Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-14

Dustin Group AB: Dustin beslutar om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 700 miljoner kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I
ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE ELLER
ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT
OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR
TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Dustin Group AB (publ) ("Dustin" eller "Bolaget") avser genomföra en
företrädesemission för att fortsätta Bolagets förvärvsambitioner på
befintliga marknader. Styrelsen för Dustin har idag beslutat att,
under förutsättning av godkännande från en extra bolagstämma,
genomföra en företrädesemission om cirka 700 miljoner svenska kronor
("Företrädesemissionen"). Genom företrädesemissionen ges Bolaget en
större flexibilitet och förmåga att bredda kunderbjudandet genom
förvärv av bolag med ett högt inslag av avancerade produkter,
tjänster och återkommande intäkter.

Sammanfattning

· Företrädesemissionen genomförs för att ge Dustin en större
flexibilitet och förmåga att, inom nuvarande strategi, möjliggöra
Dustins förvärvsambitioner på befintliga marknader.

· Bolagets största aktieägare Axel Johnson AB som per den 31 augusti
2018 representerade cirka 24,7 procent av det totala antalet aktier
och röster i bolaget, stödjer emissionsbeslutet och avser att rösta
för godkännande av det på den extra bolagsstämman samt att teckna sin
pro rata-andel av Företrädesemissionen.

· De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs,
ökning av aktiekapitalet och antalet aktier förväntas offentliggöras
senast den 5 oktober 2018. Förutsatt att Företrädesemissonen godkänns
av den extra bolagsstämman, kommer avstämningsdagen för
Företrädesemissionen att vara den 17 oktober 2018 och
teckningsperioden att löpa från och med den 19 oktober 2018 till och
med den 7 november 2018.

· Styrelsen kommer idag att offentliggöra ett separat
pressmeddelande med en kallelse till extra bolagsstämma att hållas
den 10 oktober 2018.

- Vår tydliga ambition är att fortsätta med Dustins framgångsrika
tillväxtstrategi i Norden och Nederländerna. Vi ser en ökad
transaktionsaktivitet och fortsatta möjligheter att genomföra vår
förvärvsstrategi genom att addera företag fokuserade på mer
avancerade tjänster och lösningar. För att kunna tillvarata dessa
möjligheter fullt ut genomför vi nu en företrädesemission riktad till
våra befintliga aktieägare, säger Thomas Ekman VD och koncernchef
Dustin.

Bakgrund och motiv
Dustin är idag en ledande IT-partner online i Norden med därtill
nyförvärvad verksamhet i Nederländerna. Bolaget har ett brett utbud
av både hårdvaru- och mjukvaruprodukter samt tillhörande tjänster och
kompletta IT-lösningar. Dustin kombinerar snabba, tillförlitliga
leveranser med en hög IT-kompetens och är en strategisk IT-partner
för främst små och medelstora företag samt till stora företag,
offentlig sektor och konsumenter.

Dustin grundades 1984 och e-handeln lanserades i Sverige redan 1995.
Under åren 2007 till 2014 expanderade Dustin geografiskt i Norden
genom att etablera sig i Norge, Danmark och Finland.

Dustin har sedan börsnoteringen på Nasdaq Stockholm i februari 2015
fokuserat på att kontinuerligt stärka och bredda sitt erbjudande med
mer avancerade tjänster och lösningar och har även genomfört tolv
kompletterande förvärv för att fortsätta öka relevansen och servicen
till kunderna. Därutöver har Dustin fortsatt att utöka och
professionalisera organisationen för att vidare möta en ökad grad av
specialiserad och tjänstebaserad försäljning. Bolaget har nyligen
också expanderat geografiskt med etableringen i Nederländerna genom
förvärvet av Vincere Groep, som offentliggjordes i juli 2018.

I samband med börsnoteringen 2015 presenterade Dustin sina finansiella
mål, däribland tillväxtmålet att över en konjunkturcykel uppnå en
genomsnittlig årlig organisk tillväxt om 8 procent och utöver detta
att växa genom förvärv. Under den senaste femårsperioden har Dustin
rapporterat en genomsnittlig nettoomsättningstillväxt (CAGR) om 14,9
procent (2012/13 - det tredje kvartalet 2017/18) av vilken den
genomsnittliga organiska tillväxten motsvarat 8,0 procent.

I tillägg till det organiska tillväxtmålet, har Dustin en ambition att
bibehålla nuvarande förvärvstakt på samtliga marknader. Bolaget ser
ett stort strategiskt värde i och möjlighet till ökade marginaler
genom fortsatta tilläggsförvärv. Dustin fokuserar primärt på bolag
med ett stort inslag av avancerade produkter, tjänster och
återkommande intäkter. Dustin utvärderar löpande en stor mängd
potentiella tilläggsförvärv som kan komplettera Bolagets nuvarande
produktportfölj och vidare stärka positionen som den ledande
IT-partnern online på befintliga marknader. Hittills har Dustin
genomfört och finansierat samtliga tolv tilläggsförvärv sedan
börsnoteringen 2015 genom en kombination av befintliga och
egengenererade medel samt tillgängliga kreditfaciliteter.
Företrädesemissionen genomförs för att ge Dustin en större
flexibilitet och förmåga att, inom nuvarande strategi, möjliggöra
Dustins förvärvsambitioner på befintliga marknader.

Bolaget har i närtid sett en hög och ökande marknadsaktivitet med ett
stort inflöde av potentiella förvärvskandidater i sina befintliga
marknader i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. För
att fullt ut kunna bemöta och tillvarata denna ökade
marknadsaktivitet och fortsätta vara en aktiv och drivande part i en
pågående marknadskonsolidering har styrelsen beslutat, under
förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma, att
genomföra en företrädesemission om cirka 700 miljoner kronor före
avdrag av emissionskostnader.

Den förväntade bruttolikviden från Företrädesemissionen kommer att
användas till att fortsätta den nuvarande strategin för att över en
konjunkturcykel uppnå en genomsnittlig årlig organisk tillväxt om 8
procent samt att addera tilläggsförvärv i nuvarande takt. Genom
medlen som tillkommer från Företrädesemissionen förväntar sig Dustin
att Bolaget kommer ges en större flexibilitet och förmåga att bredda
kunderbjudandet genom förvärv av bolag med ett högt inslag av
avancerade produkter, tjänster och inslag av återkommande intäkter.
Den finansiella kapaciteten som tillkommer genom Företrädesemissionen
kommer att kunna skapa betydande framtida mervärden för Dustins
aktieägare.

Företrädesemissionen

Dustins styrelse beslutade idag den 14 september 2018 att, under
förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma att hållas
den 10 oktober 2018, genomföra Företrädesemissionen om cirka 700
miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader.

Den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken på avstämningsdagen den 17 oktober 2018 äger
företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal
aktier innehavaren äger sedan tidigare. Anmälan om teckning av aktier
kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

Fullständiga villkor för Företrädesemissionen, inklusive det belopp
med vilket aktiekapital ska ökas, det antal nya aktier som ska ges ut
och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie, förväntas
offentliggöras runt den 5 oktober 2018 (dock senast fem vardagar före
avstämningsdagen).

Teckningsperioden löper från och med den 19 oktober 2018 till och med
den 7 november 2018, eller det senare datum som beslutas av
styrelsen. Handeln i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq
Stockholm under perioden från och med den 19 oktober 2018 till och
med den 5 november 2018 samt handeln i BTA (betald tecknad aktie)
under perioden från och med den 19 oktober 2018 till och med den 9
november 2018.

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen är villkorat av
godkännande från den extra bolagsstämma som avses hållas den 10
oktober 2018. Kallelsen till stämman kommer idag att offentliggöras
genom separat pressmeddelande.

Stöd från huvudaktieägare

Bolagets största aktieägare Axel Johnson AB som per den 31 augusti
2018 representerade cirka 24,7 procent av det totala antalet aktier
och röster i bolaget, stödjer emissionsbeslutet och avser att rösta
för godkännande av det på den extra bolagsstämman samt att teckna sin
pro rata-andel av Företrädesemissionen.

Prospekt

Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information
om Bolaget kommer att redovisas i det prospekt som förväntas
publiceras omkring den 18 oktober 2018.

Tidplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan
komma att ändras.

5 okt 2018 Beräknad dag för offentliggörande av fullständiga
villkor för Företrädesemissionen, inklusive
teckningskurs, antal nya aktier som emitteras och
teckningsrelationen
10 okt 2018 Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens
beslut om Företrädesemissionen
15 okt 2018 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i
Företrädesemissionen
16 okt 2018 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i
Företrädesemissionen
17 okt 2018 Avstämningsdag för deltagande i
Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som
är registrerade i aktieboken denna dag kommer att
erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i
Företrädesemissionen
18 okt 2018 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
19 okt 2018 - 5 nov Handel med teckningsrätter
2018

19 okt 2018 - 7 nov 2018 Teckningsperiod
Omkring den 9 nov 2018 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i
Företrädesemissionen

Rådgivare

Dustin har i samband med Företrädesemissionen utsett Carnegie
Investment Bank och Swedbank som finansiella rådgivare samt Gernandt
& Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster
till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Bolaget är ledande
i Norden och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge
och Nederländerna.

Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan
tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustin stödjer
kunderna att hitta den rätta lösningen för dem. Dustin är en
one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande
tjänster, funktioner och lösningar.

Bolaget har mer än 1 000 medarbetare. Omsättningen under
verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.