Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

Duni AB: Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari - 31 december 2019

Historiskt starkt operativt resultat

1 OKTOBER - 31 DECEMBER

· Nettoomsättningen uppgick till 1 558 (1 460) MSEK vilket motsvarar
en försäljningsökning om 6,7 %. Justerat för valutakursförändringar
ökade nettoomsättningen med 3,4 %.

· En engångskostnad i form av nedskrivning av goodwill avseende Duni
Song Seng och Sharp Serviettes har tagits i kvartalet om totalt 58
MSEK.

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,52 (1,21) SEK,
justerat för nedskrivning av goodwill uppgick resultat per aktie
efter utspädning till 2,77 (1,21) SEK.

· Förvärv av Horizons Supply Pty i Australien som konsolideras inom
New Markets från den 1 oktober, 2019.

1 JANUARI - 31 DECEMBER

· Nettoomsättningen uppgick till 5 547 (4 927) MSEK vilket motsvarar
en försäljningsökning om 12,6 %. Justerat för valutakursförändringar
ökade nettoomsättningen med 9,3 %.

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,73 (5,22) SEK,
justerat för nedskrivning av goodwill uppgick resultat per aktie
efter utspädning till 6,97 (5,22) SEK.

· Det operativa kassaflödet var mycket starkt under året och uppgick
till 665 (343) MSEK.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (5,00) kronor per aktie
att delas upp på två delutbetalningar.

HÄNDELSER EFTER DEN 31 december

· Den 16 januari 2020 publicerade Duni Group att inleda fackliga
förhandlingar om att förändra sälj- och marknadsorganisationen och
satsa på två globala varumärken; Duni och BioPak. Detta innebär
förändringar i ledningsgruppen, samt förändrad segmentsrapportering
från 1 januari 2020. De nuvarande fyra affärsområdena blir istället
två segment som följer varumärkena Duni och BioPak.

· Förändringen leder till omstruktureringskostnader uppskattade till
cirka 40 MSEK och merparten beräknas belasta det första kvartalet
2020. Programmet väntas medföra minskade årliga kostnader på cirka 20
MSEK.

[][][][][][]
NYCKELTAL [][][]
MSEK 3 mån 3 mån okt 12 mån
jan-dec 2019 12 mån jan-dec 2018
okt -dec 2018
-dec
2019
Nettoomsättning 1 558 1 460
5 547 4 927
Organisk tillväxt -0,5 % 1,5 %
-0,5 % 1,5 %
Organisk 1,8 % 4,0 %
2,4 % 2,5 %
proformatillväxt
[1)]
Operativt 199 137
533 430
resultat [2,3)]
Operativ 12,8 % 9,4 %
9,6 % 8,7 %
rörelsemarginal
[2,3)]
Resultat efter 118 74
377 328
finansiella
poster
Resultat efter 73 58
273 249
skatt
[1) ]Valutajusterad tillväxt, inklusive
förvärv vilka jämförs proforma mot föregående
år.
[2)] För nyckeltal, definitioner och
avstämning av alternativa nyckeltal se
sidorna 26-31.
[3)] För effekter av IFRS16 Leasing from 1
januari 2019, se Not 1.

VD's kommentar

Operativt resultat 2019 förbättrades med 103 MSEK
"Koncernens nya strategi, marginalprogram samt fallande massapriser
har varit de tre största positiva faktorerna till att utvecklingen av
det operativa resultatet gradvis förbättrats för varje kvartal under
2019. Den enskilt största negativa effekten på resultatet har varit
ökade logistikkostnader. När året summeras har det operativa
resultatet förbättrats med 103 MSEK. Vi har även uppvisat en
proformatillväxt på över 2,4 % drivet av den kraftiga
försäljningsutvecklingen av hållbara förpackningar. Vi går nu in i
2020 med en stark tilltro till vår strategi och våra affärsplaner.

Stark ökning av det operativa resultatet i kvartal fyra
Det operativa resultatet ökade i kvartal fyra med 62 MSEK till 199
(137) MSEK. Det innebär en operativ rörelsemarginal på 12,8 % (9,4
%). De främsta förklaringarna till resultatförbättringen är
besparingsaktiviteter samt fortsatt sjunkande massapriser. Resultatet
har därutöver påverkats negativt av stigande logistikkostnader samt
svaga resultat i Singapore och Nya Zeeland.

Det operativa kassaflödet är både under helåret och kvartalet
rekordstarkt och uppgår till 665 respektive 369 MSEK. Det starka
kassaflödet förklaras av det förbättrade rörelseresultatet,
begränsade investeringar liksom av aktiviteter för att förbättra
lager och rörelsekapital. Kassaflödet har medfört att koncernens
finansiella ställning stärkts under året då nettoskulden (exklusive
leasingskuld) minskat från 1 490 MSEK i december 2018 till 1 354 MSEK
i december 2019.

Hållbara förpackningar växer nu mer än 30 %
Den organiska proformatillväxten uppgick i kvartalet till 1,8 %. Det
är hållbara förpackningslösningar inom take-away-marknaden som genom
sin tillväxt på mer än 30 % är den fortsatt största tillväxtmotorn.
Detta produktsegment uppgår nu till cirka 1 000 MSEK i
nettoomsättning. Förvärven av BioPak i Australien/Nya Zeeland, Biopac
i UK och Horizons Supply fortsätter att utvecklas väl inom detta
segment. Försäljningen av plastartiklar och dukar går fortsatt ner.

Förändring av resultatrapportering 2020
I denna sista redovisning av resultat per affärsområde, i den
nuvarande rapporteringsstrukturen, kan vi konstatera att samtliga
fyra affärsområden uppvisar en resultatförbättring i kvartalet.
Försäljningsutvecklingen varierar mer. New Markets växer kraftigt,
Meal Service växer, Table Top har en stabil försäljningsutveckling
medan Consumer minskar.

Som tidigare meddelats har vi beslutat att bygga två globala
varumärken, Duni och BioPak, och i linje med detta ändra vår
organisation. Vår nuvarande organisatoriska uppdelning på fyra
affärsområden görs om till en global sälj och en global
marknadsfunktion. I linje med det kommer Duni Group att från och med
det första kvartalet 2020 redovisa resultatet uppdelat på segmenten
Duni och BioPak.

Nedskrivning av Goodwill
Med anledning av den svaga resultatutvecklingen i Duni Song Seng i
Singapore och Sharp Serviettes i Nya Zeeland sedan det andra halvåret
2018 har en nedskrivning av goodwill om totalt 58 MSEK tagits i
kvartalet. Det pågår omfattande åtgärdsprogram i båda bolagen.

Stabila priser
Under kvartalet stabiliserades massapriserna men de förväntas återigen
att stiga under 2020," säger Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni
Group.

[1)] Valutajusterad tillväxt, inklusive förvärv vilka jämförs proforma
mot föregående år.

::

För ytterligare information kontakta:
Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00

www.duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och
funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen
marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns
representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 400
anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i
Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat
på NASDAQ Stockholm under kortnamnet "DUNI". ISIN -kod är
SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 februari 2020 klockan 07.45 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/duni-ab/r/bokslutskommunike-for-duni-ab--publ...
https://mb.cision.com/Main/295/3030056/1189964.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.