Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Duni AB: Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 31 mars 2020

Minskade volymer och lägre resultat till följd av Covid-19 pandemin

1 januari - 31 mars

· Nettoomsättningen uppgick till 1 249 (1 264) MSEK vilket motsvarar
en försäljningsminskning om 1,2 %. Justerat för
valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 2,9 %.

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,43 (1,08) SEK.
· Stabil inledning av kvartalet men volymerna sjönk i takt med att
olika länders Covid-19 restriktioner trädde ikraft från mitten av
mars.

· Ny segmentsrapportering från 1 januari; två segment, Duni och
BioPak, istället för tidigare fyra affärsområden.

· Styrelsen beslutade i mars att dra tillbaka tidigare kommunicerat
förslag om utdelning för räkenskapsåret 2019.

NYCKELTAL

[][][]
MSEK 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec
2020 2019 2019/2020 2019
Nettoomsättning 1 249 1 264 5 533 5 547
Organisk tillväxt -4,2 % 0,3 % -2,1 % -0,5 %
Organisk proformatillväxt [1)] -4,0 % 3,2 % 0,3 % 2,4 %
Operativt resultat [2)] 80 93 520 533
Operativ rörelsemarginal [2)] 6,4 % 7,3 % 9,4 % 9,6 %
Resultat efter finansiella poster 29 67 339 377
Resultat efter skatt 22 52 243 273

[1)] Valutajusterad tillväxt, inklusive förvärv vilka jämförs proforma
mot föregående år.

[2)] För nyckeltal, definitioner och avstämning av alternativa
nyckeltal se sidorna 25-26.

Stabil start på året - bromsades i mars på grund av Covid-19 pandemin

Efter ett stabilt januari och februari såg Duni Group en inbromsning
under mars månad. Vi förväntar oss mer än en halverad försäljning och
en resultatmässig förlust i det andra kvartalet men står finansiellt
starka. Därefter väntas en gradvis återhämtning under det andra
halvåret.

Stabil start på året bromsades i mars

Under 2019 stärkte Duni Group både resultat, balansräkning och
kassaflöde, en utveckling som fortsatte även i januari och februari
2020. Den lägre försäljningen i slutet av mars påverkade dock hela
kvartalets försäljning, som minskade med 2,9 % i fasta växelkurser.
Den negativa volymutvecklingen försämrade det operativa resultatet
till 80 (93) MSEK.

Förstärkning av sälj-och marknadsorganisationen och satsning på två
varumärken

Under kvartalet implementerades en ny sälj- och marknadsorganisation i
syfte att modernisera och långsiktigt stärka förmågan inom
innovation, marknadsföring och försäljning. Kortsiktigt, i denna
Covid-19 pandemi medförde den nya säljorganisationen att vi kunde
genomföra vårt åtgärdspaket snabbt och effektivt. Omorganisationen
som aviserades i januari leder även till kostnadsbesparingar under
året.

Som ett led i denna förändring introducerades varumärket BioPak
globalt i koncernen vilket innebär att tidigare fokus på fyra
affärsområden istället blir två segment som naturligt följer
varumärkena Duni och BioPak. Duni Groups resultat kommer därmed att
från 1 januari 2020 rapporteras på dessa två segment.

Covid-19 ger en negativ påverkan på försäljningen

Under mars månad påbörjades nedstängningen av Europas ekonomier i
syfte att bromsa spridningen av Covid-19. Primärt påverkas
Duni-segmentets kundgrupper hotell och fullservice-restauranger, där
många enheter i princip stängdes ned under slutet av mars månad. Som
en följd viker Duni-segmentets försäljning med 11,1 % i kvartalet och
det operativa resultatet minskar till 56 (76) MSEK. Omvänt är det
många restauranger som med framgång börjat erbjuda
take-away-lösningar vilket bidrar till att BioPak-segmentet ökar sin
försäljning med 16,5 % och förstärker sitt operativa resultat till 24
(17) MSEK i kvartalet.

Kraftfullt åtgärdsprogram

Under mars månad introducerades ett åtgärdsprogram för att anpassa
produktionskapacitet och kostnader efter den lägre efterfrågan.
Programmet får i princip omedelbar verkan i april och beräknas ge
besparingar under det andra kvartalet på cirka 150 MSEK, främst genom
införda arbetstidsförkortningar. Detta åtgärdsprogram medför inga
omstruktureringskostnader och det tidigare aviserade
besparingsprogrammet avseende organisationsförändringen är inte
medräknad i besparingen.

Som en ytterligare åtgärd har styrelsen återkallat den redan aviserade
föreslagna utdelningen om 5 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019.
Duni Group har en stark finansiell ställning in i krisen och för
närvarande ser vi inte något ytterligare likviditetsbehov utöver vår
nuvarande finansiering.

Tack vare vår fantastiska personal är vi, trots
arbetstidsförkortningar, fullt operationella med bibehållen hög
kundservice och stort kundfokus. Våra striktare hälso- och
hygienrutiner tillsammans med vår stora omtanke för varandra har
medfört att vi i skrivande stund inte har något bekräftat Covid-19
fall hos personalen vilket är mycket glädjande.

Förväntad förlust i Q2 sedan gradvis återhämtning

Trots att fler länder nu aviserar gradvisa lättnader på vidtagna
restriktioner utgår vår operativa planering för bibehållna
restriktioner och att segmenten hotell och fullservicerestauranger
bibehålls nedstängda under större delen av det andra kvartalet. En
sådan situation medför mer än en halverad försäljning jämfört med vad
som är normalt för kvartalet och, även inräknat åtgärdsprogram, en
kvartalsförlust för Duni Group. När restriktionslättnader införs är
det dock rimligt att anta en relativt snabb marknadsåterhämtning då
det finns ett uppdämt socialt behov hos restaurangkonsumenten.

Ett starkt Duni Group både innan och efter Covid-19

Duni Group gick in i Covid-19 med en stark balansräkning, genomförda
besparingsprogram och en historiskt hög försäljningstakt mätt på
rullande 12 månader. Med kostnadsbesparingsprogrammet på plats har vi
påbörjat aktivitetsplaneringen för att komma ut starkare när väl
restriktionerna börjar lätta. Vi har ett bra erbjudande för att
stötta restauranger och hotell till snabb återkomst genom fokus på
god hygien och take-away. Duni Group är därför väl positionerat för
en stark utveckling även efter denna utmanande period.

::

För ytterligare information kontakta:

Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö

Telefon: 040-10 62 00
www.duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni Group är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella
produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på
över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa.
Duni Group har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder,
huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya
Zeeland och Thailand. Duni Group är noterat på NASDAQ Stockholm under
kortnamnet "DUNI". ISIN -kod är SE0000616716. Denna information är
sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020
klockan 07.45 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/duni-ab/r/delarsrapport-for-duni-ab--publ--1-...
https://mb.cision.com/Main/295/3095995/1235301.pdf

Författare Cision News