Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-26

Effnetplattformen Holding kallar till extra bolagsstämma för beslut om utdelning av aktier i dotterbolag

Stockholm, 26 jul 2021 -- Effnetplattformen Holding AB (”Effnetplattformen Holding”) kallar till extra bolagsstämma fredagen den 13 augusti 2021.

Effnetplattformen Holding offentliggjorde i pressmeddelande den 7 juni 2021 att bolaget planerade att dela ut tre nybildade dotterbolag som avses att användas vid framtida noteringar. I enlighet härmed kommer förslag till sådan utdelning att framläggas på den extra bolagsstämman den 13 augusti 2021 som nu sammankallas.

Effnetplattformen Holding offentliggjorde i pressmeddelande den 11 juni 2021 att bolaget ingått avtal med Alpcot Ltd om att förvärva samtliga aktier i Alpcot Ltd:s rörelsedrivande dotterbolag Alpcot AB och Alpcot Capital Management samt Alpcot Ltd:s innehav om nio procent i Tydliga AB. Denna transaktion kommer att genomföras genom ett av de dotterbolag som nu föreslås delas ut till aktieägarna.

Styrelsen i Effnetplattformen Holding föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om sakutdelning i form av samtliga aktier i de tre helägda dotterbolagen Effnetplattformen EV 1 AB, Effnetplattformen EV 2 AB och Effnetplattformen EV 3 AB (”EV-bolagen”). EV-bolagen är nystartade lagerbolag och har inte bedrivit någon verksamhet.

EV-bolagen skall användas vid framtida noteringar inom ramen för Effnetplattformen Holdings plattformsverksamhet där Effnetplattformen Holding fungerar som en samarbetspartner till onoterade bolag som söker kapital, ägarspridning, notering samt kompetens att driva och styra noterade bolag. 

Vart och ett av EV-bolagen kommer att vid utdelningstillfället ha ett aktiekapital om 135 570,63 SEK fördelat på 13 557 063 aktier. För varje aktie i Effnetplattformen Holding AB erhålls en aktie i vart och ett av de tre EV-bolagen.

Genom att EV-bolagen inte bedriver någon verksamhet är den s k Lex Asea inte tillämplig. Detta innebär att utdelningen är skattepliktig. Skatten bedöms komma att uppgå till de utdelade aktiernas kvotvärde, d v s 0,01 SEK (ett öre) per aktie. För varje aktie i Effnetplattformen Holding AB erhålls sålunda utdelning av tre aktier i tre olika bolag med ett utdelningsvärde som bedöms uppgå till sammantaget 0,03 SEK (tre öre). Effnetplattformen Holding kommer att inhämta yttrande av Skatteverket avseende utdelningens värde.

Utdelningen bedöms motsvara ett totalt värde om cirka 407 TSEK och ryms med marginal inom Effnetplattformen Holdings utdelningsbara kapital enligt senast fastställda årsredovisning.

Styrelsen föreslås bli bemyndigad att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av coronaviruset har styrelsen för Effnetplattformen Holding, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att bolagsstämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Bolagsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. I stället kan aktieägare delta vid bolagsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna i kallelsen.

Information om de beslut som har fattats av bolagsstämman offentliggörs fredagen den 13 augusti 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken för stämman avseende förhållandena den 5 augusti 2021 och (ii) anmäla sig till stämman senast den 12 augusti 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna som anges i kallelsen till stämman. Ytterligare instruktioner följer i kallelsen till stämman och i det formulär som ska användas för förhandsröstning, som finns tillgängligt på Effnetplattformen Holdings hemsida www.effnetplattformenholding.se.

Kallelsen till den extra bolagsstämman följer nedan.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EFFNETPLATTFORMEN HOLDING AB

Aktieägarna i Effnetplattformen Holding AB (publ), org nr 559179-8342, (”Effnetplattformen Holding”) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 13 augusti 2021.

Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av coronaviruset har styrelsen för Effnetplattformen Holding, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att bolagsstämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Bolagsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. I stället kan aktieägare delta vid bolagsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Information om de beslut som har fattats av bolagsstämman offentliggörs fredagen den 13 augusti 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING

För att en person ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid bolagsstämman ska denne

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 5 augusti 2021, och
 • dels senast torsdagen den 12 augusti 2021 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Effnetplattformen tillhanda senast den dagen.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till bolagsstämman genom att avge poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 5 augusti 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 9 augusti 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Bolagets aktieägare kan endast utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare som vill poströsta ska använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.effnetplattformenholding.se. Det ifyllda formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast den 12 augusti 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Det ifyllda formuläret ska skickas till Effnetplattformen Holding AB (publ), Stationsgatan 69, 972 34 Luleå. Ifyllt formulär får även inges per e-post till investor.relations@effnetplattformenholding.se. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Effnetplattformen Holdings webbplats, www.effnetplattformenholding.se, och ska biläggas poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två protokollsjusterare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om sakutdelning av aktier i dotterbolag
 8. Beslut om bemyndigande att vidta justeringar
 9. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTDELNING AV AKTIER I LAGERBOLAG (punkt 7)

Effnetplattformen Holding offentliggjorde i pressmeddelande den 7 juni 2021 att bolaget planerade att dela ut tre nybildade dotterbolag som avses att användas vid framtida noteringar. I enlighet härmed kommer förslag till sådan utdelning att framläggas på den extra bolagsstämman den 13 augusti 2021 som nu sammankallas.

Effnetplattformen Holding offentliggjorde i pressmeddelande den 11 juni 2021 att bolaget ingått avtal med Alpcot Ltd om att förvärva samtliga aktier i Alpcot Ltd:s rörelsedrivande dotterbolag Alpcot AB och Alpcot Capital Management samt Alpcot Ltd:s innehav om nio procent i Tydliga AB. Denna transaktion kommer att genomföras genom ett av de dotterbolag som nu föreslås delas ut till aktieägarna.

Styrelsen i Effnetplattformen Holding föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om sakutdelning i form av samtliga aktier i de tre helägda dotterbolagen Effnetplattformen EV 1 AB, Effnetplattformen EV 2 AB och Effnetplattformen EV 3 AB, nedan gemensamt betecknade ”EV-bolagen”. EV-bolagen är nystartade lagerbolag och har inte bedrivit någon verksamhet. Här angivna namn på EV-bolagen är ännu inte registrerade av Bolagsverket.

EV-bolagen skall användas vid framtida noteringar inom ramen för Effnetplattformen Holdings plattformsverksamhet där Effnetplattformen Holding fungerar som en samarbetspartner till onoterade bolag som söker kapital, ägarspridning, notering samt kompetens att driva och styra noterade bolag. 

Vart och ett av EV-bolagen kommer att vid utdelningstillfället ha ett aktiekapital om 135 570,63 SEK fördelat på 13 557 063 aktier. För varje aktie i Effnetplattformen Holding AB erhålls en aktie i vart och ett av de tre EV-bolagen.

Genom att EV-bolagen inte bedriver någon verksamhet är den s k Lex Asea inte tillämplig. Detta innebär att utdelningen är skattepliktig. Skatten bedöms komma att uppgå till de utdelade aktiernas kvotvärde, d v s 0,01 SEK (ett öre) per aktie. För varje aktie i Effnetplattformen Holding AB erhålls sålunda utdelning av tre aktier i tre olika bolag med ett utdelningsvärde som bedöms uppgå till sammantaget 0,03 SEK (tre öre). Effnetplattformen Holding kommer att inhämta yttrande av Skatteverket avseende utdelningens värde.

Författare GlobeNewswire