Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-01

DUROC: Duroc slutför förvärvet av Cotting-gruppen - Öppnar upp för stora expansionsmöjligheter i ny sektor

Duroc-koncernen har idag slutfört köpet av den fransk/belgiska
Cotting-gruppen (www.cotting-group.com) inkluderande Griffine SA
(Frankrike) respektive Plastibert NV (Belgien). Genom förvärvet av
dessa två enheter, verksamma sedan mer än 60 år och med starka
positioner på sina respektive områden, etablerar sig Duroc-koncernen
inom den internationellt betydande marknaden för coated textiles
(belagda textilier). Produkterna utgörs av PVC- och PU-belagda
textilier som används inom en rad olika områden bland annat
bilinredningar, modeindustri, skyddskläder, sjukhussängar,
tandläkarstolar, möbler och väggbeklädnad.

Globalt bedöms denna marknad uppgå till ca 170 miljarder SEK, varav
den europeiska del där Cotting idag har huvudparten av sin
avsättning, utgör närmare 40 miljarder SEK. Cotting-bolagen omsätter
sammantaget ca 750 MSEK och produktionsvolymen utgör ca 7 miljoner
meter belagda textilier per år.

Marknaderna för belagda textilier är i långsiktig tillväxt och bedöms
öka med ca 4% per år, d.v.s. med ca 7 miljarder SEK per år. Branschen
är fragmenterad samtidigt som "barriers of entry" är höga,
verksamheten är kapitalintensiv och kundernas krav på hög
leverans-säkerhet är tydlig. Det finns tydliga liknelser med
befintliga Fiberbolag inom koncernen. Möjligheterna för Duroc att
växa inom denna sektor, såväl organiskt som genom fortsatta
opportunistiska förvärv, bedöms goda och finansiellt attraktiva.
Cotting-gruppen utgör en stark plattform vilken ger oss trovärdighet
för Duroc att agera från, i ett sådant tillväxtscenario.

Köpeskilling för de båda bolagen i Cotting utgör sammantaget ca 190
MSEK (EUR 18m). Eget Kapital i bolagen utgör vid förvärvstidpunkten ca
275 MSEK (EUR 26m). Verksamhetsåret 2018 var den sammantagna
omsättningen för Griffine och Plastibert ca 750 MSEK och EBIT ca 50
MSEK. För 2019 bedöms gruppens omsättning nå samma nivå, men
försämrade marginaler i den franska verksamheten kommer leda till ett
resultat som är sämre än 2018. Lönsamheten hos relevanta
jämförelse-objekt varierar kanske främst m.h.t. hur specialiserad
verksamheten är, snarare än i f.t. "storskalighet". En ROS-marginal
om 5-7% (EBIT) verkar vara ett rimligt mått på den intjäningsförmåga
branschen erbjuder en "typisk" aktör.

De förvärvade bolagen är i stort sett netto skuldfria och äger sina
respektive produktionsanläggningar inklusive de fastigheter i vilka
verksamheterna bedrivs.

Griffine SA har sin verksamhet i Nucourt, ca 50 km NV om Paris. Här
har bolaget, på en 92.000 kvm stor tomt, byggnader om sammantaget
38.000 kvm. Fastigheten ligger ca 3 km från en viktig trafikled in
mot centrala Paris. Det bokförda värdet är ca 25 MSEK. Plastibert BV
är baserat i Wielsbeke, centrala Belgien. Även denna fastighet är
välbelägen i f.t. transportvägarna i landet. Den 22.000 kvm stora
tomten inkl. den ca 13.000 kvm industribyggnaden, är bokförd i ca 3
MSEK.

Sammantaget bedöms värdet på dessa fastigheter väsentligen överstiga
det bokförda värdet. Betydande kapital skulle kunna frigöras ur dessa
exempelvis genom en s.k. sale-and-leaseback transaktion.

Cotting-gruppens bolag kommer att drivas som självständiga enheter
inom Duroc. Företagsledningarna inom koncernen arbetar med ett
långtgående delegerat ansvar för sina respektive affärer, och
"entreprenörskap" är ett ledord för hur koncernen är organiserad.
Moderbolaget har styrelserepresentation i dotterbolagen och stöttar
dessa i frågor kring främst strategi, investeringar, förvärv,
rekrytering samt finansiering.

Duroc-koncernen omsätter med de nu genomförda förvärven ca 3.700 MSEK
och har en diversifierad portfölj av verksamheter inom industri och
industrihandel, med sammanlagt 14 dotterbolag i 12 länder. Genom den
bransch-mässiga och geografiska spridning koncernen har, tillsammans
med ett väl utbyggt kontaktnät, är förutsättningarna för Duroc goda
att också fortsättningsvis kunna identifiera finansiellt attraktiva,
opportunistiska förvärv i enlighet med vår övergripande strategi för
värdeskapande för våra aktieägare. Det nu genomförda köpet av
Cotting-gruppen är, i likhet med förvärvet av Cresco-verksamheten
2017, exempel på hur Duroc arbetar i enlighet med denna strategi.

Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom kontaktpersonens nedan försorg, för offentliggörande
den 1 juli 2019 kl. 16:30

För ytterligare information
John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag.
Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på
en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar
Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 3 000 Mkr och
har ca 850 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm
(kortnamn DURC). www.duroc.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/duroc/r/duroc-slutfor-forvarvet-av-cotting-gr...
https://mb.cision.com/Main/998/2854852/1071784.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.