Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Elanders AB: Delårsrapport januari - mars 2020

Första kvartalet 2020

* Omsättningen uppgick till 2 572 (2 806) Mkr, vilket var en minskning
med elva procent organiskt.
* Justerad EBITA uppgick till 81 (113) Mkr och den justerade
EBITA-marginalen till 3,1 (4,0) procent.
* Coronavirusutbrottet hade en klart negativ påverkan på första
kvartalets omsättning samt resultat och bolagets bedömning är att
andra kvartalet kommer att påverkas i ännu större utsträckning.
* Koncernen har idag en god likviditetsbuffert, både i form av
existerande kassa samt ej utnyttjade kreditramar, som uppgår till mer
än 1,2 miljarder kronor.
* Resultat före skatt uppgick till 28 (73) Mkr.
* Nettoresultatet uppgick till 15 (50) Mkr, motsvarande 0,43 (1,40)
kronor per aktie.
* Det operativa kassaflödet uppgick till 356 (390) Mkr, varav förvärv
utgjorde 0 (-5) Mkr.
* I ljuset av den ökade ekonomiska osäkerheten på grund av
coronavirusutbrottet, och som en försiktighetsåtgärd, anser styrelsen
att det är motiverat att dra tillbaka utdelningsförslaget. Styrelsen
kommer därför istället föreslå att årsstämman den 25 juni 2020 fattar
beslut om att ingen utdelning betalas ut.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida,
www.elanders.com

, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com

.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 - 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 - 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Tel. 031 - 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 28 april 2020 kl. 13.00 CET.

Bilaga

* 2020-04-28 Elanders Pressmeddelande Q1 2020

Författare Hugin Nyheter