Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-10

eBlitz Group AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I eBLITZ GROUP AB (publ) den 11 juli 2022

Aktieägarna i eBlitz Group AB (publ), org. nr. 556578-5622, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") måndagen den 11 juli 2022. Styrelsen har beslutat att Årsstämman skall hållas genom förhandsröstning (poströstning) enligt lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att aktieägare inte kommer att kunna delta fysiskt och att utövande av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar enligt vad som föreskrivs nedan. Information om de av. Årsstämman fattade besluten offentliggörs den 11 juli 2022, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman ska:

  • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB den 1 juli 2022 (Avstämningsdag),
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast fredagen den 8 juli 2022.
  • Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Årsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken 1 juli 2022, måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid Årsstämman endast genom att rösta på̊ förhand genom så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på̊ Bolagets hemsida www.eblitz.se senast från och med den 11 juni 2022. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till Årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 8 juli 2022. Formuläret ska skickas i original till eBlitz Group AB (publ), Mailbox 705, 114 11 Stockholm, (märk kuvertet " Årsstämma 2022") eller per e-post till info@eblitz.se.Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Ombud

De aktieägare som förhandsröstar genom ombud ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt (i original). Representanter för juridiska personer ska bifoga fullmakter (i original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.eblitz.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Samtliga handlingar måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 8 juli 2022.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 11 737 754 vid tidpunkten för kallelsen.

Kallelsen återfinns på eBlitz Group AB (publ) hemsida www.eblitz.se samt biläggs detta meddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens Industri fredagen den 10 juni 2022 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 10 juni 2022 samt via Cision News per samma datum.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en (1) justeringsman.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om,
a. Fastställande av resultat- och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen,
c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisor.
10. Val av styrelse, suppleanter och revisor.
11. Beslut om nyemission utan företräde för befintliga aktieägare genom kvittning av fordringar, kopplat till förvärv av aktier i Hello There Games AB.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner.
13. Stämmans avslutande.

Valberedningen
Valberedningen för eBlitz Group AB (publ) har inför årsstämman 2022 bestått av fyra (4) personer. Özkan Ego, valberedningens ordförande, Daniel Lauren, Aldeon AB, Didrik Hamilton och Bertil Rydevik, ordförande i eBlitz Group AB (publ) , vilka representerar de fyra största ägarna i bolaget.

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Bertil Rydevik föreslås som ordförande samt Lars-Erik Bratt som protokollförare på Årsstämman.

Punkt 3. - Val av en (1) justeringsmän

Joakim Dahl föreslås som justeringsman på Årsstämman.

Punkt 7 a. Förslag till Beslut Fastställande av resultat- och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Styrelsen föreslår årsstämman att fastställa resultat- och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Punkt 7 b.- Förslag till beslut om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen, samt fastställande av koncernbalansräkning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att årets resultat balanseras i ny räkning, enligt fastställda balansräkningen, samt fastställda koncernbalansräkning.

Punkt 8. - Fastställande av arvode till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden, dvs. att arvoden ska utgå̊ med två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden och med ett (1) prisbasbelopp till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Ersättningen utbetalas som lön exklusive sociala avgifter. Inga pensionskostnader tillkommer.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9. - Förslag till Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisor.

Valberedningen föreslår val av fyra (4) ordinarie ledamöter och en (1) suppleant. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1).

Punkt 10. - Val av styrelse, suppleanter och revisor

Valberedningen föreslår omval av Bertil Rydevik som styrelseordförande, omval av Kim Lund som styrelseledamot och omval av Joakim Dahl som styrelseledamot, samt omval av Stefan Kraft som suppleant. Alla för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår nyval av Daniel Lauren, som ägarrepresentant för Aldeon AB.  Daniel Lauren (1977), är medgrundare och professionell styrelseledamot till ett flertal teknik- bemanning- och spelbolag såsom Madeo AB, Karma AB, Tingent AB, Infozone AB, Hello There Games AB, Like Boss AB, Funrock AB, Everone AB, Trainimal AB mfl. Daniel har en B.sc i Human Resource and Business Administration vid Uppsala Universitet.

Valberedningen föreslår omval av Per Lindblom, auktoriserad revisor, Allians Revision & Redovisning som bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11. - Beslut om nyemission utan företräde för befintliga aktieägare, förvärv av aktier i Hello There Games AB genom kvittning av fordringar

eBlitz Group AB (publ) lämnade ett aktieerbjudande per den 17 maj 2022 till aktieägare i Hello There Games AB (559263-4900) om att sälja sina aktier i Hello There Games AB mot nyemitterade aktier i eBlitz Group AB (publ). För en (1) aktie i Hello There Games AB erhålls femton (15) nyemitterade aktier i eBlitz Group AB (publ), till en teckningskurs på tre (3) kronor per aktie. Erbjudandet /Transaktionen är villkorad av ett godkännande på eBlitz årsstämma den 11 juli 2022, avseende beslut om nyemission utan företräde för befintliga aktieägare genom kvittning av fordran, av HelloThere Games AB. Styrelsen för eBlitz Group AB (publ) har den 3 juni 2022, informerat att man har avtalat med dryga 32 olika aktieägare i Hello There Games AB, om att förvärva högst 99 156 aktier i Hello There Games AB, till ett värde om högst 4 462 020 kronor. Betalning sker genom kvittning av fordran mot nyemitterade aktier i eBlitz Group AB (publ).  

Styrelsen föreslår Årsstämman besluta om nyemission utan företräde för befintliga aktieägare, avseende förvärv av aktier i Hello There Games AB, genom kvittning av fordringar till ett värde om högst 4 462 020 kronor och att totalt antal nyemitterade aktier i eBlitz Group AB (publ) ökar med högst 1 487 340 st. Aktiekapitalet ökar med högst 148 734 kronor. Allt sker inom aktuella gränser för bolagsordningen. De nya emitterade aktierna, i eBlitz Group AB (publ)  skall medföra rätt till vinstutdelning första gången efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna har införts i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB. Årsstämman bemyndigar eBlitz Group AB (publ) ledning att hantera ärendet mot Bolagsverket.

Punkt 12. - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner

Då styrelsen i eBlitz Group AB (publ) har pågående förhandlingar om
ytterligare förvärv strategiska portföljinnehav, vilket förväntas vara
positivt för bolagets framtida expansionsplaner. Styrelsen föreslår Årsstämman
att besluta om att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av
teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till nyteckning
av aktier. Samtliga av styrelsens beslutade emissioner enligt detta
bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier och/eller
teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till teckning
av aktier emitteras än vad som tillåts enligt bolagsordningens gränser. Dock
högst 10 500 000 aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 1
500 000 kronor.  Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom
apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.
Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om
aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under
bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna och/eller
teckningsoptionerna och/eller konvertibla skuldebreven till betalning vid
förvärv av rörelser eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska
personer vilka äger rörelser eller för att kapitalisera Bolaget inför sådana
förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringarna av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändigt i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare av minst 2/3 majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR

Årsredovisning och revisionsberättelse inklusive koncernredovisning och koncern­revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolaget...

Författare Cision