Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-16

DistIT: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Pressmeddelande, Stockholm den 16 januari 2019

Aktieägarna i DistIT AB, org. nr. 556116-4384, ("Bolaget") kallas
härmed till extra bolagsstämma, för att behandla styrelsens förslag
om emission av teckningsoptioner.

Tid och plats

På Alfred Nobels Allé 109, Tullinge, torsdagen den 21 februari 2019
kl.10:00. Inregistrering till stämman börjar kl. 09:30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 februari 2019, och

- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast fredagen den 15 februari 2019, under adress DistIT AB (publ), att: Ove Ewaldsson, Alfred Nobels Allé 109, 146 48 Tullinge eller per telefon 08-518 169 42 eller telefax 08-555 762 19 eller via e-post till bolagsstamma@distit.se.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift
om ombud och/eller ställföreträdare anges. Om aktieägaren avser att
medföra ett eller två biträden till stämman ska sådant deltagande
anmälas. Till anmälan bör även i förekommande fall, t.ex. för
juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar som
registreringsbevis eller motsvarande. Anmälnings- och
fullmaktsformulär kan laddas ner från Bolagets webbplats.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare, måste senast fredagen den
15 februari 2019 tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera
aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos
förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad
fullmakt för ombudet som på dagen för stämman inte får vara äldre än
fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling,
utvisande behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt
eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per
brev till Bolaget på ovan angiven adress.

I samband med anmälan kommer Bolaget att behandla de personuppgifter
som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som
samlas in kommer att användas för registrering, upprättande av
röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.
Personuppgifterna kommer endast användas för denna stämman. Se nedan
för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.

1. Val av ordförande på stämman.

1. Upprättande och godkännande av röstlängd.

1. Val av minst en justeringsman.

1. Godkännande av dagordningen.

1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

1. Beslut om styrelsens förslag till beslut om emission av
teckningsoptioner 2019/2022.

1. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag under punkten 2

Styrelsen föreslår Stefan Charette som ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag under punkten 7

Styrelsen föreslår att stämman, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fattar beslut om nyemission av sammanlagt 300 000
teckningsoptioner, uppdelat på sex olika optionsserier, med
åtföljande rätt till teckning av sammanlagt 300 000 nya aktier.

Motiv till förslaget och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska endast tillkomma
Bolagets verkställande direktör. Styrelsen anser att ett personligt
långsiktigt ägarengagemang hos den verkställande direktören kan
förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och
resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med
Bolaget.

Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget
och dess aktieägare.

Emission av teckningsoptioner

Teckningsoptionerna ska ges ut i sex olika serier:

+------------+------------------------+
| Serie | Antal teckningsoptioner|
+------------+------------------------+
| 2019/2022:1| 150 000 |
+------------+------------------------+
| 2019/2022:2| 30 000 |
+------------+------------------------+
| 2019/2022:3| 30 000 |
+------------+------------------------+
| 2019/2022:4| 30 000 |
+------------+------------------------+
| 2019/2022:5| 30 000 |
+------------+------------------------+
| 2019/2022:6| 30 000 |
+------------+------------------------+

För de olika optionsserierna föreligger olika villkor för beräkning av
teckningskurs per aktie, se nedan.

Rätt att teckna teckningsoptionerna 2019/2022:1-6 ska, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma den verkställande
direktören i DistIT AB, Robert Rosenzweig. Överteckning kan inte ske.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom betalning senast den 31
mars 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Den
teckningsberättigade kommer, för att beviljas tilldelning, behöva
ingå ett avtal med Bolaget varigenom Bolaget ges rätt att återköpa
teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i
koncernen upphör eller om deltagaren skulle överlåta
teckningsoptioner till tredje man.

Teckningskursen för optionerna ska motsvara optionernas marknadsvärde.
Marknadsvärdet för varje optionsserie ska beräknas av oberoende
expert med tillämpning av Black&Scholes optionsvärderingsmodell och
ska baseras på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie
enligt Nasdaq Nordics officiella kurslista under perioden från och
med den 22 februari 2019 till och med den 7 mars 2019. Baserat på en
aktiekurs om 36,70 kr och de marknadsvillkor som rådde vid tidpunkten
för styrelsens förslag, uppskattas den volymviktade genomsnittliga
teckningskursen till cirka 2,6 kronor per teckningsoption.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i
Bolaget. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske ska
bestämmas enligt följande:

+--------+----------------------------------------------------------------------+
| Serie | Teckningskurs per aktie |
+--------+----------------------------------------------------------------------+
| 2019/20| Om den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden|
|22:1 |från och med den 22 februari 2022 till och med den 7 mars 2022 |
| |överstiger 60 kronor (barriärnivå) ska teckningskursen vara 40 kronor |
| |per aktie. I annat fall ska |
| | teckningskursen vara 80 kronor per aktie. |
+--------+----------------------------------------------------------------------+
| 2019/20| Om den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden|
|22:2 |från och med den 22 februari 2022 till och med den 7 mars 2022 |
| |överstiger 64 kronor (barriärnivå) ska teckningskursen vara 40 kronor |
| |per aktie. I annat fall ska |
| | teckningskursen vara 80 kronor per aktie. |
+--------+----------------------------------------------------------------------+
| 2019/20| Om den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden|
|22:3 |från och med den 22 februari 2022 till och med den 7 mars 2022 |
| |överstiger 68 kronor (barriärnivå) ska teckningskursen vara 40 kronor |
| |per aktie. I annat fall ska |
| | teckningskursen vara 80 kronor per aktie. |
+--------+----------------------------------------------------------------------+
| 2019/20| Om den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden|
|22:4 |från och med den 22 februari 2022 till och med den 7 mars 2022 |
| |överstiger 72 kronor (barriärnivå) ska teckningskursen vara 40 kronor |
| |per aktie. I annat fall ska |
| | teckningskursen vara 80 kronor per aktie. |
+--------+----------------------------------------------------------------------+
| 2019/20| Om den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden|
|22:5 |från och med den 22 februari 2022 till och med den 7 mars 2022 |
| |överstiger 76 kronor (barriärnivå) ska teckningskursen vara 40 kronor |
| |per aktie. I annat fall ska |
| | teckningskursen vara 80 kronor per aktie. |
+--------+----------------------------------------------------------------------+
| 2019/20| Om den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden|
|22:6 |från och med den 22 februari 2022 till och med den 7 mars 2022 |
| |överstiger 80 kronor (barriärnivå) ska teckningskursen vara 40 kronor |
| |per aktie. I annat fall ska |
| | teckningskursen vara 80 kronor per aktie. |
+--------+----------------------------------------------------------------------+

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under
perioden från och med den 8 mars 2022 till och med den 31 mars 2022.
De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av
några förbehåll. Aktie som har utgivits efter teckning medför rätt
till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning
som infaller närmast efter det att aktien upptagits i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att
öka med 600 000 kronor genom utgivande av högst 300 000 aktier, var
och en med ett kvotvärde om 2,00 kronor, motsvarande en
utspädningseffekt om cirka 2,4 procent av det totala antalet aktier
och röster i Bolaget. Antalet aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av samt teckningskurs och barriärnivå kan
komma att justeras i enlighet med de fullständiga villkoren för
teckningsoptionerna.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska befullmäktigas att vidta
sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som kan vara
erforderliga för att erhålla registrering av beslutet hos
Bolagsverket.

Bolaget har sedan tidigare inga utestående incitamentsprogram.

För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 7 angivna förslag krävs
att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl
de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar och upplysningar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan och därtill
hörande handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551), inklusive
revisorsyttrande, kommer att fin...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.