Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-20

Effnetplattformen Holding AB (publ): Delårsrapport Januari - mars 2022

Stockholm, 20 maj 2022 -- Effnetplattformen Holding AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

Januari - mars 2022

  • Koncernens omsättning för kvartalet uppgick till KSEK 4 353 (4 062[1]) eller SEK 0,32 (0,45[1]) per aktie.

  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till KSEK 1 418 (-1 925[1]).

  • Nettoresultatet för samma period var KSEK 1 126 (-1 730[1]) eller SEK 0,08 (-0,19[1]) per aktie.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till KSEK 4 905 (2 051[1]) eller SEK 0,36 (0,23[1]) per aktie.

  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till KSEK 20 978 (Vid årets början 16 174) vilket motsvarar SEK 1,55 (vid årets början 1,19) per aktie.

  • Koncernens finansiella anläggningstillgångar uppgick vid periodens slut till KSEK 13 265 (13 605) vilket motsvarar SEK 0,98 (vid årets början 0,97) per aktie.

  • Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 33 939 (vid årets början 32 813) eller SEK 2,50 (vid årets början 2,42) per aktie.

 

Fotnot 1: Avser den tidigare Effnetplattformen-koncernen (från 2017 till och med första kvartalet 2021).

 

Kvartalsrapporten finns tillgänglig på bolagets webbsida.

 

För ytterligare information kontakta:

Gilbert Ström, Verkställande direktör, Effnetplattformen Holding AB (publ), Tel: 079 05 24 255, gilbert.strom@effnet.com 

 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022 kl 08:30 CET.

 

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.

Bilaga


Författare GlobeNewswire