Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

ECOMB: Kvartalsrapport Januari-Mars 2020

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed
avge följande delårsrapport för det första kvartalet 2020.

Positiv framtid trots förseningar

· Orderstocken ökade med drygt 50%
· Prestandaprov avklarat på Martinique
· Stark support från ALMI och Tillväxtverket
· Corona-pandemin försenar projekt och nya affärsmöjligheter
· 60% arbetstid från 1 april

Q1 1 januari-31 mars 2020

· Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 410 TSEK (1 048
TSEK)

· Resultatet efter finansiella poster -334 TSEK (-259 TSEK)
· Resultat per aktie: -0,018 SEK (-0,014 SEK)
· Antal aktier: 18 846 002st (18 846 002st)
· Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 749 TSEK (651 TSEK)

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år omräknat
enligt ny redovisnings metod

Orderstocken kvartalsvis under 2018-2020

Orderstocken** ökade från 2 MSEK under Q4 2019 till 3,12 MSEK vid
utgången av Q1 2020, vilket är den näst högsta nivån under de senaste
två åren.

**Redovisningen av orderstocken baseras på ordervärden i projekten
minus fakturerade belopp under resp. kvartal

Verksamheten under januari-mars 2020

Ekonomi

Resultatet för det första kvartalet 2020 låg på ungefär samma nivå som
motsvarande kvartal under föregående år. Nettoomsättningen minskade
då färre projekt avslutades.

Vid utgången av perioden uppgick likvida medel inkl. kortfristiga
placeringar till 0,7 MSEK. Kundfordringarna uppgick till ca 0,5 MSEK
och leverantörsskulderna till ca 0,5 MSEK.

Orderstocken ökade med drygt 50 % under Q1, vilket kan hänföras till
beställningar av förstudier, reservdelar och mindre uppgraderingar av
våra anläggningar ute hos kunderna. Beviljat lån från ALMI på 0,7
MSEK och tillskott från Tillväxtverket på ca 35 TSEK per månad
(april-juli) för korttidsarbete (60% samtliga anställda) förbättrar
kassasituationen ytterligare.

Händelser efter periodens utgång

Angående covid-19

Spridningen av covid-19 innebär att många företag kan komma att
befinna sig i en finansiellt ansträngd situation med
likviditetsproblem, vikande försäljning och på sikt kraftig
resultatpåverkan. Vår bransch, med kunder inom främst kraft- och
värmeproduktion, bedöms dock påverkas i mindre omfattning än många
andra branscher. Styrelsen påbörjade i mars ändå ett arbete med att
identifiera kortsiktiga lösningar och även se över långsiktiga
alternativ. Styrelsens första bedömning var att bolaget på kort sikt
kommer att kunna hantera den uppkomna situationen men att det finns
en risk att verksamheten kommer att påverkas negativt av covid-19
utbrottet, framför allt om de negativa effekterna i den globala
ekonomin blir långsiktiga.

Stark support från ALMI och Tillväxtverket

På grund av corona-pandemins effekter på verksamheten, främst
konsekvenserna av den försenade avslutningen av Martinique-projektet,
har bolaget ansökt och beviljats stöd från såväl ALMI som
Tillväxtverket. Stödet från ALMI handlar om ett brygglån på 700 kkr
medan bidraget från Tillväxtverket gäller korttidsarbete (60%) under
perioden april-juli 2020.

Vi tackar för visat förtroende för bolagets framtidsplaner och
utvecklingspotential, något som låg till grund för beviljandena av
våra ansökningar.

Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång,
utöver vad som ovan angivits.

Framtidsutsikter

Trots försenade projekt och en ofrivillig väntan på nya
affärsmöjligheter på grund av corona-pandemin måste vi ändå se ljust
på framtiden. Behovet av nya gröna och miljömässigt hållbara
energisystem är fortsatt stort och våra marknader bör rimligtvis
påverkas mindre än andra marknader. Utsläppen måste helt enkelt
minska. Strategiska samarbeten med internationella företag som har
större finansiella muskler är en viktig del för att vi ska kunna få
ta del av större projekt. Ombyggnader av kolpannor till
biobränsleeldning är ett exempel.

Men om konsekvenserna av pandemin blir mycket långtgående kan givetvis
även våra marknader påverkas negativt.

När det gäller potentialen för vår nya patenterade mobila
syresättningsteknik har inget förändrats, förutom att tiden går.
Därför gäller det att komma igång med ett referensprojekt så fort som
möjligt, ett idag annat prioriterat område.

Övrigt

Redovisningsprinciper

ECOMB AB tillämpar årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens
allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättande av finansiella rapporter.

Granskning

Denna rapport har blivit översiktligt granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporter

Halvårsrapport (Q1+Q2) lämnas den 31 augusti 2020.

Styrelsen och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger
en rättvisande bild av bolagets verksamhet, finansiella ställning och
resultat samt att de risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står
inför är belysta efter bästa förmåga.

Södertälje den 29 maj 2020

ECOMB AB (publ)

Styrelsen och VD

Göran Ernstson, Ordförande

Eric Norelius, Ledamot

Martin Ridderheim, Ledamot

Ulf Hagström, VD

Vid frågor om denna rapport kontakta :

Ulf Hagström, VD

Tfn 08-550 12 550

ulf@ecomb.se

Rapporten finns tillgänglig på www.ecomb.se

ECOMB AB (publ)

Box 2017

151 02 Södertälje

Tfn.08-550 12 550

www.ecomb.se

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se

Denna information är sådan information som ECOMB AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 november 2017.

Kort om ECOMB AB (publ):

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar,
företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra
prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från
fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den
internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle ska
vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som
genererad el utnyttjas för selektiv syresättning av övergödda sjöar
och hav med döda bottnar. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000
aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista.
Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ecomb/r/kvartalsrapport-januari-mars-2020,c31...
https://mb.cision.com/Main/11614/3123271/1256052.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.