Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-14

Effnetplattformen AB (publ): Kallelse till årsstämma den 15 maj 2020

 

Stockholm, 14 april 2020 -- Aktieägarna i Effnetplattformen AB (publ)
kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 maj 2020, kl. 10.00 på
Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Årsstämmans genomförande

För att minska risken för spridningen av coronaviruset covid-19 kommer inga
anföranden att hållas på stämman. Den frågestund som brukar hållas i
anslutning till stämman kommer tyvärr inte att kunna hållas denna gång.
Antalet deltagare från bolagets styrelse och företagsledning kommer att
minimeras. Frågorna på stämman kommer att koncentreras till ärenden på
dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla
enligt lag.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2020 och senast
nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av
följande alternativ: genom brev på adress Stationsgatan 69, 972 34 Luleå,
per telefon 0920 609 18 eller via e-post på adress
investor.relations@effnetplattformen.se

. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer,
adress och telefonnummer. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade måste i god tid före avstämningsdagen den 8 maj 2020
begära omregistrering hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av minst en justeringsman.

5. Godkännande av dagordning.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för
moderbolaget respektive koncernen.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget respektive koncernen.

9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

10. Beslut i fråga om an­svarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

12. Val av revisor.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

14. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av
aktier.

15. Övriga frågor.

16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2019 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden
(punkt 11-13)

Aktieägare som (via eget innehav och via bolag) representerar ca 25 procent
av antalet aktier och röster i bolaget föreslår följande. Omval av Hans
Runesten (ordförande), Göran E Larsson, Erik Nerpin och Mattias Ekström.
Årligt styrelsearvode om sammantaget 250 TSEK, varav ordföranden 100 TSEK
och övriga ledamöter 50 TSEK vardera. Omval av KPMG med auktoriserade
revisorn Gunnar Karlsson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn
enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier
(punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om
apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas
företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för
expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Om aktier emitteras
mot kontant betalning eller betalning genom kvittning och med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt får det totala antalet aktier som ska
kunna ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga tio procent av
antalet utestående aktier i bolaget.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på
stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på
årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den
aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget
under ovan angiven adress.

Handlingar till stämman m m

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 och övriga handlingar inför
bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget
på ovan angiven adress samt på bolagets webbplats www.effnetplattformen.se
senast från och med den 24 april 2020 och skickas till aktieägare som så
begär och uppger sin adress. 

Stockholm i april 2020

EFFNETPLATTFORMEN AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), email
hans.runesten@effnet.com

, mobil 0702-80 26 26

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 april kl 13:30 CET.

 

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First
North Growth Market (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova
Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, info@eminova.se

, www.eminova.se

. Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet
inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla
detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform,
investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade
bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har
för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com

). För mer information om Effnetplattformen AB, besök
www.effnetplattformen.se

.

Om Effnet AB

Effnet AB utvecklar egna mjukvarulösningar för effektivisering av nätverk
och licensierar dem till bolag över hela världen. Effnets
4G/5G-protokollstack licensieras till chipset- och produktbolag för
användning i mobila enheter inklusive mobila IoT-terminaler,
mobiltelefoner, modem och accesspunkter för mobilt bredband, basstationer
(från small cells till C-RAN), testsystem m.m. Effnet är världsledande inom
området IP Header Compression och dess produkter inom det området
licensieras till chipset- och produkttillverkare för användning i fasta,
mobila och satellit-nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess
produkter och tjänster för 4G/5G-protokollstack och IP header compression
besök www.effnet.com

.

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.