Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Dome Energy AB: Kallelse till årsstämma i Dome Energy AB (publ) den 18 juni 2020

Pressmeddelande Stockholm 20 Maj, 2020 (Nasdaq First North: DOME)

Aktieägarna i Dome Energy AB (publ), org. nr 556533-0189, ("Bolaget"),
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 juni 2020 klockan 10.00
på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

-dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 12 juni 2020,

-dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast
torsdagen den 12 juni 2020, helst före kl. 12.00. Anmälan ska ske
till Bolaget skriftligen antingen till adress Dome Energy AB (publ),
"Årsstämma 2020", Johannesgränd 2, 111 30 Stockholm, Sweden eller per
e-post till Charlotta Nicander på cn@domeenergy.com eller per telefon
på +46 702680035. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-
eller organisationsnummer (eller motsvarande), fullständig adress,
telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst
två (2)) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller
ombud.

Ombud
För aktieägare som företräds av ombud ska en av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt utfärdas. Fullmakten gäller högst
ett (1) år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges
en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem (5) år från
utfärdandet. Fullmakten i original bör insändas till Bolaget på ovan
angivna adress i god tid före stämman. Fullmakten i original ska
under alla förhållanden uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer
att finnas på Bolagets hemsida: www.domeenergy.com under
"Bolagsstämmor" senast tre (3) veckor före stämman och skickas till
de aktieägare som så begär. Sådan begäran kan göras till Bolaget på
samma sätt som anmälan till stämma. Den som företräder juridisk
person ska förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i
stämman (rösträttsregistrering). Sådan omregistrering ska vara
verkställd senast torsdagen den 12 juni 2020 och aktieägaren bör
därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer
omregistrering.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av bolagsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller flera protokolljusterare
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt i förekommande fall koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut:
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i
förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
när sådan förekommer.

9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
10. Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant samt
utseende av styrelseordförande.

11. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut bemyndigande för styrelsen att besluta om emission.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre
justeringar av besluten.

14. Avslutande av stämman.
Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Håkan Gustafsson väljs
till ordförande vid årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 8 (b))
Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2019.

Arvoden samt val av styrelse och revisor (punkt 9-11)
Styrelsens arvode föreslås oförändrat uppgå till 175 000 kronor till
styrelseordföranden samt 125 000 kronor till vardera övriga
bolagsstämmovalda styrelseledamöter, dock ej till dem som i övrigt
uppbär ersättning för utfört arbete i Bolaget eller något av dess
dotterbolag. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fyra (4). Styrelsen
föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av
styrelseledamöterna Håkan Gustafsson och Pål Mørch. Petter Hagland
och Knut Pousette har avböjt omval och därför föreslås nyval av två
ledamöter som meddelas senast två veckor före årsstämman på Bolagets
webbplats.

Det föreslås vidare omval av Håkan Gustafsson som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval
av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB som Bolagets revisor med Bo Lagerström som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission mm
(punkt 12)

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om att
bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, under
tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut
om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller
teckningsoptioner till marknadsmässiga villkor mot vederlag i form av
kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller genom
kvittning. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa rörelsekapital,
möjliggöra genomförandet av förvärv av hela eller delar av bolag
eller verksamheter samt att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar av
besluten (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den
verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att
vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på
årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt
för registrering av besluten.

Övrigt
Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att
vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen
avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den
verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.
Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat
koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som
nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Årsstämmans beslut avseende punkt 12 är giltigt om beslutet biträtts
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse, styrelsens
fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar samt
fullmaktformulär kommer att finnas tillgängliga på ovanstående adress
och på Bolagets webbplats senast tre veckor före stämman.
Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet
registrerade aktier och röster i Bolaget till 7 381 729, samtliga av
samma aktieslag, och Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i maj 2020
Dome Energy AB (publ)
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 20 maj 2020 kl. 13:00 CEST.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First
North i Sverige (Kortnamn: DOME
(http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel
+46 8 503 01 550, CA@mangold.se är Bolagets Certified Adviser.
Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på
utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA.
För mer information besök www.domeenergy.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dome-energy-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-do...
https://mb.cision.com/Main/10080/3116951/1251334.pdf

Författare Cision News