Du är här

2018-02-09

Duni AB: Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari - 31 december 2017

Stabilt kvartal trots kraftigt stigande råmaterialpriser

1 oktober - 31 december

· Nettoomsättningen uppgick till 1 254 (1 234) MSEK. Justerat för
valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 1,9 %.

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,55 (2,41) SEK.
· Priskompensation har inte fullt ut kompenserat för rekordhöga
nivåer på massapriset.

· Stabilt kvartal med stärkt resultat i Consumer och Meal Service.
· Duni beslutar om en investering i airlaidkapacitet på cirka 50
MSEK vid dotterbolaget Rexcell Tissue & Airlaid AB. Investeringen
planeras att vara färdiginstallerad under det andra kvartalet 2018.

1 januari - 31 december

· Nettoomsättningen uppgick till 4 441 (4 271) MSEK. Justerat för
valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 3,0 %.

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,99 (7,06) SEK.
· Förvärv och ökade investeringar förklarar en ökad nettoskuld vid
slutet av året jämfört med föregående år.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (5,00) kronor per aktie.
· Förvärv av Sharp Serviettes i Nya Zeeland.
· Investering på 55 MSEK i en logistikfastighet i Tyskland.
Nyckeltal

+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|MSEK | 3 månoktober| 3 månoktober|12 månjanuari|12 månjanuari|
| |-december2017|-december2016|-december2017|-december2016|
| | | | | |
+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Nettoomsättning| 1 254| 1 234| 4 441| 4 271|
+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Operativt | 169| 171| 491| 502|
|resultat 1) | | | | |
+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Operativ | 13,5 %| 13,9 %| 11,1 %| 11,8 %|
|rörelsemarginal| | | | |
|1) | | | | |
+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Resultat efter | 155| 148| 439| 441|
|finansiella | | | | |
|poster | | | | |
+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Resultat efter | 121| 113| 334| 334|
|skatt | | | | |
+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

1) För brygga till rörelseresultat (EBIT), se avsnittet "Operativt
resultat".

VD's kommentar

"Försäljningen i årets sista kvartal uppgick till 1 254 (1 234) MSEK.
Försäljningsökningen är främst hänförlig till förvärvet av Sharp
Serviettes i Nya Zeeland som genomfördes under kvartal två. Rensat
från förvärv är försäljningen i stort sett i paritet med föregående
år. Det operativa resultatet uppgick till 169 (171) MSEK. Det något
lägre resultatet förklaras i huvudsak av kraftigt stigande
råmaterialpriser, främst på pappersmassa, som ännu inte i tillräcklig
omfattning kunnat kompenseras med prisjusteringar mot marknaden.
Nettoresultatet efter skatt i kvartalet blev 121 (113) MSEK, vilket
är det högsta nettoresultatet i ett enskilt kvartal någonsin.

Nettoskulden är vid utgången av kvartalet 855 MSEK. Dunis nettoskuld
har under de senaste två åren ökat med cirka 280 MSEK. Denna ökning
är en konsekvens dels av förvärven av Terinex Siam och Sharp
Serviettes, dels av en hög investeringsnivå för att stärka koncernens
produktions- och logistikkapacitet. Detta till trots är den
finansiella positionen fortsatt stark med en nettoskuldskvot i
relation till resultat före avskrivningar på 1,36 (1,20).

Under 2017 har stora insatser gjorts som har stärkt Dunis
leveransförmåga. Den har dock påverkats negativt av kapacitetsbrist
på logistikmarknaden i framförallt Centraleuropa. Åtgärder för att
säkerställa kapacitet och leveransförmåga kommer därför att ha
fortsatt hög prioritet under 2018.

I affärsområde Table Top uppgick nettoomsättning till 641 (645) MSEK
och det operativa resultatet blev 121 (125) MSEK. Försäljningen har
varit relativt stabil på de flesta marknader, dock med viss minskning
i Storbritannien samt på några centraleuropeiska marknader. Det något
försämrade resultatet förklaras främst av de rekordhöga priserna på
pappersmassa. Genomförande av priskompensation mot marknaden är
därför den viktigaste åtgärden för affärsområdet under inledningen av
det nya året.

Affärsområde Meal Service ökade försäljningen till 179 (171) MSEK och
det operativa resultat till 7 (6) MSEK. Efter ett relativt svagt
tredje kvartal är affärsområdet nu tillbaka på sin tidigare
tillväxttakt. Det är glädjande att se att de marknadsinvesteringar
som genomfördes under andra halvåret 2016, och som tyngt
affärsområdets resultat under året, nu börjar ge utväxling på
resultatet. Affärsområdets tillväxt är främst hänförlig till det
miljöanpassade sortimentet där innovation och produktutveckling
fortsatt är mycket viktigt.

Igår, den 8 februari 2018, förvärvade Duni 75 % av aktierna i Biopac i
UK. Detta är vårt första förvärv inom affärsområde Meal Service.
Bolaget har en årsomsättning på cirka 55 MSEK och är helt inriktat på
försäljning av miljöanpassade måltidsprodukter, vilket har varit ett
viktigt övervägande inför förvärvet.

Affärsområde Consumer minskade försäljningen till 317 (331) MSEK men
ökade resultatet till 32 (28) MSEK. En låg kostnadsnivå och en mer
gynnsam produktmix är de främsta orsakerna till det förbättrade
resultatet. Liksom affärsområde Table Top påverkades Consumer av de
höga massapriserna. Priskompensation mot marknaden är därför nu
mycket högt prioriterat.

Affärsområde New Markets ökade sin omsättning till 96 (73) MSEK medan
resultatet minskade till 7 (10) MSEK. Försäljningen ökade främst till
följd av förvärvet av Sharp Serviettes men den organiska tillväxten
har också varit god. Affärsområdet har under året genomfört flera
marknadsinvesteringar och organisationsförstärkningar för en fortsatt
och stärkt organisk tillväxt. Dessa investeringar är förklaringen
till det minskade operativa resultatet under kvartalet. Under 2018 är
huvudfokus att fortsätta driva en stark tillväxt.

Efter mitt första kvartal som VD och koncernchef för Duni, och efter
att ha träffat många av Dunis medarbetare, kan jag konstatera att
Duni står väl rustat att möta framtidens möjligheter och utmaningar.
Jag ser därför med tillförsikt fram emot att tillsammans med
organisationen bygga ett än starkare Duni", säger Johan Sundelin, VD
och koncernchef, Duni.

::

För ytterligare information kontakta:
Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter
för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40
marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni
har cirka 2 300 anställda fördelat på 23 länder, huvudkontor i Malmö
och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland.
Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet "DUNI". ISIN
-kod är SE0000616716.

Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att
offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9
februari 2018 klockan 07.45 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/duni-ab/r/bokslutskommunike-for-duni-ab--publ-...
http://mb.cision.com/Main/295/2449140/789639.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.