Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

ECOMB: Halvårsrapport Januari-Juni 2019

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed
avge följande

delårsrapport för det första halvåret 2019

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed
avge följande

delårsrapport för det första halvåret 2019.

Fortsatt stark framtidstro med två ben

· Crowdfunding i dotterbolaget Ocean Recycle
· LOI tecknat med Burgsviken för syresättningsprojekt
· Ett prestandaprov avklarat på Martinique
· Come back i USA på gång
· Flera stora budgetofferter tillsammans med OEM-bolag

Delår 1 januari-30 juni 2019

· Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 1 048 TSEK (2
175 TSEK)

· Resultatet efter finansiella poster -875 TSEK (-1 014 TSEK)
· Resultat per aktie: -0,08SEK ( -0,09 SEK)
· Antal aktier: 18 846 002st (11 477 886st)
· Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar:
173 TSEK

(358 TSEK)

Q2 1 april-30 juni 2019

· Resultatet efter finansiella poster -616 TSEK (93 TSEK)
· Nettoomsättningen för Q2 uppgick till 0 TSEK (1 994 TSEK)

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år omräknat
enligt ny redovisnings metod

Orderstocken kvartalsvis under 2017-2019

Orderstocken** har legat på ungefär samma nivå under 2018-2019, främst
beroende på att Martinique-projektet mer eller mindre stått stilla.
Se nedan kvartalsvisa jämförelser.

**Redovisningen av orderstocken baseras på ordervärden i projekten
minus fakturerade belopp under resp. kvartal

Kvartalsvis jämförelse, senaste kvartalet

Q2 2019: 2 750 TSEK / Q2 2018: 2 167 TSEK

Verksamheten under halvåret januari-juni 2018

Ekonomi

Vi avvaktar utgången av pågående förhandlingar med ACBoilers/ALBIOMA,
angående fakturering av del som motsvarar det första godkända
prestandaprovet, innan beslut tas om eventuella förstärkningar av
kassan. Även utgången av den pågående crowdfundingen i dotterbolaget
Ocean Recycle spelar in i detta beslut.

Vid utgången av perioden uppgick likvida medel inkl. kortfristiga
placeringar till 0,2 MSEK. Kundfordringarna uppgick till ca 0,1 MSEK
och leverantörsskulderna till ca 0,1 MSEK.

Tidigare genomförda kostnadsbesparingar, i form av minskade
personalkostnader och lokalkostnader, har tillsammans med
reservdelsförsäljningar och mindre projekt inneburit en
resultatförbättring på 0,1 MSEK (-0,9 MSEK) jämfört med första
halvåret 2018 (-1,0 MSEK).

Nettoomsättningen minskade dock med 1,1 MSEK under samma period.

Marknad

Ocean Recycles mobila syresättning

Övergödningsproblemen i insjöar och havsområden, som resulterar i
algblomning och bildande av cyanobakterier är globalt sett
gigantiskt. Många sjöar har också stora områden med döda bottnar utan
marint liv, där endast bakterier kan leva.

Vi har under det senaste året trängt allt djupare in i detta, för
bolaget nya område. ECOMB Ocean Recycle AB bildades 2018 som helägt
dotterbolag för att vidareutveckla den nya tekniken. Användningen av
mikrobubbelteknik för att lösa syre i vatten till fiskodlingar,
avloppsdammar mm är sen länge en väl etablerad teknik. I USA finns
också 45 projekt från sjöar och innanhav där man med stationär
mikrobubbelteknik tillfört syre med lyckade resultat.

Tillsammans med Chalmers testades framdrift med en vindturbin med stor
framgång i ett tidigare projekt. Byggstenarna i vår nya patenterade
mobila syresättningsteknik är alltså verifierade var för sig, men
inte tillsammans. Det handlar alltså om ett helt nytt koncept för att
på ett kostnadseffektivt sätt lösa dessa globala problem. Marknaden
är givetvis enormt stor, men vi tar ett steg i taget. Till att börja
med ska hela konceptet testas i en insjö eller havsvik, där
Burgsviken på Gotland ligger högt upp på listan. Allt talar för att
bidragsmöjligheterna i Sverige från t.ex. LOVA (Lokala
Vattenvårdsprojekt), Havs- och Vattenmyndigheten och inte minst EU
kommer att öka väsentligt de kommande åren, för kommunerna handlar
det då inte om att prioritera vattenvård framför skolor och sjukvård.

Mini-Ecotuber offererade till ny partner i USA

Vi har startat ett nytt samarbete med ett amerikanskt bolag med fokus
på mindre pannor, till att börja med. Kraven i Kalifornien har
stramats åt ytterligare, marknaden handlar om att förbättra redan
installerad reningsteknik för t.ex. NOx. Under lång tid har vi
framfört argumentet "gör maximalt i pannan - då krävs en mindre
katalysator (SCR) efter pannan". Med måttliga utsläppskrav klarade
man kraven genom att köra sin SCR på "sparlåga". När kraven nu skärps
innebär det att man måste maximera insatsen både i eldstaden (med
primäråtgärder som Ecotube) och efter pannan (SCR). Vi var tidigt
ute, men nu ser ett nytt marknadsfönster ut att öppna sig. I den
första fasen kommer vi att fokusera på leverans av "Mini-Ecotuber",
en enklare och billigare utrustning som bygger på Ecotube-tekniken.

Tre budgetofferter till stora kolpannor i Europa med OEM-bolaget

Vårt samarbete med det brittiska OEM(Original Equipment
Manufacturer)-bolaget fortsätter och sen en tid tillbaks med fokus på
stora kolpannor. I dagsläget har vi tre budgetofferter inne, men
ledtiderna är långa. Många projekt börjar dock med förstudier, där vi
kan komma in med en typ av konsultinsats.

Ny avfallspanna i Indien

En ny s.k. state-of-the-art avfallsanläggning ska byggas i Indien med
överstatlig finansiering. Vi är hoppfulla om att våra pågående
diskussioner angående en leverans av NOx-reningsutrustning till
pannan ska leda fram till en ny affär på denna helt nya marknad.

Projekt

Crowdfunding i Ocean Recycle

Vår crowdfunding-kampanj i vårt dotterbolag ECOMB Ocean Recycle AB
tillsammans med FundedByMe har pågått över sommaren och avslutas 31
augusti 2019. Vi har under årens lopp genomfört ett antal
nyemissioner i moderbolaget och i samtliga fall har merparten av
investerarna tecknat sina aktier under de allra sista dagarna. Om så
blir fallet även med denna crowdfunding, där intressenter erbjuds nya
aktier för att vara med på vår nya resa, kan vi bara spekulera i. För
en minsta insats på 2000 kr är utbytet 200 st nya aktier i Ocean
Recycle. Anmälningar motsvarande totalt drygt 0,6 MSEK hade inkommit
den 26 augusti 2019.

Min.målet är 1 MSEK.

LOI tecknat med Burgsviken

ECOMB Ocean Recycle har tecknat ett LOI (Letter Of Intent) med Forum
Östersjön och Burgsvikens Utveckling AB på Gotland. Burgsviken är en
stor grund havsvik på södra Gotland som är drabbad av övergödning och
algblomning. Hela hamnområdet ska utvecklas, ett projekt som kommer
att ta minst 4 år. Miljöhänsyn är ett ledord och här passar vår nya
mobila syresättningsteknik perfekt in i bilden. Planen är att starta
projektet redan nästa år.

Prestandaprov 1 avklarat på Martinique

I princip samtliga kontrakt gällande både helt nya pannor och
uppgraderingar av befintliga pannor innehåller någon form av krav på
prestanda. Vårt kontrakt som underleverantör till italienska
ACBoilers för den nya pannan till franska ALBIOMA på Martinique var
inget undantag. Här eldas både träpellets och bagasse (resterna av
sockerrör), därför handlar det i princip om två olika prestandaprov.
Alla leverantörer försöker alltid att minimera sina risker och
offererar därför konservativa garantier, medan kunden önskar det
motsatta. Ett naturligt spel av ge och ta i kontraktsförhandlingen.
Godkända prestanda med träpellets klarades av under våren och planen
var att även prestandaprovet med bagasse skulle genomföras. Men
tillgången på bagasse är säsongsberoende och det finns helt enkel
inget bagasse-bränsle förrän i okt-nov 2019.

Detta scenario om uppdelat prestandaprov fanns inte med i kontraktet,
men vi är förhoppningsfulla att få ut en relevant del efter avslutade
förhandlingar. En större reservdelsoffert ligger också uppe för
beslut under hösten.

Händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång,
utöver vad som ovan angivits.

Framtidsutsikter

Potentialen för vår nya patenterade mobila syresättningsteknik är
mycket stor, detta är ett gigantiskt globalt problem som måste lösas.
Ocean Recycles LOI med Burgsviken är ett kvitto på att vi är på rätt
väg mot den första affären. Helt klart har vi nu två ben att stå på.

Men även i vårt ursprungliga område med reningsteknik för
fastbränslepannor kommer efterfrågan att öka, nya hårdare
utsläppskrav tillsammans med företagens allt grönare profil där
hållbarhet och miljötänk blir allt starkare ledord.

Övrigt

Redovisningsprinciper

ECOMB AB tillämpar årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens
allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättande av finansiella rapporter.

Granskning

Denna rapport har inte blivit granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporter

Kvartalsredogörelse Q3 lämnas den 28 november 2019.

Styrelsen och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger
en rättvisande bild av bolagets verksamhet, finansiella ställning och
resultat samt att de risker och osäkerhets faktorer som bolaget står
inför är belysta efter bästa förmåga.

Södertälje den 29 augusti 2019

ECOMB AB (publ)

Styrelsen och VD

Göran Ernstson, Ordförande

Eric Norelius, Ledamot

Martin Ridderheim, Ledamot

Lars Sjödin, Ledamot

Ulf Hagström, VD

Vid frågor om denna kommuniké kontakta :

Ulf Hagström, VD

Tfn 08-550 12 550

ulf@ecomb.se

Kommunikén finns tillgänglig på www.ecomb.se

ECOMB AB (publ)

Box 2017

151 02 Södertälje

Tfn.08-550 12 550

www.ecomb.se

Kort extrakt om ECOMB AB (publ)

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar,
företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra
prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från
fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den
internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle är
verksamheten knuten till Mobil syresättning av övergödda sjöar och
hav med farkoster som drivs med energi från vind och sol. ECOMB
grundades 1992 och har ca 1200 aktieägare. Aktien är noterad på
Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms
län.

För ytterligare information, kontakta:

...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.