Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

EatGood Sweden AB: Kallelse till årsstämma i EatGood Sweden AB

Aktieägarna i EatGood AB, org. nr 556800-6703, kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, klockan 14.00, på bolagets
lokaler, Källbäcksrydsgatan 6 i Borås. Inregistrering börjar 13.30.

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
onsdagen den 24 juni 2020, dels senast onsdagen kl 17.00 den 24 juni
2020 anmäla sig till Bolaget under adress:

EatGood Sweden AB, Källbäcksrydsgatan 6, 507 42 BORÅS, via mail
info@eatgood.se eller per telefon 033-10 11 80.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller
organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare
som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med
anmälan. Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande
behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin
rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i
god tid före den 24 juni 2020, då sådan omföring skall vara
verkställd.

Stämmoärenden
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Framläggande och godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut:

?) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen.

?) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelseledamöter, revisorer, med eventuella suppleanter.
11. Beslut om instruktion för valberedningen.
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Stämman avslutas.

Valberedningens och styrelsens förslag till beslut:

Punkt 9. Valberedningen föreslår att det skall utgå i styrelsearvode,
för tiden fram till och med nästa årsstämma, ett prisbasbelopp till
vardera styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Till
styrelseordförande ska utgå ett arvode om två prisbasbelopp.
Revisorerna ska ersättas löpande utifrån av styrelsen godkänd
räkning.

Punkt 10. Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter i
styrelsen, vilket innebär Per-Johan Swartling, ordförande, Bengt
Andersson, Peder Larsson och Henrik Önnermark. Till revisor föreslår
valberedningen omval av Sören Maxén, auktoriserad revisor vid Gothia
Revision AB.

Punkt 11. Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om instruktion
till valberedning i enlighet med bilaga 1.

Borås den 29 maj 2020

Styrelsen i EatGood Sweden AB

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eatgood-sweden-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/15408/3123113/1255927.pdf
https://mb.cision.com/Public/15408/3123113/860775317094c87b.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.