Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-20

DistIT: Delårsrapport januari - mars 2020

Stockholm den 20 april

Första kvartalet, jan - mar 2020
· Omsättning ökade med 9,4 MSEK, eller 1,7 procent, till 564,9 MSEK
(555,5) genom försäljningsökningar inom alla dotterbolag förutom
Aurora.

· Bruttomarginalen minskade till 20,7 procent (21,5).
· Tappet i bruttomarginal kompenserades av utfört
effektiviseringsarbete som slutfördes i kvartal tre, 2019.

· Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 9,4 MSEK
(4,8).

· Periodens resultat ökade till 4,3 MSEK (1,1).
· Resultatet per aktie ökade till 0,29 kr (0,04).
· Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen
ökade till 134,7 MSEK (126,0).

· Likvida medel den sista mars uppgick till 57,0 MSEK i kassa samt
91,0 MSEK i totala outnyttjade checkräkningskrediter.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020
· Styrelsen föreslog en utdelning om 1,25 kr (1,00) per aktie för
verksamhetsåret 2019.

· Covid-19 hade en gradvis påverkan på koncernens verksamhet med
initiala störningar på varuförsörjningen och gradvis mer effekt på

efterfrågesituationen.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
· För att möta osäkerheten och den negativa utvecklingen i marknaden
har DistIT fattat beslut om att genomföra korttidspermitteringar med
40

procent i de flesta dotterbolagen i koncernen. Åtgärderna förväntas
sänka lönekostnaderna med cirka 2,5 MSEK i månaden och påverkar cirka

150 anställda i Aurora och Deltaco. Septon följer utvecklingen noga.
· Mot bakgrund av rådande omständigheter med Covid-19 föreslår
styrelsen nu årsstämman 2020 att ingen utdelning för 2019 lämnas.

Styrelsens tidigare förslag om 1,25 kronor per aktie i utdelning
återtas därmed.

VD HAR ORDET

Strategi
Vårt arbete med att utveckla Aurora/Deltaco fortskrider och kommer
leda till en ökad försäljning av egna produkter "EMV" som har en
högre bruttomarginal. Våra nya koncept inom EMV har mottagits väl av
marknaden och även utsetts som testvinnare i tekniska publikationer.
Detta verifierar att vi har förmågan att bygga koncept och på kort
tid komma ut i marknaden vilket skapar en förutsättning för en
starkare konkurrenskraft och högre lönsamhet. Nästa steg i vår
utveckling är att förstärka vår marknadsföringsförmåga för att bygga
varumärken digitalt. Vi kommer driva trafik kring varumärken till
våra kunders butiker och digitala plattformar, både till produkter
från externa varumärkesägare "A-brands" och EMV.

DistIT har en stark finansiell ställning med god likviditet tack vare
de stora omstruktureringarna och försäljningen av vår fastighet.
Arbetet vi genomförde förra året möjliggör nu en säkrad
varuförsörjning och utrymme för att fortsätta utveckla nya produkter
och produktkategorier. Under rådande marknadsförhållanden och
osäkerheter kring Covid-19 är det av särskild betydelse då flera
konkurrenter kan få svårigheter att finansiera sin varuförsörjning
från Asien då leverantörerna kräver förskottsbetalningar i stor
utsträckning.

Finansiell utveckling
Omsättningen i kvartal ett 2020 var god trots vissa leveransstörningar
från påverkan av Covid-19. Koncernen har en fördelaktig
diversifiering inom kundkanaler då DistITs dotterbolag säljer till
både företag och konsument genom e-handlare, butikshandel och även
projekt. Omsättningen uppgick till 564,9 MSEK (555,5 MSEK), och
rörelseresultatet ökade till 9,4 MSEK (4,8). Koncernens försäljning
har varierat mellan de nordiska länderna vilka har drabbats olika
beroende på skilda föreskrifter för butikers möjlighet att hålla
öppet i respektive land under restriktionerna som existerar under
Covid-19. E-handel har fått en ökad betydelse vilket vi tror kommer
att förstärkas ytterligare. Vår bild är att de rena e-handlarna har
tagit marknadsandelar då omnikanals-handlare inte fullt ut har
lyckats kompensera bortfall i butik med internetförsäljning.

Försäljningen i Deltaco ökade jämfört med samma period föregående år
främst drivet av ökad försäljning av minnes- och nätverksprodukter
vilka har lägre bruttomarginal. Auroras omsättning minskade med cirka
18 procent mot föregående år från påverkan av de leverantörer som
valt delvis alternativa försäljningskanaler under 2019, vilket utgör
majoriteten av den reducerade försäljningen. Septons omsättning var
relativt konstant mot föregående år och utvecklingen påverkades
gynnsamt av en kraftigt ökad försäljning i nya e-handelskanaler för
ljud och ljus. Septon påverkades negativt av en omsättningsminskning
inom professionellt ljud och ljus på de norska och danska marknaderna
samt inom produkter avsedda för uthyrning kopplade till event.
Sominis uppnådde en högre handelsvolym i en turbulent marknad.

Hantering av COVID-19
Förutsägbarheten för varuförsörjningen har kraftigt förbättrats genom
ett nära samarbete med våra leverantörer. Vår bedömning är att vi,
liksom våra kunder, förväntas se en lägre efterfrågan i kvartal två
och troligen även i kvartal tre om än i avtagande utsträckning till
följd av påverkan från restriktionerna för Covid-19. Koncernen har
ett stort fokus på att anpassa försäljningen till rätt kanaler med
prioritering av e-handel och produkter såsom nätverk, hemmakontor och
gaming som lämpar sig i det rådande klimatet. För att stärka kassan
ytterligare arbetar vi med att förlänga leverantörskrediter,
utförsäljning av lågrörligt lager, noggrann planering av varuflöden,
detaljerad kassaflödesplanering samt omkostnadskontroll. Vi ser även
över vår bemanning och förbereder olika scenarion för att anpassa
koncernens kostnader. För att sänka kostnaderna har vi genomfört
kortidspermitteringar av personal och reducerat arbetstiden med ca.
40 procent i de flesta av våra verksamheter, vilket påverkar cirka
150 anställda och förväntas sänka lönekostnaderna med cirka 2,5 MSEK
i månaden för Aurora och Deltaco.

Stark finansiell ställning
Till sist vill jag än en gång poängtera betydelsen av vår stärkta
finansiella ställning som säkrar bolagets handlingsutrymme.
Attraktiva möjligheter kan uppstå för att ta ökade marknadsandelar,
organiskt eller genom förvärv. Koncernen hade den sista mars
tillgängliga likvida medel om 148,0 MSEK (kassa och outnyttjad
checkräkningskredit).

Robert Rosenzweig
VD och koncernchef DistIT AB (publ)

Delårsrapporten finns att hämta på DistIT ABs webbplats.
En svensk version bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:
Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

eller

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 086 96 82
Email: philip.gunnarsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ)
ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2020 kl.
08:00 CET.

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT,
Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och
Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och
B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i
DistIT är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market under
kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank
AB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/distit/r/delarsrapport-januari---mars-2020,c3...
https://mb.cision.com/Main/505/3091826/1232013.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.