Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-13

Duni AB: Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 30 juni 2018

Kraftigt stigande massapriser pressar marginalen

1 april - 30 juni

· Nettoomsättningen uppgick till 1 197 (1 101) MSEK. Justerat för
valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 4,0 %. Organisk
tillväxt för kvartalet uppgick till 1,9 %.

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,39 (1,54) SEK.
· Tidigare aviserade prisökningar under implementation och nya
prisökningar är beslutade för att kompensera den stora uppgången i
råmaterial- och energikostnader.

1 januari - 30 juni

· Nettoomsättningen uppgick till 2 277 (2 106) MSEK. Justerat för
valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 4,2 %.

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,61 (2,75) SEK.
· Fortsatt signifikant ökning av massapriset, som ökat 15-20 % sedan
årsskiftet.

NYCKELTAL

+-----------------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+
|MSEK | 3 mån| 3 mån| 6 mån| 6 mån| 12 mån| 12 mån|
| |apr-jun|apr-jun|jan-jun|jan-jun| jul-jun|jan-dec|
| | 2018| 2017| 2018| 2017|2017/2018| 2017|
+-----------------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+
|Nettoomsättning | 1 197| 1 101| 2 277| 2 106| 4 613| 4 441|
+-----------------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+
|Operativt | 96| 110| 186| 199| 479| 491|
|resultat1) | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+
|Operativ | 8,0 %| 10,0 %| 8,2 %| 9,4 %| 10,4 %| 11,1 %|
|rörelsemarginal1)| | | | | | |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+
|Resultat efter | 87| 98| 165| 176| 428| 439|
|finansiella | | | | | | |
|poster | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+
|Resultat efter | 66| 73| 125| 132| 327| 334|
|skatt | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+

1)För nyckeltal och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna
27-28.

VD's kommentar

"Nettoomsättningen som uppgick till 1 197 (1 101) MSEK fortsatte i
kvartalet att utvecklas positivt och vi ser en försäljningsökning i
både Table Top och i Meal Service. Justerat för
valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 4,0 %. Om vi även
justerar för förvärv uppgick den underliggande organiska tillväxten
till 1,9 % i kvartalet.

Det operativa resultatet på 96 (110) MSEK påverkades kraftigt negativt
av fortsatt stigande råvarupriser. Massapriset har de senaste nio
månaderna ökat lika mycket som de föregående nio åren. Det medför en
betydande risk för fortsatt marginalpress även under det andra
halvåret. Vi har därför nyligen tagit beslut om att genomföra
ytterligare en prishöjning som med nuvarande massaprisnivåer kommer
att kompenseras för fullt ut under det första kvartalet 2019.

Nettoskulden uppgick vid utgången av kvartalet till 1 220 (1 109)
MSEK. Skulden påverkades negativt av förvärvet av Biopac i
Storbritannien under februari men främst av den svaga svenska kronan.

I affärsområde Table Top uppgick omsättningen till 645 (605) MSEK och
det operativa resultatet till 87 (95) MSEK. Den totala
valutakursrensade tillväxten uppgick till 1,5 % med tillväxt i
flertalet marknader. Ett undantag var dock den viktiga marknaden
Tyskland där försäljningen backade något. En marknadssatsning på
premiumduken Evolin® bidrog positivt till tillväxten i kvartalet. Det
försämrade operativa resultatet förklaras av de rekordhöga och
fortsatt stigande massapriserna.

Affärsområde Meal Service ökade försäljningen från 194 till 231 MSEK i
kvartalet. Denna kraftiga försäljningsökning utgörs till stora delar
av förvärvet av Biopac samt av växelkurseffekter. Rensat för dessa
effekter ser vi fortsatt en underliggande tillväxt på cirka 6 %. Det
innebär att affärsområdet lyckats ställa om från den lägre
försäljningen av plastbaserade artiklar till vårt snabbväxande
ecoecho®-sortiment. Den nu kraftigt stigande efterfrågan på
miljöanpassade material sätter press på varuförsörjningen. Det
operativa resultatet på 14 (15) MSEK har därför påverkats negativt av
insatser för att säkra Dunis försörjning av dessa material.

Nettoomsättningen till våra detaljhandelskunder i affärsområde
Consumer uppgick till 221 (211) MSEK i kvartalet. Affärsområdet
uppvisar en tillväxt på nästan alla marknader. Ett tapp från en stor
avtalskund drar dock ner den valutajusterade totaltillväxten i
kvartalet till 0 %. Consumer, såväl som Meal Service, påverkas av den
tilltagande debatten kring miljökonsekvenserna av plast.
Affärsområdena har därför i kvartalet samarbetat för att
produktmässigt kunna erbjuda alternativ till plastbaserade artiklar.
Det operativa resultatet i kvartalet uppgick till -9 (-6) MSEK och
påverkades negativt av de höga massapriserna.

Slutligen till affärsområde New Markets där omsättningen ökade till 79
(78) MSEK under kvartalet. Det operativa resultatet uppgick till 3
(5) MSEK. I Singapore har en större strukturförändring genomförts med
byte av affärssystem samt flytt av kontor och lager. Detta skifte har
kortsiktigt påverkat både försäljning och marginal negativt. Vårt
största bolag i Asien, Terinex Siam i Thailand, fortsätter att
uppvisa mycket goda tillväxtsiffror.

Totalt sett ännu ett kvartal där Duni uppvisar en viss tillväxt men
marginalen pressas av de fortsatt kraftigt ökande massapriserna.
Tiden det tar att genomföra prishöjningar kommer att pressa
marginalerna även under andra halvåret", säger Johan Sundelin, VD och
koncernchef, Duni.

::

För ytterligare information kontakta:
Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter
för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40
marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni
har cirka 2 400 anställda fördelat på 23 länder, huvudkontor i Malmö
och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland.
Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet "DUNI". ISIN
-kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni
AB är skyldig att offentligöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 klockan
07.45 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/duni-ab/r/delarsrapport-for-duni-ab--publ--1-j...
http://mb.cision.com/Main/295/2574825/877995.pdf

Författare Cision