Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-20

DistIT: Kommuniké från årsstämma i DistIT AB (publ)

Stockholm den 20 april 2020

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde i årsredovisningen 2019 framlagda
resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.

Utdelning och disposition av balanserade medel

Styrelsens tidigare förslag om 1,25 kronor per aktie i utdelning för
2019 har återtagits. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens nya
förslag att ingen utdelning för 2019 lämnas. Stämman beslutade att
balanserade vinstmedel, 301 554 906 kronor tillsammans med årets
resultat, 1 206 748 kronor totalt 302 761 654 kronor balanseras i ny
räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören för verksamhetsåret 2019.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt
styrelsearvoden

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Stefan Charette, Charlotte
Hansson, Jonas Mårtensson och Anders Bladh. Stämman utsåg Stefan
Charette till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade om ett
sammanlagt årligt styrelsearvode om 900 000 kronor som fördelas
enligt följande;

· Styrelsens ordförande: 375 000 SEK (oförändrat).
· Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 175 000 SEK per
ledamot (oförändrat).

Det beslutades att arvode ej skall utgå för kommittéarbete. Arvode
till styrelsens ordförande och till styrelsens ledamöter är
oförändrat jämfört med föregående år.

Stämman informerades om att eventuellt arbete utöver ordinarie
styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara
överenskommet direkt mellan bolaget och den ledamot det berör. Detta
förfarande har tillämpats tidigare och omfattningen av dessa
konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Arvode åt revisorn beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant
Thornton har meddelat att som huvudansvarig revisor kvarstår
auktoriserade revisorn Daniel Forsgren.

Principer för valberedning

Årsstämman beslutade att samma principer som antogs vid årsstämman
2019 även skall gälla för valberedningen inför årsstämman 2021.

Valberedningens principer innebär att styrelsens ordförande årligen
senast den 15 oktober ska sammankalla de tre röstmässigt största
aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna
i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till
valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller
ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen
skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas
tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den
tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga
ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5 % av bolagets
aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via
detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som minst två
personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i
valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras
senast sex månader före årsstämman.

Ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Ersättningen ska
vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast
kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner,
livförsäkringar, sjukvårdsförsäkringar samt andra icke-monetära
förmåner såsom företagsbil. Bolagsstämman kan därutöver - och
oberoende av dessa riktlinjer - besluta om exempelvis aktie- och
aktiekursrelaterade ersättningar och incitamentsprogram baserade på
teckningsoptioner. En fullständig redogörelse av beslutet finns på
bolagets hemsida, www.distit.se.

Emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram

Stämman beslutade att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
emission av högst 379 854 teckningsoptioner med åtföljande rätt till
teckning av högst 379 854 nya aktier i DistIT AB. Rätt att teckna de
nya teckningsoptionerna ska endast tillkomma vissa av
DistIT-koncernens ledande befattningshavare. Utspädningen vid fullt
utnyttjande av detta incitamentsprogram som är utestående kommer att
motsvara cirka 2,4 procent. De fullständiga villkoren finns på
bolagets hemsida, www.distit.se.

Godkännande av transaktioner med närstående

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om köp av
konsulttjänster från Alpstigen AB, UCS Industrial IT AB och One
Economy AB.

Bemyndigande till nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande en
utspädning om maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala
röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första
gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom
apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.
Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller
finansiering av bolagets verksamhet.

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på DistITs
hemsida, www.distit.se.

DistIT AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:

Robert Rosenzweig, VD och koncernchef DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
E-mail: Robert.Rosenzweig@distit.se

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 730 86 96 82
E-mail: Philip.Gunnarsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
E-mail: Certifiedadviser@penser.se

Informationen lämnades av ovanstående kontaktpersoners försorg för
offentliggörande den 20 april 2020, kl. 14:00 CET.

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT,
Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och
Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och
B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i
DistIT är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market under
kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank
AB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/distit/r/kommunike-fran-arsstamma-i-distit-ab...
https://mb.cision.com/Main/505/3092314/1232364.pdf

Författare Cision News