Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Drillcon: Årsstämma i Drillcon AB (publ)

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 20 maj hållit årsstämma i
Nora.

Årsredovisning och utdelning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget
och koncernen enligt

framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2019. Stämman
beslutade att ingen utdelning skall ske för verksamhetsåret 2019 med
hänsyn till rådande omvärldsklimat och Covid-19.

2019 vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse och arvode

Beslutades att styrelsen skall består av fem ordinarie ledamöter och
ingen suppleant.

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter för 2020 omvaldes Krister
Magnusson Hans Lidén. och Carl Östring. Nyval av James Ahrgren och
Agne Ahlenius.

Ledamöterna väljs för tiden intill nästa årsstämma.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med sammanlagt 540 000 kr, varav
200 000 kr till ordföranden och 85 000 kr var till ordinarie
ledamöter. Carl Östring valdes som ordförande. Verkställande direktör
erhåller inget arvode för styrelseuppdraget.

Val av revisorer

Revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Jonas
Bergström valdes för tiden intill nästa årsstämma.

Arvode till revisorer

Arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär bland
annat att ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av
följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning,
pensionsförmåner och övriga förmåner. Den rörliga kontantersättningen
ska baseras på förutbestämda, väldefinierade och mätbara finansiella
mål för koncernen och får uppgå till högst 1/3 av den fasta årliga
lönen. Vid uppsägning från bolagets sida ska en uppsägningstid om
maximalt 9 månader gälla. Avgångsvederlag kan ej utgå.

Bemyndigande

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att
styrelsen bemyndigas att

besluta om en eller flera nyemissioner, med eller utan företräde för
aktieägarna, kontant, apport eller genom kvittning. Bemyndigandet
omfattar totalt högst 10 000 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av

bemyndigandet kommer aktiekapitalet att öka med 400 000 kr.
Bemyndigandet skall gälla intill nästa årsstämma.

Övrigt

Årsredovisning för 2019 kan rekvireras från Drillcon. Den finns också
tillgänglig på: www.drillcon.se

Delårsrapport för perioden januari - juni 2020 lämnas den 11 augusti.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Rylander, vd

Drillcon AB

Telefon: 070 328 9719

E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Pressreleasen och ytterligare information finns på bolagets hemsida:
www.drillcon.se

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB,
Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS,
utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i
Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market
vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX
Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth
Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade
bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till
företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified
Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 - 684 211 00,
info@eminova.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/drillcon/r/arsstamma-i-drillcon-ab--publ-,c31...
https://mb.cision.com/Main/991/3117161/1251453.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.