp på www.dios.se
(https://www.dios.se/om-dios/bolagsstyrning/arsstamma/2020/) under
dagen för stämman.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut om:
a. fastställande av resultat- och balansräkningen samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen,

c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och
verkställande direktören, och

d. avstämningsdagar, för det fall årsstämman beslutar om
vinstutdelning.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
13. Val av revisor.
14. Godkännande av principer för ersättning och anställningsvillkor
för bolagsledningen.

15. Godkännande av principer för utseende av valberedningen.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta
bolagets egna aktier.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
18. Övriga ärenden.
19. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut

Val av ordförande för stämman (punkt 2)
Valberedning, bestående av ordförande Stefan Nilsson (Pensionskassan
SHB Försäkringsförening), Carl Engström (Nordstjernan AB), Magnus
Swärdh (Backahill Inter AB) och Bob Persson (AB Persson Invest),
föreslår Bob Persson som ordförande för stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2019
lämnas med 1,65 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning,
som innebär rätt att erhålla utdelning, föreslås måndagen den 29 juni
2020. Beslutar årsstämman enligt lagt förslag, sker utbetalning
torsdagen den 2 juli 2020.

Val av styrelseledamöter, revisor, arvoden m.m. (punkterna 10-13)
Valberedningen föreslår följande:

· att utse sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
· att omvälja styrelseledamöterna Anders Nelson, Ragnhild Backman,
Eva Nygren, Peter Strand och Bob Persson,

· att nyvälja Tobias Lönnevall till ordinarie styrelseledamot,
· att omvälja Bob Persson till styrelsens ordförande,
· att styrelsearvode utgår med totalt 1 125 000 kronor med:
· 300 000 kronor till styrelsens ordförande, och
· 165 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är
anställda i bolaget,

· att till revisor, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, omvälja Deloitte AB. Deloitte har meddelat att
auktoriserade revisorn Richard Peters fortsatt kommer vara
huvudansvarig revisor, samt

· att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
Tobias Lönnevall, född 1980, har en civilekonomexamen från
Handelshögskolan i Stockholm. Han arbetar som Senior Investment
Manager på Nordstjernan AB sedan 2009 med ansvar för flertalet
noterade portföljinnehav. Tobias nuvarande styrelseuppdrag omfattar
styrelseledamot i Attendo AB där han också är ordförande i
investeringskommittén och ersättningskommittén, samt medlem av
revisionskommittén. Han har tidigare varit styrelseordförande i KMT
Precision Grinding AB och styrelseledamot i Ramirent Plc.
Nordstjernan AB äger 10,1 procent av aktierna i Diös varför Tobias
anses som oberoende i förhållande till bolaget men ej oberoende i
förhållande till större aktieägare.

Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för
bolagsledningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande
direktör och övriga medlemmar av koncernledningen.

Ersättning och förmåner till verkställande direktör beslutas av
bolagets styrelse. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare
beslutas av verkställande direktör i samråd med bolagets styrelse.

Incitamentsprogram med möjlighet till rörlig ersättning kan förekomma
för bolagets ledande befattningshavare och ska bero av i vilken
utsträckning i förväg uppställda mål uppfyllts inom ramen för
bolagets verksamhet. Inga aktierelaterade ersättningar förekommer.
Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till en månadslön.
Verkställande direktör har rätt till tjänstebil och tjänstebostad
samt rätt till försäkrings- och pensionsförmåner enligt vid var
tidpunkt gällande ITP-plan under anställningstiden. Möjlighet ges
till individuell placering. Endast kontant lön utgör underlag för
försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för verkställande
direktör är 65 år. Mellan bolaget och verkställande direktör gäller
från bolagets sida 12 månaders uppsägningstid och från verkställande
direktörs sida fyra månaders uppsägningstid. Ersättning under
uppsägningstid avräknas från inkomster från annan arbetsgivare.
Övriga ledande befattningshavare har rätt till tjänstebil. Under
anställningstiden hos bolaget har övriga befattningshavare rätt till
försäkrings- och pensionspremie enligt vid vald tidpunkt gällande
ITP-plan. Möjlighet ges till individuell placering. Endast kontant
lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier.
Pensionsåldern för övriga ledande befattningshavare är 65 år. För
övriga i koncernledningen gäller en ömsesidig uppsägningstid mellan
den anställde och bolaget om 3-6 månader.

Beslut avseende principer för utseende av valberedning (punkt 15)
Valberedningen föreslår att utseende av ny valberedning inför
årsstämman 2021 ska ske på samma grunder som gällt till denna stämma,
dvs att en ny valberedning utses senast sex månader före årsstämman.
Valberedningen ska bestå av dels styrelsens ordförande, dels en
representant för envar av de fyra största aktieägarna baserat på
ägandet den 31 augusti 2020.

Beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen
bemyn...

Författare Cision News