Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-17

eBlitz Group AB: eBlitz Group önskar öka sitt ägande i Hello There Games genom aktiebyte

eBlitz Group AB (publ) önskar öka sitt ägande i Hello There Games AB genom ett aktiebyte, vilket innebär att bolaget kommer att erbjuda aktieägarna i Hello There Games AB, om att förvärva lägst 15% och högst 45 % av utestående aktierna i Hello There Games AB, mot nyemitterade aktier i eBlitz Group AB (publ). Erbjudandet har ett indikativt värde på 6,6 miljoner kronor till 20,0 miljoner kronor. Affären är villkorad till ett godkännande på eBlitz Group AB (publ) årsstämma den 11 juli 2022.

eBlitz Group AB (publ), org.nr: 556578-5622, är aktieägare i Hello There Games AB, org.nr 559263-4900, sedan oktober 2021, och äger cirka 5,1% av utestående aktiekapital och röster i Hello There Games AB. Hello There Games är ett privat aktiebolag med cirka 120 aktieägare. Då Hello There Games AB styrelse beslutat att avvakta med en notering av bolagets aktier på en MTF marknadsplats med hänsyn till rådande marknadsklimat, så önskar ledningen för eBlitz Group AB (publ), som har en positiv syn på Hello There Games AB att öka sitt ägande i Hello There Games i linje med eBlitz Groups investeringsstrategi.

eBlitz Group AB (publ) vill öka sitt ägande i Hello There Games AB, genom att förvärva från aktieägarna i Hello There Games AB, genom ett aktiebyte (asset swap) mot nyemitterade aktier i eBlitz Group AB (publ), inom intervallet;

a. Minst 15% av utestående aktierna i Hello There Games AB, vilket motsvarar 148 487 aktier
b. Högst 45% av utestående aktierna i Hello There Games AB, vilket motsvarar 445 459 aktier

Erbjudande (sammandrag)

eBlitz Group AB kommer kontakta respektive aktieägare hos Hello There Games AB, med följande erbjudande. För en (1) aktie i Hello There Games AB erhålls femton (15) nyemitterade aktier i eBlitz Group AB (publ), till en teckningskurs på tre (3) kronor per aktie. Hello There Games AB värderas till ett värde motsvarande cirka 44,545 miljoner kronor, vilket innebär cirka 45 kronor per aktie.

Erbjudandet till Hello There Games AB aktieägare löper från och med 17 maj till och med den 31 maj 2022 (accepttid).

Erbjudandet har ett indikativt värde inom intervallet lägst 6,6 miljoner kronor till högst 20,0 miljoner kronor. Transaktionen skulle innebära att eBlitz Group AB (publ) aktieägare får en utspädning på;

a. Lägst 2 227 305 nyemitterade aktier, vilket motsvarar 15,95% kapitalet och rösterna
b. Högst 6 681 885 nyemitterade aktier, vilket motsvarar 36,28% av kapitalet och rösterna

givet årsstämmans godkännande av transaktionen. Transaktionen sker genom s k kvittning mot fordran (avtal/avräkningsnota) mellan eBlitz Group AB och Hello There Games AB aktieägare.

Övriga villkor för erbjudandet:

1. Erbjudandet gäller från och med den 17 maj 2022 till och med den 31 maj 2022 kl 17:00, varvid svar sker via en anmälningssedel via e-mail märkt erbjudande till eBlitz Group AB (publ). 
2. eBlitz Group AB (publ) kan valfritt välja att köpa mer eller mindre från olika aktieägare i Hello There Games AB.
3. eBlitz Group AB (publ) kommer annonsera utfallet av erbjudandet senast den 3 juni 2022, via Cision News och e-mail till respektive säljare av aktier hos Hello There Games AB.
4. Erbjudandet är villkorad av att eBlitz Group AB (publ) årsstämma per den 11 juli 2022 godkänner transaktionen, och att transaktionen genomförs inom gränserna för nuvarande bolagsordning inom eBlitz Group AB (publ). Transaktionen stöds av aktieägare motsvarande  38,47% av aktiekapitalet och rösterna hos eBlitz Group AB.
5. eBlitz Group AB (publ) styrelse, kan avvika, förändra eller revidera och eller återkalla sitt erbjudande under accepttiden.
6. Fullständiga dokument, anmälningssedel gällande erbjudandet mm finns tillgängliga för Hello There Games aktieägare från och med den 19 maj 2022.

Bolagsfakta:

eBlitz Group AB (publ) är aktieägare i Hello There Games AB sedan oktober 2021, och äger cirka 5,1% av utestående röster och kapital i Hello There Games AB. Hello There Games är ett privat aktiebolag med cirka 120 aktieägare. Hello There Games AB är en privat spelstudio, verksamt sedan 2012. Största ägare är Aldeon AB 27%, följt av grundare Oskar Eklund 11%. Totalt antal aktier i Hello There Games uppgår till 989 909 st samt 10 000 optioner, vid dagens datum.

eBlitz Group AB (publ) VD, Lars-Erik Bratt invaldes i Hello There Games AB styrelse den 10 maj 2022.

eBlitz Group AB (publ) rapporterade en omsättning på 15,0 miljoner kronor och ett resultat efter finansnetto på 2,675 miljoner kronor för verksamhetsåret 2021/2022. Substansvärdet (moderbolaget) uppgick till 34,764 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,96 kronor per aktie. Totalt antal aktier i eBlitz Group AB (publ) innan transaktionen uppgår till 11 737 754 st samt 350 000 optioner. Totalt antal aktieägare I eBlitz Group AB (publ) uppgår till cirka 2300 st. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME sedan oktober 2019.

Detta är sådan information som eBlitz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022, kl. 08:40 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD eBlitz Group AB (publ), mobil 0701-442441

Bertil Rydevik, Ordförande eBlitz Group AB (publ), Mobil +44 7785 720 402

Om eBlitz Group AB (publ)

eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se

Författare Cision