Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

EatGood Sweden AB: Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, perioden 1 januari - 31 mars 2020

Kvartalsredogörelse, första kvartalet 2020

Försäljning

Under kvartalet så uppgick nettoomsättningen till c:a 548 kkr.
Försäljningen skedde delvis på export delvis på inhemsk marknad. Det
negativa resultatet under kvartalet om - 870 kkr beror delvis och
till stor del på utvecklingen av Corona pandemin framför allt i den
senare halvan av kvartalet. Affärer har skjutits upp men som
förhoppningsvis återupptas efter att läget stabiliserats avseende
Corona pandemin. Då Eatgood agerar med Lightfry på så många marknader
och på olika kontinenter, utgick vi ifrån att även om någon marknad
gick in i lågkonjunktur så skulle det finnas andra marknader som mer
än väl skulle kompensera med ökad eller åtminstone motsvarande
försäljningvolym. Vad vi idag har kunnat konstatera är att när en
pandemi slår till globalt, och marknader stängs ner, så finns det
mycket lite man kan göra för att påverka och bibehålla försäljning.
Vi får dock vara glada över att Sverige har hållits halvöppet och att
vi kunnat få till en ökad försäljningsvolym i Sverige med start
tidigt in i det andra kvartalet.

Även positiva inslag av försäljning under Corona tider i ett halvöppet
Sverige

Sent i mars fick vi ett inspel om en ny kedja som skulle öppna i
Uddevalla. Bless Burgers skrevs det om i Bohuslänningen. Tidigare
Burger King anläggningar som hoppar av som franchisetagare och
startar ett helt nytt koncept med mycket hjärta och omtanke avseende
miljö och hållbarhetsmål.

Åtgärder på grund av Corona pandemi

Omgående när olika insatser sjösattes från regeringens sida som t.ex
korttids permittering tog vi beslut om att aktivera denna åtgärd.
Bolaget har i dagsläget dragit ner personalens arbetstid med 60% för
att minska inverkan av detta ofrivilliga globala stopp och skapa
bästa möjliga förutsättningar för bolaget på lång sikt när läget
återgår till ett normalläge.

Vi gick in starka i 2020 avseende soliditet, en bra nivå på det egna
kapitalet, låga leverantörsskulder och ett omfattande betalt lager.
Allt detta hjälper oss just nu då all försäljning som vi kan få till
skapar en oavkortad positiv likviditetspåverkan samt att vi faktiskt
kan producera för behov och för att bibehålla sysselsättning utan
negativ inverkan av problem i leverantörskedjan. I slutet av kvartal
ett så inleddes också arbetet med att få till ett mindre lån för att
stötta likividiteten som påverkades negativt i samband med
utvecklingen av Corona pandemin initialt. Detta lån samt inhemsk
försäljning stärker vår likviditet in i det andra kvartalet.

Marknadsföring - Digital marknadsföring, sociala media och mässor

På grund av Corona pandemin så har än så länge alla mässor blivit
inställda som skulle genomförts under kvartalet, men även som det ser
ut vid rapportens publicering, så är alla tänkta mässor flyttade
eller inställda under det andra kvartalet.

Som alternativ bearbetning av marknaden och kunder kommer Eatgood att
initiera marknadsföringskampanjer i mindre skala i USA och Sverige
för att se till att kunderna har oss i minnet för att lägga grunden
till affärer på andra sidan av Corona pandemin. Bearbetning sker
dessutom parallellt av distributörer och tidigare kontakter från alla
mässor där vi har deltagit, för bibehållande och underhållande av
kontakter, för att på så sätt underlätta och möjliggöra framtida
kommande affärer och skapa en ökad kännedom om Lightfry generellt som
produkt.

Fortsatta kommande marknadsföringsaktiviteter

Arbete via sociala media och våra hemsidor tillsammans med väl utvalda
mässor med hög internationell spridning fortsätter enligt plan eller
så fort som mässverksamhet åter är i normal drift. Detta är den mest
kostnadseffektiva spridningen av vårt budskap om Lightfry och "Air is
the new oil" som är resultatet av vår luftfriteringsprocess.

Genom en högre generell nivå på marknadsnärvaro ger det resultatet av
att vi blir allt mer intressanta på marknaden samt att olika aktörer
likväl som kunder finner oss som bolag, producent och inte minst våra
produkter och därigenom vill arbeta tillsammans med oss och våra
produkter. Mycket brus och uppmärksamhet fortsätter att bygga upp
vårt nätverk, varumärke och kännedom om Lightfry hos våra potentiella
slutkunder. Följande stora mässor är bokade och kommer sprida ringar
på vattnet ytterligare:

· Inställd, Food Expo, 22-24 mars, Herning, Danmark, (eventuellt nya
datum)

· Inställd, Pizza Show, 6-10 april,Las Vegas, USA, (eventuellt nya
datum)

· Inställd, Marine Catering Expo, 16-17 juni, Miami, USA
· Western Foodservice & Hospitality show, 9-11 augusti, Anaheim,
USA

· NAC's, 11-14 oktober, Las Vegas, USA
· NAFEM,4-6 februari 2021, New Orleans, USA
· HOST, Oktober 2021, Milano, Italien
Marknader och utsikter - Det ser ljust ut

Utsikter på marknaden globalt är att luftfriteringsprodukter för
konsument har exploderat och det ligger helt rätt i tiden. Detta är
en dragkraft som är väldigt positiv och gör vårt arbete lättare och
skapar intresse hos potentiella kunder - mycket värdefullt som
påtryckare mot kommersiell luftfritering. USA är den lysande stjärnan
avseende marknader och potentialen är mycket stor. Vi lägger i
princip all energi där avseende aktiviteter för att omvandla dessa
till försäljning och installationer. Övriga marknader stöttar vi
tills vidare med försäljningsaktiviteter nationellt via
återförsäljare och internationellt via distributörer vilket är vår
huvudstrategi för att kunna agera på flera marknader, på ett mer
kraftfullt sätt, och för att få en utväxling och en mycket större
genomslagskraft. Denna strategi håller vi fast vid i vårt fortsatta
arbete. Vår utveckling i USA är även viktig som drivkraft och
inspirationskälla för övriga marknader som vill vara med på tåget.

Ekonomi - Balans och resultaträkning i sammandrag kvartal 1 och
perioden 1 januari - 31 mars 2020 i KKR

Resultaträkning i sammandrag kvartal 1, 2020 Q1 2020 Q1 2019

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring, KKR 420 433

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm - 1 140 - 1 447

Rörelseresultat före avskrivningar - 720 - 1 014

Avskrivningar - 52 - 49

Rörelseresultat efter avskrivningar - 772 - 1 063

S:a Övriga rörelsekostnader - 48 - 0

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader - 820 - 1 063

S:a finansiella intäkter och kostnader - 50 - 66

Resultat efter finansiella kostnader och intäkter - 870 - 1 129

Balansräkning i sammandrag samt med nyckeltal kvartal 1 , 2020, KKR

Q1 2020 Q1 2019

Anläggningstillgångar 505 560

Lager 8 644 6 316

Fordringar 192 684

Kassa bank 50 139

S:a tillgångar 9 391 7 699

Eget kapital 5 179 766

Krediter bank 2 569 3 717

Kortfristiga skulder 1 643 3 216

S:a Skulder och

eget kapital 9 391 7 699

Soliditet 55% 10%

Ställning per 20200331 avseende:

Likvida medel inklusive outnyttjad checkkredit 50 000

Antal utestående aktier 11 300 806

Resultat per aktie -0,08 kr (jan - mars)

Kommande informationstillfällen

Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:

25 augusti 2020 Delårsbokslut, kvartalsrapport Q2, 2020

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att
kvartalsredogörelsen ger en rättvisande översikt av företagets
verksamhet, ställning och resultat.

Borås den 26 maj 2020

EatGood Sweden AB

Henrik Önnermark, VD

Denna kvartalsredogörelse har inte varit föremål för granskning av
bolagets revisor.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eatgood-sweden-ab/r/kvartalsredogorelse-eatgo...
https://mb.cision.com/Main/15408/3120110/1253806.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.