Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-18

Duni AB: Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 30 september 2018

Ökade massapriser fortsätter pressa marginalen - åtgärdsprogam
initierat

1 juli - 30 september

· Nettoomsättningen uppgick till 1 190 (1 082) MSEK. Justerat för
valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 2,7 %. Organisk
tillväxt för kvartalet uppgick till 0,8 %.

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,39 (1,68) SEK.
· Prisökningar för att kompensera de stigande råmaterialpriserna
har implementerats och ytterligare prisökningar har initierats.

1 januari - 30 september

· Nettoomsättningen uppgick till 3 467 (3 188) MSEK. Justerat för
valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 3,7 %.

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,00 (4,44) SEK.
· Ökningen av massapriset har fortsatt under tredje kvartalet, en
ökning på över 40 % i euro, de senaste 12 månaderna.

Händelser efter periodens slut

· Den 15 oktober förvärvade Duni 75 % av aktierna i BioPak Pty Ltd
i Australien och Nya Zeeland.

· Duni lanserar ett effektiviseringsprogram för indirekta kostnader
som leder till omstruktureringskostnader i det fjärde kvartalet på
cirka 30 MSEK. Fullt genomfört program beräknas ge en årlig besparing
på cirka 30 MSEK.

Nyckeltal

+-----------------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+
|MSEK | 3 mån| 3 mån| 9 mån| 9 mån| 12 mån| 12 mån|
| |jul-sep|jul-sep|jan-sep|jan-sep| okt-sep|jan-dec|
| | 2018| 2017| 2018| 2017|2017/2018| 2017|
+-----------------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+
|Nettoomsättning | 1 190| 1 082| 3 467| 3 188| 4 721| 4 441|
+-----------------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+
|Operativt | 107| 123| 293| 322| 463| 491|
|resultat1) | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+
|Operativ | 9,0 %| 11,4 %| 8,5 %| 10,1 %| 9,8 %| 11,1 %|
|rörelsemarginal1)| | | | | | |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+
|Resultat efter | 90| 108| 254| 284| 409| 439|
|finansiella | | | | | | |
|poster | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+
|Resultat efter | 66| 80| 191| 212| 313| 334|
|skatt | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+

1) För nyckeltal och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna
27-28.

VD's kommentar

"Nettoomsättningen ökade med 10 % från 1 082 till 1 190 MSEK i det
tredje kvartalet. Justerat för valutakursförändringar ökade
nettoomsättningen med 2,7 % och den organiska tillväxten uppgick till
0,8 %. Det operativa resultatet uppgick till 107 (123) MSEK.
Resultatförsämringen förklaras av fortsatt ökade massapriser i
kvartalet. Massapriset har haft en uppgång på över 40 % under de
senaste tolv månaderna.

Affärsområdena Table Top och Consumer har båda påverkats negativt av
de höga massapriserna i perioden. För New Markets har kostnader
relaterade till en omstrukturering av verksamheten i Singapore haft
en inverkan på resultatet. I affärsområdet Meal Service ökade både
tillväxten och det operativa resultatet i kvartalet, drivet av en
fortsatt mycket god utveckling av ecoecho®-sortimentet.

Program för att stärka marginalen

För att förbättra resultatet, samt frigöra resurser till att investera
i en förbättrad kundupplevelse, genomförs nu tre större
marginalförbättrande initiativ:

1. Före sommaren aviserades om ytterligare en prishöjning som kommer
att få effekt under det första kvartalet 2019.

2. Vi initierar nu ett effektiviseringsprogram för de indirekta
kostnaderna. Programmet kommer bland annat innebära
personalminskningar, som en följd av detta även
omstruktureringskostnader på cirka 30 MSEK vilka i huvudsak beräknas
påverka det fjärde kvartalet 2018. Årsbesparingarna relaterat till
programmet, när det är fullt genomfört under andra halvåret 2019,
beräknas uppgå till cirka 30 MSEK.

3. Vi har påbörjat en större optimering av logistikflödet som kommer
att ge signifikanta och positiva effekter under 2019 och 2020, både
för kostnader och för miljön.

En ny strategi mot ett mer kundinriktat och hållbart Duni

Målsättningen med Dunis nya strategi är att bli ett mer kundorienterat
och hållbart företag. Det innebär bland annat att Duni kommer att öka
investeringarna i digitala kundupplevelser, ekologisk
produktutveckling samt ett mer kundanpassat erbjudande. Därtill
kommer vi även att fortsätta sträva efter både organisk och förvärvad
tillväxt i Asien och Oceanien.

Förvärv av snabbväxande förpackningsbolag med fokus på hållbarhet

Per den 15 oktober förvärvade Duni 75 % av bolaget BioPak Pty Ltd, i
Australien och Nya Zealand. Bolaget omsätter cirka 385 MSEK och är en
snabbväxande marknadsledare inom hållbara engångsförpackningar och
har haft en årlig historisk tillväxttakt på över 20 %. Förvärvet av
BioPak är i linje med vår strategi då det både stärker oss inom det
prioriterade produktområdet hållbara förpackningar och i
tillväxtregionen Asien och Oceanien.

Ser vi framåt kommer Duni även i kvartal fyra att påverkas negativt av
det höga massapriset då våra aviserade prishöjningar börjar få effekt
först under det första kvartalet 2019.", säger Johan Sundelin, VD och
koncernchef, Duni.

::

För ytterligare information kontakta:
Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00

www.duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter
för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40
marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni
har cirka 2 500 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö
och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland.
Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet "DUNI". ISIN
-kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni
AB är skyldig att offentligöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018
klockan 07.45 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/duni-ab/r/delarsrapport-for-duni-ab--publ--1-j...
http://mb.cision.com/Main/295/2647658/928451.pdf

Författare Cision