Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-03

Duni AB: Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ) den 12 maj 2020

I enlighet med noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm meddelar Duni AB
även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den
12 maj 2020.

Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ)

Aktieägarna i Duni AB (publ), org. nr. 556536-7488, kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 12 maj 2020 kl. 15.00 på Radisson Blu Hotel,
Östergatan 10 i Malmö. Inregistrering inleds kl. 14.45.

Rätt att delta
För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara
registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen
den 6 maj 2020, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman
senast samma dag (den 6 maj 2020). Anmälan ska ske skriftligen till
bolaget under adress Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, per e-mail
bolagsstamma@duni.com eller per telefon 040-10 62 00. Vid anmälan ska
uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer
och i förekommande fall antalet medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före
stämman inge behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt via Dunis hemsida, www.duni.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering,
så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd onsdagen den 6
maj 2020, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum
måste underrätta förvaltaren härom.

Åtgärder med anledning av coronaviruset (covid-19)
Till följd av den snabba spridningen av det virus som orsakar covid-19
(coronaviruset) har regeringen infört begränsningar av vissa allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar och Folkhälsomyndigheten
rekommenderar att antalet sociala kontakter begränsas.

Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att aktieägare i Duni ska
kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman 2020 per post, enligt de
tillfälliga bestämmelser om detta som riksdagen har beslutat.
Avsikten med styrelsens beslut är att minimera antalet personer som
samlas i bolagsstämmolokalen. Aktieägarna uppmanas därför att, på det
sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till poströstning.

Poströstning

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver
att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt
deltagande enligt ovan, använda ett formulär för poströstning som
kommer att finnas tillgängligt på Dunis webbplats, www.duni.se.
Poströstningsformuläret ska skickas till Duni per e-post till
bolagsstamma@duni.com, per post till Duni AB, Att: Helena Haglund,
Box 237, 201 22 Malmö eller per bud till Duni AB, Att: Helena
Haglund, Ubåtshallen (Submarine hall), Östra Varvsgatan 9A, 211 73
Malmö. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av
registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling bifogas. Poströstningsformuläret måste vara Duni
tillhanda senast den 6 maj 2020. Aktieägaren får inte förse
poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är
rösten ogiltig.

Övriga åtgärder i anledning av coronaviruset
För att begränsa risken för smittspridning kommer Duni att vidta
åtgärder i samband med årsstämman som bland annat kommer innebära att
inregistreringen senareläggs till kl. 14.45, att förtäring och
presentpåse i samband med stämman utgår, att anföranden utgår, samt
att begränsningar kommer införas vad gäller antalet närvarande som
inte är aktieägare. Aktieägare ombeds att hålla sig uppdaterade via
bolagets hemsida och aktieägare som anmäler sitt deltagande kommer
att erhålla relevant information.

Med hänsyn till smittorisken avråder bolaget från deltagande i
stämmolokalen, och rekommenderar aktieägarna att delta genom
poströstning enligt ovan.

Förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning för dagens stämma
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning
9. a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10.
Fastställande av antalet styrelseledamöter

11. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga
ledamöter samt till revisor

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt av revisor
13. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

14. Valberedningens förslag till beslut om valberedning
15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Bolagets valberedning har föreslagit att styrelseledamoten Thomas
Gustafsson ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

I enlighet med pressmeddelande den 20 mars 2020 har styrelsen
föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att
bolagets medel till förfogande om sammanlagt 1 779 MSEK, inklusive
årets vinst om 284 MSEK, balanseras i ny räkning.

Punkt 10-12 - Fastställande av antalet styrelseledamöter;
fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga
ledamöter samt till revisor; val av styrelseledamöter och
styrelseordförande samt av revisor

Bolagets valberedning har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska
vara sex och att nyval ska ske av Morten Falkenberg, Sven Knutsson
och Pia Marions som styrelseledamöter samt omval av
styrelseledamöterna Thomas Gustafsson, Pauline Lindwall och Alex
Myers. Vidare föreslår valberedningen nyval av Thomas Gustafsson som
styrelseordförande. Pia Rudengren och Magnus Yngen har avböjt omval.
Information om samtliga ledamöter som föreslås för nyval och omval,
samt valberedningens motiverade yttrande, kommer i samband med
kallelsen att finnas tillgängligt på Dunis hemsida, www.duni.se.
Informationen kommer även att finnas tillgänglig på stämman.

Med ändring av valberedningens tidigare förslag, såsom det redogjorts
för i bolagets årsredovisning (bolagsstyrningsrapporten), föreslår
valberedningen att arvodet till styrelsens ordförande ska utgå med
578 000 kr och till övriga ledamöter som utsetts av stämman med 309
000 kr per ledamot. Därutöver ska arvode för utskottsarbete utgå med
65 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och med 30 000 kr
till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt med 125 000 kr till
ordföranden i revisionsutskottet och med 59 000 kr till övriga
ledamöter i revisionsutskottet. Valberedningens förslag till
styrelse- och utskottsarvode motsvarar en minskning av den totala
arvodesnivå om två procent jämfört med de arvoden som årsstämman 2019
beslutade om.

Valberedningen har vidare föreslagit, i enlighet med
revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade
revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för
tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers
AB har meddelat att Carl Fogelberg kommer att bli huvudansvarig
revisor. Valberedningen har föreslagit att bolagets revisor arvoderas
med skäligt belopp enligt räkning.

Punkt 13 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare framgår av förvaltningsberättelsen och är
reviderat i enlighet med de nya regler om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare som är tillämpliga för första gången
inför årsstämman. Förslaget innebär huvudsakligen att den totala
ersättningen till ledande befattningshavare ska stå i relation till
den ledande befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den totala
ersättningen kan bestå av fast kontant lön, rörlig kontant lön,
pensionsförmåner samt övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver
komma att besluta om aktierelaterade incitamentsprogram. Rörlig
kontant lön ska inte överstiga 75 procent av den fasta kontantlönen
och ska baseras på årliga finansiella lönsamhets- och
kapitalbindningsmål som uppställs av styrelsen. Övriga förmåner, så
som tjänstebil och sjukvårdsförsäkring, ska kunna utgå i den mån
detta bedöms vara marknadsmässigt. Sådana förmåner får uppgå till
högst 12 procent av den fasta kontantlönen. Ledande befattningshavare
ska omfattas av ITP-planen enligt gällande kollektivavtal eller
motsvarande. Vid anställningens upphörande ska fast kontant lön under
tillämplig uppsägningstid jämte avgångsvederlag inte överstiga 18
månaders fast kontantlön.

Punkt 14 - Förslag till beslut om valberedning
Bolagets valberedning har föreslagit att valberedningens ledamöter ska
utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt
största aktieägarna per den 30 september 2020 som vardera ska utse en
representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning
för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i
förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts.
Valberedningen ska sammankallas senast den 31 oktober 2020. Om någon
av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin
rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som,
efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar
ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så
bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett
den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör
de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som
tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande.
Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den
utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en
förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts
samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter
i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största
aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i
enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt.
Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga
förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
styrelse- oc...

Författare Cision News