Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-22

Effnetplattformen Holding AB (publ): Delårsrapport Januari - september 2021

Stockholm, 22 oktober 2021 -- Effnetplattformen Holding AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

Januari - september 2021

Omstrukturering av koncernen

 • Koncernens moderbolag Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, förvärvade 2021-05-24 samtliga aktier i Effnet AB, som bedriver utveckling och försäljning av programvara främst för telekomindustrin.

 • Effnetplattformen Holding AB delades 2021-05-25 ut till aktieägarna i det tidigare moderbolaget som namnändrats till Tessin Nordic Holding AB (publ) och därmed skapades den nuvarande Effnetkoncernen. Den nya koncernen noterades på Nasdaq First North, med första handelsdag 2021-05-28.

 • Denna rapport avser Moderbolaget för perioden 2021-01-01 – 09-30 och Effnetkoncernen för perioden 2021-05-24 – 09-30. För att ge en bättre bild av koncernens intjäningsförmåga visas i denna rapport även resultatet proforma för de tre första kvartalen 2021.

Perioden 24 maj – 30 september 2021

 • Koncernens omsättning under perioden 2021-05-24 – 09-30 uppgick till KSEK 3 149 (relevanta jämförelsetal saknas).

 • Rörelseresultatet för samma period uppgick till KSEK -655 (-) och nettoresultatet till KSEK -516 (-) eller SEK -0,05 (-) per aktie.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under samma period till KSEK -5 114 (-) eller SEK -0,50 (-) per aktie.

 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till KSEK 23 443 (-) vilket motsvarar SEK 1,73 (-) per aktie.

 • Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 30 749 (-) eller SEK 2,27 (-) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 83 (-) procent.
   

Proforma januari – september 2021 

 • Koncernens omsättning proforma uppgick till KSEK 8 469[2] (4 970[3]) eller SEK 0,82[2] (0,55[3]) per aktie, en ökning med 70 procent jämfört med samma period 2020.

 • Rörelseresultatet exklusive kostnader för Tessin-transaktionen var proforma KSEK -240[2] (-3 929[3]). Proforma blev nettoresultatet KSEK 171[2] 
  (-3 089[3]) eller SEK 0,02[2] (-0,34[3]) per aktie.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick proforma till KSEK 2 769[2] (-3 496[3]) eller SEK 0,27[2] (-0,39[3]) per aktie.

 

Fotnot 2: Sammanläggning av den nya Effnetplattformen Holding-koncernen (från och med 2021-05-24) och den tidigare Effnetplattformen-koncernen i syfte att ge mer relevant bild av koncernens omsättnings- och intjäningsförmåga. Kostnader och kassaflödeseffekter avseende Tessinaffären är ej inkluderade.

Fotnot 3: Avser den tidigare Effnetplattformen-koncernen (från 2017 till och med första kvartalet 2021).

 

För ytterligare information kontakta:

Gilbert Ström, Verkställande direktör, Effnetplattformen Holding AB (publ), Tel: 079 05 24 255, gilbert.strom@effnet.com 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2022 kl 08:30 CET.

 

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.

Bilaga


Författare GlobeNewswire