Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-19

Ecoclime: Ecoclimes företrädesemission tecknad med 51,2 mkr

Den 13 december 2018 avslutades teckningstiden i Ecoclime AB (publ)
("Ecoclime" eller "Bolaget") företrädesemission av B-aktier om cirka
58,3 miljoner kronor. Företrädesemissionen tecknades till cirka 51,2
miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad om cirka 88 procent.
Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 51,2 miljoner
kronor före avdrag för emissionskostnader. Emissionsgarantierna har
således inte tagits i anspråk. Avräkningsnotor är planerade att
skickas ut idag, den 19 december 2018.

VD Lennart Olofsson kommenterar

I detta svåra marknadsklimat är jag ändå nöjd över det förtroende och
stora intresse som våra aktieägare och övriga visat i samband med
emissionen. Företrädesemissionen ger oss resurser att fortsätta vår
expansionsdrivna tillväxt där målet är att nå en rullande
årsomsättning om 500 miljoner år 2021. Vi ser med tillförsikt fram
emot möjligheten att kunna leverera fortsatta framgångar inom vår
affärsverksamhet.

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen

Totalt inkom anmälningar motsvarande cirka 51,2 miljoner kronor, varav
4 582 409 B-aktier (cirka 61 procent av totalt tecknat belopp) med
stöd av företrädesrätt och 2 946 527 B-aktier (cirka 39 procent av
totalt tecknat belopp) utan stöd av företrädesrätt.

Totalt tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt 4 582 409
B-aktier (cirka 61 procent av emissionsvolymen) och 2 946 527
B-aktier (cirka 39 procent av emissionsvolymen) tilldelas tecknare
utan stöd av företrädesrätt innebärande att Bolaget tillförs cirka
51,2 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka
9 miljoner kronor (inkl. ersättning för garantiåtaganden om cirka 2,4
miljoner kronor).

Tilldelning av B-aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt har
genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som
upprättats med anledning av företrädesemissionen och som
offentliggjordes den 27 november 2018. De som tilldelas B-aktier utan
stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är
beräknade att skickas ut idag, den 19 december 2018. För
garantiåtaganden utgår ersättning om 7 procent på garanterat belopp.

Antal B-aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 752 894
kronor genom emission av 7 528 936 nya B-aktier. Efter registrering
av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 2 638
783 kronor fördelat på 3 571 000 A-aktier och 22 816 834 B-aktier,
vardera med ett kvotvärde om 0,10 kronor.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight
Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat
företrädesemissionen. Registrering är beräknad att ske omkring vecka
1 2019.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Wistrand
Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn
Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med
Företrädesmissionen.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Olofsson, VD, Ecoclime Group AB (publ)
Tel: 070 537 16 42
E-post: lennart.olofsson@ecoclime.se

Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8-440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
19 december 2018

Om Ecoclime Group AB

Ecoclime Group är en svensk ledande leverantör av fastighetsteknologi
för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av
återvunnen och förnybar termisk energi. Bolaget bidrar till en
hållbar framtid genom att minska fastigheters behov av köpt och
tillförd energi och skapar samtidigt en bättre inomhuskomfort.
Ecoclimes unika innovativa produkter och cirkulära energisystem gör
det möjligt för fastighetsägare att ta till vara på egen återvunnen
och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare
hyresgäster som följd.

Ecoclime grundades 2013 och har huvudkontor i Umeå. Bolaget är publikt
och är noterat på Spotlight Stock Market. www.ecoclime.com.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell
rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende
kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och
avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess
ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det
globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och
investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett
värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är
medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB.
www.stockholmcorp.se

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande
att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till
att teckna B-aktier i Bolaget har endast skett genom det prospekt som
Bolaget offentliggjorde den 27 november 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,
Sydafrika, eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities
Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon
motsvarande lag i någon delstat i USA. Företrädesemissionen omfattar
inte heller personer i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller något annat land där
Företrädesemissionen eller distribution av prospektet strider mot
tillämpliga lagar eller regler, eller förutsätter att ytterligare
prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas
utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecoclime/r/ecoclimes-foretradesemission-teckna...
https://mb.cision.com/Main/11665/2704290/966112.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.