Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-16

eBlitz Group AB: Bokslutskommuniké 2021/2022 och Halvårsrapport 1 november 2021 - 30 april 2022

(Denna rapport är tidigarelagd och var annonserad till den 31 maj 2022)

Bokslutskommuniké 2021/2022 för perioden 1 maj 2021 - 30 april 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 638% till 15 032 723 kronor (2 036 657 kronor).
 • Rörselsresultat (EBIT) uppgick till 3 020 252 kronor (-2 058 741 kronor).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 2 675 804 kronor (211 262 kronor).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 675 804 kronor (211 262 kronor).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,2280 kronor (0,020 kronor).
 • Substansvärdet (Moderbolaget) uppgick 34 764 519 kronor, eller till 2,961 kronor per aktie (28 268 582 kronor eller 2,737 per aktie).
 • Soliditeten i koncernen uppgick till 96,61% (96,57%).

Halvårsrapport för perioden 1 november 2021 - 30 april 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 682 751 kronor (347 099 kronor).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till - 1 435 449 kronor (-1 424 885 kronor).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till - 3 683 699kronor (313 827 kronor).
 • Resultat efter skatt uppgick till - 3 683 699 kronor (313 827 kronor).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,31 kronor (0,03 kronor).

Väsentliga händelser under rapportperioden 1 november 2021 - 30 april 2022

 • eBlitz Group AB (publ) nyemission registrerad hos Bolagsverket.
 • Portföljbolaget Näktergal har genomfört nyemission.
 • Tvångsinlösenprocessen i Goodbye Kansas avslutad.
 • Portföljbolaget Hello There Games AB vinner två utmärkelser i NYX Awards.
 • Portföljbolaget Aftermath Interactive beslut om att genomföra nyemission, kvittning av fordran (eBlitz mfl) och kontant. Nyemission skall vara stängd 15 juni 2021.

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång

 • Portföljbolaget Gold Town Games lanserar Blitz Football Manager i Storbritannien.

Detta är sådan information som eBlitz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2022, kl. 14:00 CET. Rapporten är tidigarelagd och var annonserad till den 31 maj 2022.

VD information (urval)

Bäste Aktieägare,

Jag kan konstatera att eBlitz Group AB (publ) har haft ett av sina bättre verksamhetsår 2021/2022, efter vinsthemtagningar (exit) från par portföljinnehav, vilket är helt i linje med vår investeringsstrategi.  Dock har andra halvåret varit utmanande, efter fortsatt stor osäkerhet på de finansiella marknaderna pga ränte-och inflationsoro samt kriget i Ukraina. Detta har påverkat värderingarna och aktiekurserna negativt för noterade bolag inom digital entertainment segmentet, och således även i vår investeringsportfölj.

eBlitz Group AB (publ) är en aktiv ägare, rådgivare och investerare inom digital entertainment sektorn, d v s bolag inom gaming (Spelstudios), e-sport, community, tjänster- och support. Vår målsättning och investeringsstrategi är att hitta en stabil avkastning för våra aktieägare genom värdetillväxten i vår investeringsportfölj, som är fokuserad på både onoterade och noterade innehav. Vi arbetar med en tidshorisont på 3-5 års period, varvid ett portföljbolag skall vara redo för en exit genom samgående, uppköp eller enskild notering på en marknadsplats. Genom att vara en aktiv ägare, bidrar eBlitz Group AB med finansiell rådgivning, affärsutveckling, och framför allt finna synergier mellan våra portföljbolag.  Vi framför våra åsikter direkt till bolagens ledningar, eller via arbete i portföljbolagens styrelser eller valberedningar.

I detta utmanande marknadsläge har vi, inom företagsledningen, fortsatt att sondera och utvärdera ett flertal affärsmöjligheter att växa eBlitz Group AB (publ), via strukturella affärer både inom nuvarande segment, och även att bredda investeringsportföljen, via förvärv av andra investeringsportföljer. Det råder ingen tvekan om att bolaget, behöver växa i storlek för att bli effektivare inom både finansiell rådgivning och förvaltning av bolagets egna kapital.

eBlitz rapporterar starkt resultat- och omsättningstillväxt 2021/2022

För eBlitz Group AB (publ) blev verksamhetsåret 2021/2022 mycket framgångsrikt, efter att hela tre (3) portföljbolag, Sozap AB, Fragbite och FSport noterades under första halvåret samtidigt som vi uppnådde framgång i tvångsinlösenprocessen i Goodbye Kansas Holding AB, och därmed kunde avsluta denna process positivt under andra halvåret. Den avslutade tvångsinlösen processen i Goodbye Kansas, gav ett mycket positivt resultatutfall jämfört med att acceptera det offentliga aktiebudet i april 2020. Goodbye Kansas var en av våra första investeringar våren 2016, som nu är helt avslutad.

Sammantaget har eBlitz Group AB (publ) redovisat en omsättningstillväxt 638% till 15 032 723 kronor för helåret, och ett resultat före skatt på 2 675 804 kronor, att jämföra med en omsättning på 2 036 657 kronor och ett resultat på 211 262 kronor för fjolåret. Bolagets resultat och värdeutveckling har påverkats negativt under andra halvåret, med hänsyn till oron på de finansiella marknaderna. Halvårsresultatet resulterade med en förlust på 3,6 miljoner kronor, varav mer parten är orealiserade värdeförändringar i finansiella poster uppgick till 2,2 miljoner kronor.

Moderbolagets tillgångar har ökat med 29 procent till 30,338 miljoner kronor jämfört med ifjol. Substansvärdet (Moderbolaget) uppgick 34 764 519 kronor, eller till 2,961 kronor per aktie, vilket är en ökning med 8,18% jämfört med fjolårets bokslut.

eBlitz Group AB, värderar sina tillgångar till aktuella marknadsvärden, och ej till våra interna framtida förväntade värden. De aktuella portföljbolagen står mycket väl rustade ekonomiskt, och är lågt värderade relativt konkurrenter. Kommersiellt ser framtiden mycket intressant ut för Aftermath Interactive, Hello There Games och Gold Town Games, vars IP-portföljer och kommande spellanseringar ser mycket attraktiva ut för kommande året.  Under verksamhetsåret har eBlitz Group (pub) genomfört uppvärderingar i investeringsportföljen relaterat till Näktergal, Aftermath Interactive, men även genomfört nedskrivningar i Gold Town Games, Sozap, Shortcut Media och House of Dagmar, har totalt inneburit aggregerade nedskrivningar på helåret motsvarande cirka 401 000 kronor. 

Prognoser och förstärkt organisation

eBlitz Group AB (publ) lämnar inga prognoser om framtiden, eller uttalar oss om de aktuella portföljbolagens framtidspotential, men det råder ingen tvekan om att det finns en fortsatt stark utvecklingspotential i nuvarande investeringsportfölj, trots oron på de finansiella marknaderna.

eBlitz ledning och styrelse utvärderar löpande förvärv, och avser att stärka upp bolagets organisation och styrelse inför kommande årsstämma. Avsikten är bland annat att särskilja, mellan noterade och onoterade innehav, varvid de noterade innehaven kommer förvaltas effektivare via dotterbolaget eBlitz AB under kommande verksamhetsår.

Vi kommer även att komplettera vår organisation med ett advisory board under kommande verksamhetsår, som kan bistå både styrelse och operativa ledning hos eBlitz Group AB (publ), samt våra portföljbolag med unik kompetens, vilket kommer informeras mer om till årsstämman.

Till sist, efter ett lyckosamt verksamhetsår för eBlitz Group AB (publ), så kan vi bara ödmjukt reflektera på NFL legendaren, Walter Payton, citat "When you are GOOD at something, you will tell everyone! When you are GREAT something, They will Tell you".  Framtiden ser således mycket intressant ut för eBlitz Group AB (publ)!

Stockholm den 16 maj 2022

Lars-Erik Bratt, VD i eBlitz Group AB (publ)

Kommande rapporttillfällen / Kalender

eBlitz Group AB (publ) rapporterar halv- och helårsrapporter. Dessa finns tillgängliga på www.eblitz.se (http://www.onoterat.se) eller www.cision.se.

Rappporter                                                                                           Datum

Årsredovisning                                                                                      11 juni 2022

Årsstämma                                                                                           11 juli 2022

Halvårsrapport                                                                                      30 november 2022

Stockholm den 16 maj 2022

Styrelsen eBlitz Group AB (publ)

Bertil Rydevik, Ordförande
 

Joakim Dahl, Ledamot                                                                   Kim Lund, Ledamot

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD eBlitz Group AB (publ), mobil 0701-442441

Bertil Rydevik, Ordförande eBlitz Group AB (publ), Mobil +44 7785 720 402

Om eBlitz Group AB (publ)

eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se

Författare Cision